ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kabish?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kabish?

    แปลว่า เข้าใจไหม?

    ประเภท SL

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kabish?"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
seeing thatเห็นไหม, เข้าใจไหม
silk woolไหม
silk wormไหม
silk threadไหม
silk clothไหม
silkเส้นไหม, ใยไหม, ด้ายไหม
word ending at the end of the question to be answered 'yes' or 'no'ไหม
understandingความสามารถในการเข้าใจ, ความเข้าใจ