รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Activate begin เปิดใช้งาน
2 Advise urge ให้คำแนะนำ
3 Ahead of before ไปข้างหน้าของ
4 Amend change แก้ไข
5 Amend revise แก้ไข
6 Annoy bother รบกวน
7 Appear seem ปรากฏ
8 Appear arrive ปรากฏ
9 Appearance form ลักษณะที่ปรากฏ
10 At the same time during ในเวลาเดียวกัน
11 Attack raid โจมตี
12 Be in motion move สามารถในการเคลื่อนไหว
13 Before before ก่อนที่จะ
14 Begin start เริ่มต้น
15 Bestow give เปล่งออก
16 Blunder mistake เผลอผิด
17 Bring together unify นำมารวมกัน
18 Call for need เรียกร้องให้
19 Career job อาชีพ
20 Change revise การเปลี่ยนแปลง
21 Considerate kind ความมีน้ำใจ
22 Deliberate think พิจารณา
23 Demonstrate show แสดงให้เห็นถึง
24 Disallow prohibit ไม่อนุญาตให้
25 Discover find ค้นพบ
26 Discover learn ค้นพบ
27 Diverse different มีความหลากหลาย
28 Earlier than before ก่อนหน้า
29 Effort effort ความพยายาม
30 Embrace hold อ้อมกอด
31 Error mistake ข้อผิดพลาด
32 Excuse pardon ข้อแก้ตัว
33 Expand -swell grow ขยาย - บวม
34 Fallacy error วิบัติ
35 Faraway remote ห่างไกล
36 Fault mistake ข้อบกพร่อง
37 Finish stop เสร็จสิ้น
38 Finish end เสร็จสิ้น
39 Fix mend การแก้ไข
40 Foray raid โจมตี
41 Forbid prohibit ห้าม
42 Forced entry raid บังคับรายการ
43 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
44 Gather learn รวบรวม
45 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
46 Give the impression seem ทำให้เข้าใจ
47 Grand great แกรนด์
48 Grasp understand มีความเข้าใจ
49 Immense great อันยิ่งใหญ่
50 In close proximity -in the neighborhood near ใกล้-ใกล้
51 In front of before ด้านหน้า
52 In the vicinity of near ในบริเวณของ
53 Inaccuracy mistake ความไม่ถูกต้อง
54 Inhabitants people ผู้อยู่อาศัย
55 Initiation start การเริ่มต้น
56 Know understand ทราบ
57 Learner novice ผู้เรียน
58 Live longer than outlive ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
59 Loathe- dislike hate ไม่ชอบเกลียดชัง
60 Look like seem ดูเหมือน
61 Make illegal prohibit ทำผิดกฎหมาย
62 Mistake error ความผิดพลาด
63 Nation country ประเทศ
64 Nation people ประเทศ
65 Not getting any younger old ไม่ได้รับน้องใด ๆ
66 Not taken vacant ไม่ได้ถ่าย
67 Occupation job อาชีพ
68 Often frequent มักจะ
69 Out of the way remote ออกไป
70 Outlast outlive อยู่ได้นานกว่า
71 Over and over again often ซ้ำแล้วซ้ำอีก
72 Overweight fat ภาวะน้ำหนักเกิน
73 Pandemonium uproar พวกผี
74 Previous to before ก่อนที่จะ
75 Prior to before ก่อนที่จะ
76 Put back together mend ใส่กัน
77 Put pen to paper write ใส่ปากกากับกระดาษ
78 Ransack raid ปล้นสะดม
79 Reach your zenith peak ถึงคุณธ
80 Repair mend ซ่อมแซม
81 Repair fix ซ่อมแซม
82 Repair heal ซ่อมแซม
83 Restrict prohibit จำกัด
84 Scheme- suggestion idea แนะนำโครงการ
85 Start begin เริ่มต้น
86 Straightforward honest ตรงไปตรงมา
87 Surprise astonish แปลกใจ
88 Sympathetic kind เห็นอกเห็นใจ
89 Trade job การค้า
90 Unavailable busy ไม่พร้อมใช้งาน
91 Uncaring mean ใจจืดใจดำ
92 Underneath below ภายใต้
93 Understand understand ทำความเข้าใจ
94 Understand learn ทำความเข้าใจ
95 Unexpected abrupt ไม่คาดคิด
96 Unoccupied vacant ว่าง
97 Wish for want ต้องการให้
98 Work job ทำงาน
99 Yearn for want ถวิลหา
100 Yell- cry out call เยลล์ร้องไห้ออกมา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud