ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

devour

ความหมายคล้ายกันกับ eat

different

ความหมายคล้ายกันกับ different

difficult

ความหมายคล้ายกันกับ hard

diminish

ความหมายคล้ายกันกับ decrease

diminutive

ความหมายคล้ายกันกับ little

diminutive

ความหมายคล้ายกันกับ tiny

disallow

ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

disappear

ความหมายคล้ายกันกับ leave

disaster

ความหมายคล้ายกันกับ disaster

discern

ความหมายคล้ายกันกับ understand

discontinue

ความหมายคล้ายกันกับ stop

discover

ความหมายคล้ายกันกับ learn

discover

ความหมายคล้ายกันกับ find

disgrace

ความหมายคล้ายกันกับ shame

disgust

ความหมายคล้ายกันกับ hate

dishonor

ความหมายคล้ายกันกับ shame

display

ความหมายคล้ายกันกับ show

dissimilar

ความหมายคล้ายกันกับ different

dissolve

ความหมายคล้ายกันกับ thaw

distant

ความหมายคล้ายกันกับ remote

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม