บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดกริยา | Wordy Guru

คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

ประกอบไปด้วย

คำราชาศัพท์ คำสามัญ
พระบรมราชโองการ คำสั่ง
พระบวรราชโองการ คำสั่ง
พระราชโองการ คำสั่ง
พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์ คำสั่ง
พระราชบัณฑูร คำสั่ง
พระราชบัญชา คำสั่ง
พระราชดำรัสสั่ง คำสั่ง
พระบัณฑูร คำสั่ง
พระบัญชา คำสั่ง
พระดำรัสสั่ง คำสั่ง
รับสั่ง คำสั่ง
พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส คำพูด
พระดำรัส คำพูด
รับสั่ง, ตรัส พูด
พระบรมราโชวาท คำสอน
พระราโชวาท คำสอน
พระโอวาท คำสอน
โอวาท คำสอน
พระราชปฏิสันถาร คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ
ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
ทรงปราศรัย ปราศรัย
พระราชปุจฉา คำถาม
พระปุจฉา คำถาม
ทรงถาม, ตรัสถาม ถาม
พระบรมราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
พระราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
พระวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
พระราชดำริ ความคิด
พระดำริ ความคิด
พระบรมราชูปถัมภ์, พระบรมราโชปถัมภ์ การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
พระบรมราชินูปถัมภ์ การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
พระราชดำรัส คำพูด
ตรัส พูดด้วย
เสด็จพระราชดำเนิน เดินทางไปที่ไกล ๆ
เสด็จลง... เดินทางไปที่ใกล้ ๆ
ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ
ทรงพระกาสะ ไอ
ทรงพระสรวล หัวเราะ
ทรงพระปรมาภิไธย ลงลายมือชื่อ
ทรงสัมผัสมือ จับมือ
ทรงพระเกษมสำราญ สุขสบาย
ทรงพระปินาสะ จาม
พระราชโองการ คำสั่ง
พระราโชวาท คำสั่งสอน
พระราชปฏิสันถาร ทักทาย
มีพระราชประสงค์ อยากได้
สรงพระพักตร์ ล้างหน้า
ชำระพระหัตถ์ ล้างมือ
พระราชปฏิสันถาร ทักทายปราศรัย
เสด็จประพาส ไปเที่ยว
พระราชปุจฉา ถาม
ถวายบังคม ไหว้
พระบรมราชวินิจฉัย ตัดสิน
ทอดพระเนตร ดู
พระราชทาน ให้
พระราชหัตถเลขา เขียนจดหมาย
ทรงเครื่อง แต่งตัว
ทรงพระอักษร เรียน เขียน อ่าน
ประทับ นั่ง
ทรงยืน ยืน
บรรทม นอน
เสด็จ ไป
เสด็จแปรพระราชฐาน ย้ายที่อยู่
เสด็จนิวัต กลับ
เสด็จนิวัติ เดินทางกลับ

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดกริยา