กริยาช่อง 2

กริยาช่อง 2
กริยาช่อง 2

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต โดยที่กริยาช่อง 2 นั้นจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

 

เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกริยาช่อง 2 พร้อมทั้งคำศัพท์กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันมาให้ศึกษากันอีกด้วย ไปดูกันเลย

 

กริยาช่อง 2 คืออะไร?

กริยาช่อง 2 คือ การผันคำกริยาเพื่อใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

 

ความสำคัญของกริยาช่อง 2

ในรูปประโยคของภาษาอังกฤษนั้นประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม และคำขยายอื่น ๆ ทั้งนี้หากจะแยกประโยคว่าเกิดขึ้นเวลาไหนนั้นสามารถดูได้รูปของคำกริยาของประโยคนั้น ๆ หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เลย เพราะว่าจะกลายเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

  • กริยาช่องที่ 1 = ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • กริยาช่องที่ 2 = ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
  • กริยาช่องที่ 3 = ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต (คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice)

 

คำศัพท์กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

รวบรวมคำกริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเป็น 2 แบบ ดังนี้

 

1. Irregular Verb (กริยาอปกติ)

No. ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 คำแปล
1 be = is, am, are (บี = อีส, แอม, อาร์) was, were (วอส, เวอ) been (บีน) เป็น อยู่ คือ
2 become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) become (บิคัม) กลายเป็น
3 begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น
4 bet (เบ็ท) bet (เบ็ท) bet (เบ็ท) พนัน
5 bite (ไบท) bit (บิท) bitten/bit (บิทเทิน/บิท) กัด
6 bleed (บลีด) bled (เบล็ด) bled (เบล็ด) เลือดออก, เลือดไหล
7 blow (บโล) blew (บลู) blown (โบลน) พัด, เป่า, ตี
8 break (เบรก) broke (โบรก) broken (โบรกเคิน แตก
9 bring (บริง) brought (บรอท) brought (บรอท) นำมา, เอามา
10 build (บิลด) built (บิลท) built (บิลท) สร้าง
11 burst (เบิสท) burst (เบิสท) burst (เบิสท) ระเบิด
12 buy (บาย) bought (บอท) bought (บอท) ซื้อ
13 catch (แค็ทช) caught (คอท) caught (คอท) จับ, ขึ้นรถ
14 choose (ชูส) chose (โชส) chosen (โชเซิน) เลือก
15 come (คัม) came (เคม) come (คัม) มา
16 cost (คอสท) cost (คอสท) cost (คอสท) มีราคา
17 cut (คัท) cut (คัท) cut (คัท) ตัด
18 dig (ดิก) dug (ดัก) dug (ดัก) ขุด
19 dive (ไดฝ) dived/dove (ไดฝด/โดฝ) dived ไดฝด ดำนํ้า
20 do (ดู) did (ดิด) done (ดัน) ทำ
21 draw (ดรอ) drew (ดรู) drawn (ดรอน) ลาก, วาด, เขียน
22 drink (ดริงค) drank (ดแรงค) drunk (ดรังค) ดื่ม
23 drive (ไดรฝ) drove (ดโรฝ) driven (ดริฝเฝิน) ขับรถ
24 eat (อีท) ate (เอท) eaten (อีทเทิน) กิน
25 fall (ฟอล) fell (เฟ็ล) fallen (ฟอลเลิน) ตก, หล่น
26 feel (ฟีล) felt (เฟ็ลท) felt (เฟ็ลท) รู้สึก
27 fight (ไฟท) fought (ฟอท) fought (ฟอท) ต่อสู้
28 find (ไฟนด) found (เฟานดึ) found (เฟานดึ) พบ
29 fly (ฟลาย) flew (ฟลู) flown (ฟโลน) บิน
30 forbid (ฟอบิด) forbade (ฟอเบด) forbidden (ฟอบิดเดิน) ห้าม
31 forget (ฟอเก็ท) forgot (ฟอก็อท) forgotten (ฟอก็อทเทิน) ลืม
32 freeze (ฟรีส) froze (โฟรส) frozen (โฟรสเซิน) แข็งตัว, หนาว
33 get (เก็ท) got (ก็อท) got (ก็อท) เอา, ได้รับ
34 give (กิฝ) gave (เกฝ) given (กิฝเฝิน) ให้
35 go (โก) went (เว็นท) gone (กอน) ไป
36 grind (กรายด) ground (กราวด) ground (กราวด) บด, ลับ
37 grow (โกร) grew (กรู) grown (โกรน) เติบโต, ปลูก
38 hang (thing) (แฮง) hung (ฮัง) hung (ฮัง) แขวน, ห้อย
39 hang (people) (แฮง) hanged (แฮงด) hanged (แฮงด) แขวนคอ
40 have (แฮฝ) had (แฮด) had (แฮด) มี
41 hear (เฮีย) heard (เฮิด) heard (เฮิด) ได้ยิน
42 hide (ฮายด) hid (ฮิท) hidden (ฮิดเดิน) ซ่อน
43 hurt (เฮิท) hurt (เฮิท) hurt (เฮิท) ทำร้าย
44 know (โน) knew (นู) known (โนน) รู้
45 lay (เล) laid (เลด) laid (เลด) วาง, ออกไข่
46 lead (ลีด) led (เหล็ด) led (เหล็ด) นำ
47 learn (เลิน) learnt (เลินท) learnt (เลินท) เรียนรู้
48 leave (ลีฝ) left (เล็ฟท) left (เล็ฟท) ละทิ้ง, จากไป
49 lend (เล็นด) lent (เล็นท) lent (เล็นท) ให้ยืม
50 lie (ลาย) lay (เล) lain (เลน) นอน
51 light (ไลท) lit (ลิท) lit (ลิท) จุดไฟ
52 lose (ลูส) lost (ลอสท) lost (ลอสท) แพ้, ทำหาย
53 make (เมค) made (เมด) made (เมด) ทำ
54 meet (มีท) met (เม็ท) met (เม็ท) พบ
55 mistake (มิสเตค) mistook (มิสตุค) mistaken (มิสเตคเคิน) ทำผิด
56 pay (เพ) paid (เพด) paid (เพด) จ่าย
57 put (พุท) put (พุท) put (พุท) วาง
58 quit (ควิท) quitted/quit (ควิทเท็ด/ควิท) quit (ควิท) เลิก
59 read (หรีด) read (เหร็ด) read (เหร็ด) อ่าน
60 ride (รายด) rode (โรด) ridden (ริดเดิน) ขี่
61 ring (ริง) rang (แรง) rung (รัง) สั่นกระดิ่ง
62 rise (ไรซ) rose (โรส) risen (ริสเซิน) ขึ้น, ลุกขึ้น
63 run (รัน) ran (แรน) run (รัน) วิ่ง
64 say (เซ) said (เซด) said (เซด) พูด
65 see (ซี) saw (ซอ) seen (ซีน) เห็น
66 seek (ซีค) sought (ซอท) sought (ซอท) ค้นหา
67 sell (เซ็ล) sold (โซลด) sold (โซลด) ขาย
68 set (เซ็ท) set (เซ็ท) set (เซ็ท) จัด
69 shake (เชค) shook (ชุค) shaken (ชุค) เขย่า, สั่น
70 shine (ชายน) shone (โชน) shone (โชน) ส่องแสง
71 shrink (ชริงค) shrank (ชแรงค) shrunk (ชรัง) หดลง, สั้นลง
72 sing (ซิง) sang (แซง) sung (ซัง) ร้องเพลง
73 sink (ซิงค) sank (แซงค) sunk (ซังค) จม, ถอยลง
74 sit (ซิท) sat (แซ็ท) sat (แซ็ท) นั่ง
75 slide (สไลด) slid (สลิด) slid (สลิด) ลื่น, ไถล, เลื่อนไป
76 sleep (สลีพ) slept (สเล็พท) slept (สเล็พท) นอนหลับ
77 speak (สปีค) spoke (สโปค) spoken (สโปเคิน) พูด
78 spin (สปิน) spun (สปัน) spun (สปัน) ม้วน, กรอ, ปั่น
79 split (สปลิท) split (สปลิท) split (สปลิท) แตก, แยก
80 spring (สปริง) sprang (สแปรง) sprung (สปรัง) โดดอย่างเร็ว, เด้ง
81 sting (สติง) stung (สตัง) stung (สตัง) ต่อย, แทง
82 stink (สติงค) stank (สแตงค) stunk (สตังค) ส่งกลิ่นเหม็น
83 strike (สไตรค) struck (สตรัค) struck (สตรัค) ตี, ต่อย, กระทบ
84 string (สตริง) strung (สตรัง) strung (สตรัง) ผูกเชือก, ขึงสาย, ร้อยเชือก
85 swear (สแว) swore (สวอ) sworn (สวอน) สาบาน, ปฏิญาณ
86 swell (สเว็ล) swelled (สเว็ลด) swollen (สวอลเลิน) โตขึ้น, หนาขึ้น
87 swim (สวิม) swam (สแวม) swum (สวัม) ว่ายนํ้า
88 swing (สวิง) swung (สวัง) swung (สวัง) แกว่ง, เหวี่ยง
89 take (เทค) took (ทุค) taken (เทคเคิน) เอา, พาไป
90 teach (ทีช) taught (ทอท) taught (ทอท) สอน
91 tell (เท็ล) told (โทลด) tod (ทอด) บอก
92 think (ธิง) thought (ธอท) thought (ธอท) คิด
93 throw (โธร) threw (ธรู) thrown (โธรน) เหวี่ยง, ขว้าง
94 Understand (อันเดอร์สะแตน) Understood (อันเดอร์สะตูด) Understood (อันเดอร์สะตูด) เข้าใจ
95 Underwrite (อันเดอร์ไรต์) Underwrote (อันเดอร์โรต) Underwritten (อันเดอร์ริททึ่น) รับประกัน
96 wake (เวค) woke (โวค) waken (เวคเคิน) ตื่น, ปลุก
97 wear (แว) wore (วอ) worn (วอน) สวม, ใส่
98 weave (วีฝ) wove (โวฝ) woven (โวฝเฝิน) ทอผ้า, สาน
99 win (วิน) won (ว็อน) won (ว็อน) ชนะ
100 write (ไรท) wrote (โรท) written (ริทเทิน) เขียน

 

 

2. Regular verb (กริยาปกติ) เติม ed

No. ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 answer (อานเซอะ) answered (อานเซอะด) answered (อานเซอะด) ตอบ (คำถาม), รับ (โทรศัพท์)
2 arrive (อาไรฟ) arrived (อาไรฟด) arrived (อาไรฟด) มาถึง, ไปถึง
3 attend (อะเท็นด) attended (อะเท็นเด็ด) attended (อะเท็นเด็ด) (เข้าร่วม) ประชุม
4 beg (เบก) begged (เบกด) begged (เบกด) ขอ
5 call (คอล) called (คอลด) called (คอลด) เรียก, โทรหา
6 change (เชนจึ) changed (เชนจดึ) changed (เชนจดึ) เปลี่ยน
7 clean (คลีน) cleaned (คลีนด) cleaned (คลีนด) ทำความสะอาด
8 cook (คุค) cooked (คุคท) cooked (คุคท) ทำอาหาร
9 cry (คราย) cried (ครายด) cried (ครายด) ร้องไห้
10 dance (แดนซ) danced (แดนซท) danced (แดนซท) เต้นรำ
11 die (ดาย) died (ดายด) died (ดายด) ตาย
12 end (เอนด) ended (เอนดิด) ended (เอนดิด) จบ
13 fix (ฟิกซ) fixed (ฟิกซท) fixed (ฟิกซท) ซ่อม
14 hate (เฮท) hated (เฮททิด) hated (เฮททิด) เกลียด
15 help (เฮ็ลพ) helped (เฮ็ลพท) helped (เฮ็ลพท) ช่วย
16 kiss (คิส) kissed (คิสท) kissed (คิสท) จูบ
17 lift (ลิฟท) lifted (ลิฟเท็ด) lifted (ลิฟเท็ด) ยก
18 listen (ลิซเซิน) listened (ลิซเซินด) listened (ลิซเซินด) ฟัง
19 live (ลิฝ) lived (ลิฝด) lived (ลิฝด) อาศัยอยู่
20 look (ลุค) looked (ลุคท) looked (ลุคท) มอง
21 love (เลิฝ) loved (เลิฝด) loved (เลิฝด) รัก
22 move (มูฝ) moved (มูฝด) moved (มูฝด) ย้าย, ขยับ
23 need (นีด) needed (นีดเด็ด) needed (นีดเด็ด) ต้องการ
24 paint (เพ๊นท) painted (เพ๊นทิด) painted (เพ๊นทิด) วาดภาพ, ระบายสี
25 plan (แพลน) planned (แพลนด) planned (แพลนด) วางแผน
26 play (เพล) played (เพลดฺ) played (เพลดฺ) เล่น
27 rain (เรน) rained (เรนดฺ) rained (เรนดฺ) ฝนตก
28 return (รีเทิรน) returned (รีเทิรนดฺ) returned (รีเทิรนดฺ) กลับคืน
29 serve (เสิฝ) served (เสิฝด) served (เสิฝด) เสิร์ฟ
30 shop (ช็อพ) shopped (ช็อพท) shopped (ช็อพท) จ่ายตลาด
31 smoke (สโมค) smoked (สโมคท) smoked (สโมคท) สูบบุหรี่
32 sneeze (สนีส) sneezed (สนีสด) sneezed (สนีสด) จาม
33 snow (สโน) snowed (สโนดฺ) snowed (สโนดฺ) หิมะตก
34 stay (สเต) stayed (สเตดฺ) stayed (สเตดฺ) พักอาศัย
35 stop (สต็อพ) stopped (สต็อพท) stopped (สต็อพท) หยุด
36 study (สตัดดิ) studied (สตัดดิด) studied (สตัดดิด) เรียน
37 talk (ทอค) talked (ทอคท) talked (ทอคท) สนทนา
38 travel (แทรเวิล) traveled (แทรเวิลด) traveled (แทรเวิลด) ท่องเที่ยว
39 use (ยูส) used (ยูสดฺ) used (ยูสดฺ) ใช้
40 visit (วิสิท) visited (วิสิทเท็ด) visited (วิสิทเท็ด) เยี่ยม, เที่ยว
41 wait (เวท) waited (เวททิด) waited (เวททิด) รอ
42 want (ว็อนท) wanted (ว็อนทิด) wanted (ว็อนทิด) ต้องการ
43 wash (วอช) washed (วอชท) washed (วอชท) ล้าง
44 watch (ว็อทช) watched (ว็อทชท) watched (ว็อทชท) ดู
45 work (เวิค) worked (เวิคท) worked (เวิคท) ทำงาน

 

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ อันนี้คือตั้งใจคัดคำศัพท์ที่สำคัญ ๆ มาให้ หากอยากหาคำกริยา 3 ช่องคำไหนเพิ่มเติมสามารถกดที่ปุ่มค้นหาได้เลย

หากคำกริยาคำไหนยังไม่มี ก็สามารถแจ้งเพิ่มคำศัพท์กันเข้ามาได้เลย :)

รู้หรือไม่?

  1. กริยา 3 ช่อง ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

    กริยา 3 ช่อง ในภาษาอังกฤษคือ Irregular Verbs

  2. กริยาช่อง 2 คืออะไร?

    กริยาช่อง 2 คือ การผันคำกริยาเพื่อใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต


อ่านต่อเพิ่มเติม

กริยา 3 ช่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาช่อง 2"