บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย | Wordy Guru

คำราชาศัพท์นั้นอาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริง ๆ แล้วถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ อยากจะให้ทุกคนได้ศึกษาไว้เพราะจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคำราชาศัพท์ใช้อย่างไร เรื่องนี้เราได้เขียนแนะนำไว้กระทู้ก่อนหน้านี้แล้ว ลองศึกษากันก่อนได้ครับ

วันนี้จึงนำคำราชาศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวกับร่างกายมาฝากให้ได้เรียนรู้คำต่างๆ ที่อาจจะยังไม่รู้กันครับ

อาจจะเจอคำเหล่านี้ได้ในข้อสอบ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ อีกมาก ศึกษาไว้จะได้รู้ว่าหมายถึงอะไร

 

  คำราชาศัพท์ ความหมาย
1 พระเจ้า หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์
2 พระเศียร หัว ศีรษะ
3 พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ กะโหลกศีรษะ  กะโหลกพระเศียร
4 เส้นพระเจ้า เส้นผมของพระมหากษัตริย์
5 พระเกศา, พระเกศ, พระศก เส้นผม
6 ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก ไรผม
7 ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
8 พระโมลี, พระเมาลี จุก หรือมวยผม
9 พระจุไร ไรจุก ไรผม
10 พระจุฑามาศ มวยผม ท้ายทอย
11 พระเวณิ เปียผม  ช้องผม
12 พระนลาฏ หน้าผาก
13 พระขนง, พระภมู คิ้ว
14 พระอุณาโลม ขนหว่างคิ้ว
15 พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ ดวงตา
16 พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ ตาดำ
17 พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว ตาขาว
18 พระกนีนิกา, พระเนตรดารา แก้วตา
19 หนังพระเนตร, หลังพระเนตร หนังตา   เปลือกตา  หรือหลังตา
20 พระโลมจักษุ,  ขนพระเนตร ขนตา
21 ขอบพระเนตร ขอบตา
22 ม่านพระเนตร ม่านตา
23 ต่อมพระเนตร ต่อมน้ำตา  ท่อน้ำตา
24 พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร น้ำตา
25 พระนาสิก,  พระนาสา จมูก
26 สันพระนาสิก, สันพระนาสา สันจมูก
27 ช่องพระนาสิก ช่องจมูก
28 พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก ขนจมูก
29 พระปราง แก้ม
30 พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง กระพุ้งแก้ม
31 พระมัสสุ หนวด
32 พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ เครา  หนวดที่คาง
33 พระโอษฐ์ ปาก  ริมฝีปาก
34 พระตาลุ,  เพดานพระโอษฐ์ เพดานปาก
35 พระทนต์ ฟัน
36 พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา เหงือก
37 ไรพระทนต์ ไรฟัน
38 พระทาฐะ, พระทาฒะ เขี้ยว
39 พระกราม ฟันกราม
40 พระชิวหา ลิ้น
41 ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา ต้นลิ้น  ลิ้นไก่  โคนลิ้น
42 พระหนุ คาง
43 ต้นพระหนุ ขากรรไกร  ขากรรไตร หรือขาตะไกร
44 พระกรรณ หู   ใบหู
45 ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ ช่องหู
46 พระพักตร์ ดวงหน้า
47 พระศอ คอ
48 พระกัณฐมณี ลูกกระเดือก
49 ลำพระศอ ลำคอ
50 พระชัตตุ คอต่อ
51 พระรากขวัญ ไหปลาร้า
52 พระอังสา บ่า  ไหล่
53 พระอังสกุฏ จะงอยบ่า
54 พระพาหา,  พระพาหุ แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)
55 พระกร ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
56 พระกัประ, พระกโบระ ข้อศอก
57 พระกัจฉะ รักแร้
58 พระกัจฉโลมะ ขนรักแร้
59 พระหัตถ์ มือ
60 ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ
61 ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่ามือ
62 หลังพระหัตถ์ หลังมือ
63 พระองคุลี,  นิ้วพระหัตถ์ นิ้วมือ
64 พระอังคุฐ นิ้วหัวแม่มือ
65 พระดัชนี นิ้วชี้
66 พระมัชฌิมา นิ้วกลาง
67 พระอนามิกา นิ้วนาง
68 พระกนิษฐา นิ้วก้อย
69 ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ ข้อนิ้วมือ
70 พระมุฐิ กำพระหัตถ์
71 พระนขา,  พระกรชะ เล็บ
72 พระอุระ,   พระทรวง อก
73 พระหทัย, พระกมล หัวใจ
74 พระถัน,  พระเต้า,  พระปโยธร เต้านม
75 ยอดพระถัน,  พระจูจุกะ หัวนม
76 พระกษิรธารา น้ำนม
77 พระครรโภทร,  พระคัพโภทร มีครรภ์   มีท้อง
78 พระอุทร ท้อง
79 พระนาภี สะดือ   ท้อง
80 พระสกุล,  พระครรภมล รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
81 สายพระสกุล สายรก
82 กล่องพระสกุล มดลูก
83 พระกฤษฎี,  บั้นพระองค์,  พระกฏิ สะเอว   เอว
84 พระปรัศว์ สีข้าง
85 พระผาสุกะ ซี่โครง
86 พระปฤษฏางค์,  พระขนอง หลัง
87 พระโสณี ตะโพก
88 พระที่นั่ง ก้น  ที่นั่งทับ
89 พระวัตถิ กระเพาะปัสสาวะ
90 พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ องค์ที่ลับชาย
91 พระโยนี องค์ที่ลับหญิง
92 พระอัณฑะ ลูกอัณฑะ
93 พระอูรุ ต้นขา  โคนขา  ขาอ่อน
94 พระเพลา ขา  ตัก
95 พระชานุ เข่า
96 พระชงฆ์ แข้ง
97 หลังพระชงฆ์ น่อง
98 พระโคปผกะ ตาตุ่ม
99 นิ้วพระบาท นิ้วเท้า
100 พระบาท เท้า

