รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน 100 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Advise urge ให้คำแนะนำ
2 Agree consent ตกลง
3 Aim aim จุดมุ่งหมาย
4 Aim try จุดมุ่งหมาย
5 Alarm terrify เตือนภัย
6 Assign give กำหนด
7 Astound astonish เซิร์
8 Beg urge วอน
9 Begin begin เริ่มต้น
10 Begin start เริ่มต้น
11 Behind after เบื้องหลัง
12 Benign kind อ่อนโยน
13 Bestow give เปล่งออก
14 Big fat ใหญ่
15 Big large ใหญ่
16 Big great ใหญ่
17 Blooper mistake ปล่อยไก่
18 Blunder error เผลอผิด
19 Blunder mistake เผลอผิด
20 Bring fetch นำ
21 Bring fetch นำ
22 Bring supply นำ
23 Bring together unify นำมารวมกัน
24 Career job อาชีพ
25 Catastrophe disaster แผ่นดินไหว
26 Commence start เริ่ม
27 Commence begin เริ่ม
28 Comprehend understand เข้าใจ
29 Continue continue ดำเนินการต่อไป
30 Debris junk เศษ
31 Diverse different มีความหลากหลาย
32 Dwindle decrease ลดน้อยลง
33 Effort effort ความพยายาม
34 Elucidate explain elucidate
35 Embrace hold อ้อมกอด
36 Employ use จ้าง
37 End end สิ้นสุด
38 End last สิ้นสุด
39 Endure last อดทน
40 Endure bear อดทน
41 Endure bear อดทน
42 Exonerate pardon exonerate
43 Finish end เสร็จสิ้น
44 Finish stop เสร็จสิ้น
45 Flabbergasted astonish งงมาก
46 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
47 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
48 Get fetch รับ
49 Get take รับ
50 Go move ไป
51 Go go ไป
52 Grab take คว้า
53 Grasp take มีความเข้าใจ
54 Hasten hurry เร่ง
55 Hasten hurry เร่ง
56 Have have มี
57 Hurry hurry รีบ
58 Hurry speed รีบ
59 Indebted grateful หนี้
60 Job work งาน
61 Job job งาน
62 Kind kind ชนิด
63 Kind kind ชนิด
64 Look like seem ดูเหมือน
65 Mature grow แก่ ๆ
66 Mature old แก่ ๆ
67 Might strength อาจ
68 Mistake error ความผิดพลาด
69 Mistake mistake ความผิดพลาด
70 Muddle mistake ตั้งตัวไม่ติด
71 Nice kind ดี
72 Noise noise เสียงรบกวน
73 Offer give ข้อเสนอ
74 Power energy พลังงาน
75 Power might พลังงาน
76 Power strength พลังงาน
77 Procure take จัดหา
78 Provide supply ให้
79 Provide give ให้
80 Put off delay นำออก
81 Renovate fix ปรับปรุง
82 See look ดู
83 Signify mean มีความหมาย
84 Slip up mistake ลื่นขึ้น
85 Start start เริ่มต้น
86 Start begin เริ่มต้น
87 Take note listen จด
88 Take place occur ใช้สถานที่
89 Threat danger คุกคาม
90 Throughout during ตลอด
91 Travel move ท่องเที่ยว
92 Twinge pain twinge
93 Ultimate last ที่ดีที่สุด
94 Unavailable busy ไม่พร้อมใช้งาน
95 Untie open ปลด
96 Uproar noise โกลาหล
97 Uproar uproar โกลาหล
98 Various many ต่าง ๆ
99 Velocity speed ความเร็ว
100 Yearn for want ถวิลหา