รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Accurate true ความถูกต้อง
2 Accurate right ความถูกต้อง
3 Activate begin เปิดใช้งาน
4 Adjust change ปรับ
5 Advise urge ให้คำแนะนำ
6 Ahead of before ไปข้างหน้าของ
7 Aim try จุดมุ่งหมาย
8 Alarm terrify เตือนภัย
9 Amateur novice สมัครเล่น
10 Amend change แก้ไข
11 Amend revise แก้ไข
12 Annoy bother รบกวน
13 Answer key คำตอบ
14 Appear seem ปรากฏ
15 Appear arrive ปรากฏ
16 Appearance form ลักษณะที่ปรากฏ
17 Assign give กำหนด
18 At a standstill still ที่ติด
19 At the same time during ในเวลาเดียวกัน
20 Attack raid โจมตี
21 Attempt effort ความพยายาม
22 Basis key ข้อมูลพื้นฐาน
23 Be in motion move สามารถในการเคลื่อนไหว
24 Before before ก่อนที่จะ
25 Begin begin เริ่มต้น
26 Begin start เริ่มต้น
27 Beginner novice เริ่มต้น
28 Bestow give เปล่งออก
29 Blooper mistake ปล่อยไก่
30 Blunder mistake เผลอผิด
31 Bring together unify นำมารวมกัน
32 Call for need เรียกร้องให้
33 Capacity might กำลังการผลิต
34 Career job อาชีพ
35 Caring kind การดูแลรักษา
36 Catastrophe disaster แผ่นดินไหว
37 Change revise การเปลี่ยนแปลง
38 Come about occur มาเกี่ยวกับ
39 Commence begin เริ่ม
40 Comprehend understand เข้าใจ
41 Considerate kind ความมีน้ำใจ
42 Crave want กระหาย
43 Decoration ornament ตกแต่ง
44 Deliberate think พิจารณา
45 Demonstrate show แสดงให้เห็นถึง
46 Despicable mean น่าชัง
47 Disallow prohibit ไม่อนุญาตให้
48 Discern understand แยกแยะ
49 Discontinue stop ยกเลิก
50 Discover find ค้นพบ
51 Discover learn ค้นพบ
52 Display show จอแสดงผล
53 Distant remote ห่างไกล
54 Disturb bother รบกวน
55 Dither waver แปลงเป็นจุด
56 Diverse different มีความหลากหลาย
57 Donation gift บริจาค
58 Earlier than before ก่อนหน้า
59 Effort effort ความพยายาม
60 Embrace hold อ้อมกอด
61 Employment job การจ้างงาน
62 Employment work การจ้างงาน
63 Endure bear อดทน
64 Endure bear อดทน
65 Enjoy like เพลิดเพลินกับ
66 Error mistake ข้อผิดพลาด
67 Examination trial การตรวจสอบ
68 Excuse pardon ข้อแก้ตัว
69 Execute kill การดำเนินการ
70 Exonerate pardon exonerate
71 Expand -swell grow ขยาย - บวม
72 Expression word นิพจน์
73 Fabulous- superb marvelous ดี - ดีมาก
74 Fallacy error วิบัติ
75 Far off remote ไกล
76 Faraway remote ห่างไกล
77 Fault mistake ข้อบกพร่อง
78 Finish end เสร็จสิ้น
79 Finish stop เสร็จสิ้น
80 Fix mend การแก้ไข
81 Foray raid โจมตี
82 Forbid prohibit ห้าม
83 Force strength บังคับให้
84 Forced entry raid บังคับรายการ
85 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
86 Formulate make กำหนด
87 Furnish supply เฟอร์
88 Gather learn รวบรวม
89 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
90 Give the impression seem ทำให้เข้าใจ
91 Go and get fetch ไป และได้รับ
92 Go beyond surpass ก้าวไกล
93 Grand great แกรนด์
94 Grasp understand มีความเข้าใจ
95 Greenhorn novice ไก่อ่อน
96 High opinion respect ความเห็นที่สูง
97 Hit the highest point peak ตีจุดสูงสุด
98 Honor praise เกียรติ
99 Honor respect เกียรติ
100 Illustrate show แสดงให้เห็นถึง
101 Immense vast อันยิ่งใหญ่
102 Immense vast อันยิ่งใหญ่
103 Immense great อันยิ่งใหญ่
104 In close proximity -in the neighborhood near ใกล้-ใกล้
105 In front of before ด้านหน้า
106 In the sticks remote ในแท่ง
107 In the vicinity of near ในบริเวณของ
108 Inaccessible remote ไม่สามารถเข้าถึง
109 Inaccuracy mistake ความไม่ถูกต้อง
110 Inception start เริ่มก่อตั้ง
111 Independence freedom ความเป็นอิสระ
112 Inhabit dwell อาศัยอยู่
113 Inhabitants people ผู้อยู่อาศัย
114 Initiate begin เริ่มต้น
115 Initiation start การเริ่มต้น
116 Insignificant tiny ไม่มีนัยสำคัญ
117 Isolated remote แยก
118 Job work งาน
119 Keep trying continue พยายาม
120 Know understand ทราบ
121 Learner novice ผู้เรียน
122 Live longer than outlive ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
123 Loathe- dislike hate ไม่ชอบเกลียดชัง
124 Look like seem ดูเหมือน
125 Make illegal prohibit ทำผิดกฎหมาย
126 Mature grow แก่ ๆ
127 Means method หมายความว่า
128 Mend fix ซ่อม
129 Mend cure ซ่อม
130 Mistake mistake ความผิดพลาด
131 Mistake error ความผิดพลาด
132 Nation people ประเทศ
133 Nation country ประเทศ
134 Next to near ถัดจาก
135 Not getting any younger old ไม่ได้รับน้องใด ๆ
136 Not taken vacant ไม่ได้ถ่าย
137 Numerous frequent มากมาย
138 Numerous many มากมาย
139 Occupation job อาชีพ
140 Occupation work อาชีพ
141 Occupied busy ครอบครอง
142 Often frequent มักจะ
143 Often often มักจะ
144 Operate use ทำงาน
145 Out of the way remote ออกไป
146 Outlast outlive อยู่ได้นานกว่า
147 Over and over again often ซ้ำแล้วซ้ำอีก
148 Oversight mistake กำกับดูแล
149 Overweight fat ภาวะน้ำหนักเกิน
150 Pandemonium uproar พวกผี
151 Patch up mend ไกล่เกลี่ย
152 Piece of paper page กระดาษ
153 Previous to before ก่อนที่จะ
154 Prior to before ก่อนที่จะ
155 Provide supply ให้
156 Put back together mend ใส่กัน
157 Put pen to paper write ใส่ปากกากับกระดาษ
158 Ransack raid ปล้นสะดม
159 Reach your zenith peak ถึงคุณธ
160 Realize understand ตระหนักถึง
161 Recognize understand รู้จัก
162 Relaxed calm ผ่อนคลาย
163 Renovate fix ปรับปรุง
164 Repair mend ซ่อมแซม
165 Repair heal ซ่อมแซม
166 Repair renew ซ่อมแซม
167 Repair fix ซ่อมแซม
168 Reside dwell อยู่
169 Restrict prohibit จำกัด
170 Scheme- suggestion idea แนะนำโครงการ
171 Sincere honest ความจริงใจ
172 Solution -explanation key โซลูชั่น-คำอธิบาย
173 Start begin เริ่มต้น
174 Straightforward honest ตรงไปตรงมา
175 Surprise astonish แปลกใจ
176 Sympathetic kind เห็นอกเห็นใจ
177 Take note listen จด
178 Thoughtful kind แท้
179 Threat danger คุกคาม
180 Trade sell การค้า
181 Trade job การค้า
182 Trainee novice ฝึกหัด
183 Travel move ท่องเที่ยว
184 Truthful honest เป็นความจริง
185 Unavailable busy ไม่พร้อมใช้งาน
186 Uncaring mean ใจจืดใจดำ
187 Underneath below ภายใต้
188 Understand understand ทำความเข้าใจ
189 Understand learn ทำความเข้าใจ
190 Unexpected abrupt ไม่คาดคิด
191 Unoccupied vacant ว่าง
192 Unwell ill ไม่สบาย
193 Uproar noise โกลาหล
194 Very soon just เร็ว ๆ นี้
195 Veto prohibit การยับยั้ง
196 Wish for want ต้องการให้
197 Work job ทำงาน
198 Work work ทำงาน
199 Yearn for want ถวิลหา
200 Yell- cry out call เยลล์ร้องไห้ออกมา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud