คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

วันนี้ขอเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ หมวดคำกริยา ซึ่งคำกริยา เป็นคำแสดงอาการต่าง ๆ ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

 

คำราชาศัพท์ หมวดกริยา หรือ คำแสดงอาการต่าง ๆ

 • พระบรมราชโองการ หมายถึง คำสั่ง
 • พระบวรราชโองการ หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์ หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชบัณฑูร หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชบัญชา หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชดำรัสสั่ง หมายถึง คำสั่ง
 • พระบัณฑูร หมายถึง คำสั่ง
 • พระบัญชา หมายถึง คำสั่ง
 • พระดำรัสสั่ง หมายถึง คำสั่ง
 • รับสั่ง หมายถึง คำสั่ง
 • พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส หมายถึง คำพูด
 • พระดำรัส หมายถึง คำพูด
 • รับสั่ง, ตรัส หมายถึง พูด
 • พระบรมราโชวาท หมายถึง คำสอน
 • พระราโชวาท หมายถึง คำสอน
 • พระโอวาท หมายถึง คำสอน
 • โอวาท หมายถึง คำสอน
 • พระราชปฏิสันถาร หมายถึง คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ
 • ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย หมายถึง ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
 • ทรงปราศรัย หมายถึง ปราศรัย
 • พระราชปุจฉา หมายถึง คำถาม
 • พระปุจฉา หมายถึง คำถาม
 • ทรงถาม, ตรัสถาม หมายถึง ถาม
 • พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
 • พระราชวินิจฉัย หมายถึง คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
 • พระวินิจฉัย หมายถึง คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
 • พระราชดำริ หมายถึง ความคิด
 • พระดำริ หมายถึง ความคิด
 • พระบรมราชูปถัมภ์, พระบรมราโชปถัมภ์ หมายถึง การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
 • พระบรมราชินูปถัมภ์ หมายถึง การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
 • พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด
 • ตรัส หมายถึง พูดด้วย
 • เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ
 • เสด็จลง... หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ ...
 • ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ
 • ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ
 • ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ
 • ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ
 • ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ
 • ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย
 • ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม
 • พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง
 • พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน
 • พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย
 • มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้
 • สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า
 • ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ
 • พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย
 • เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว
 • พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม
 • ถวายบังคม หมายถึง ไหว้
 • พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน
 • ทอดพระเนตร หมายถึง ดู
 • พระราชทาน หมายถึง ให้
 • พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย
 • ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว
 • ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน
 • ประทับ หมายถึง นั่ง
 • ทรงยืน หมายถึง ยืน
 • บรรทม หมายถึง นอน
 • เสด็จ หมายถึง ไป
 • เสด็จแปรพระราชฐาน หมายถึง ย้ายที่อยู่
 • เสด็จนิวัต หมายถึง กลับ
 • เสด็จนิวัติ หมายถึง เดินทางกลับ

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ หมวดกริยา


อ่านต่อเพิ่มเติม