 

 

 

 

  คำราชาศัพท์ ความหมาย
101 ข้อพระบาท ข้อเท้า
102 หลังพระบาท หลังเท้า
103 ฝ่าพระบาท ฝ่าเท้า
104 พระปัณหิ,  พระปราษณี,  ส้นพระบาท ส้นเท้า
105 พระฉวี ผิวหนัง
106 พระฉายา เงา
107 พระโลมา ขน
108 ผิวพระพักตร์,  พระราศี ผิวหน้า
109 พระมังสา เนื้อ
110 กล้ามพระมังสา กล้ามเนื้อ
111 พระอสา สิว
112 พระปีฬกะ ไฝ  ขี้แมลงวัน
113 พระปัปผาสะ ปอด
114 พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) ตับ
115 พระวักกะ ไต  (โบราณว่าม้าม)
116 พระปิหกะ ม้าม (โบราณว่าไต)
117 พระอันตะ ไส้ใหญ่
118 พระอันตคุณ ไส้น้อย,  ไส้ทบ
119 พระกุญชะ ไส้พุง
120 พระนหารู เส้น  เอ็น
121 เส้นพระโลหิต,  หลอดพระโลหิต เส้นเลือด   หลอดเลือด
122 หลอดพระวาโย หลอดลม
123 พระกิโลมกะ พังผืด
124 พระองคาพยพ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
125 พระมัตถลุงค์ มันในสมอง
126 พระธมนี เส้นประสาท
127 พระลสิกา น้ำในไขข้อ
128 พระปิตตะ ดี  น้ำดี
129 พระเขฬะ น้ำลาย
130 พระเสมหะ เสลด
131 มูลพระนาสิก น้ำมูก
132 มูลพระนขา ขี้เล็บ
133 พระเสโท เหงื่อ
134 พระเมโท ไคล
135 พระบุพโพ น้ำหนอง  น้ำเหลือง
136 พระอุหลบ,  พระบุษปะ เลือดประจำเดือนหญิง
137 พระอัฐิ กระดูก
138 พระอังคาร, พระสรีรางคาร เถ้ากระดูก
139 พระอังสัฐิ กระดูกไหล่
140 พระหนุฐิ กระดูกคาง
141 พระคีวัฐิ กระดูกคอ
142 พระพาหัฐิ กระดูกแขน
143 พระอุรัฐิ กระดูกหน้าอก
144 พระผาสุกัฐิ กระดูกซี่โครง
145 พระปิฐิกัณฐกัฐิ กระดูกสันหลัง
146 พระกฏิฐิ กระดูกสะเอว
147 พระอูรัฐิ กระดูกขา
148 พระชังฆัฐิ กระดูกแข้ง
149 พระปาทัฐิ กระดูกเท้า
150 พระหัตถัฐิ กระดูกมือ
151 พระยอด ฝี,  หัวฝี
152 พระบังคนหนัก อุจจาระ
153 พระบังคนเบา ปัสสาวะ
154 พระปัสสาสะ ลมหายใจเข้า
155 พระอัสสาสะ ลมหายใจออก
156 พระชีพจร ชีพจร

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย ทั้งหมด

 

มีหลายคำเลยใช่ไหมครับ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดร่างกายและก็มีหลายคำเช่นเดียวกันที่เรามักเจอบ่อย ๆ แต่ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไร

เมื่อเรารู้ความหมายของคำเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราไม่มากก็น้อยและหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะจำพร้อมกับนำไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับ

แล้วเจอกันกับคำศัพท์อื่น ๆ อีกมากมายในบทความหน้าครับ

 

คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย