ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kabish?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kabish?

    แปลว่า เข้าใจไหม?

    ประเภท SL

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kabish?"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
seeing thatเห็นไหม, เข้าใจไหม
silk woolไหม
silk wormไหม
silk threadไหม
silk clothไหม
silkเส้นไหม, ใยไหม, ด้ายไหม
understandingความสามารถในการเข้าใจ, ความเข้าใจ
understoodซึ่งเป็นที่เข้าใจ, ซึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจ