รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Activate begin เปิดใช้งาน
2 Advise urge ให้คำแนะนำ
3 Ahead of before ไปข้างหน้าของ
4 Amend revise แก้ไข
5 Amend change แก้ไข
6 Annoy bother รบกวน
7 Appear seem ปรากฏ
8 Appear arrive ปรากฏ
9 Appearance form ลักษณะที่ปรากฏ
10 At the same time during ในเวลาเดียวกัน
11 Attack raid โจมตี
12 Be in motion move สามารถในการเคลื่อนไหว
13 Before before ก่อนที่จะ
14 Begin start เริ่มต้น
15 Bestow give เปล่งออก
16 Blunder mistake เผลอผิด
17 Bring together unify นำมารวมกัน
18 Call for need เรียกร้องให้
19 Career job อาชีพ
20 Change revise การเปลี่ยนแปลง
21 Considerate kind ความมีน้ำใจ
22 Deliberate think พิจารณา
23 Demonstrate show แสดงให้เห็นถึง
24 Disallow prohibit ไม่อนุญาตให้
25 Discover find ค้นพบ
26 Discover learn ค้นพบ
27 Diverse different มีความหลากหลาย
28 Earlier than before ก่อนหน้า
29 Effort effort ความพยายาม
30 Embrace hold อ้อมกอด
31 Error mistake ข้อผิดพลาด
32 Excuse pardon ข้อแก้ตัว
33 Expand -swell grow ขยาย - บวม
34 Fallacy error วิบัติ
35 Faraway remote ห่างไกล
36 Fault mistake ข้อบกพร่อง
37 Finish end เสร็จสิ้น
38 Finish stop เสร็จสิ้น
39 Fix mend การแก้ไข
40 Foray raid โจมตี
41 Forbid prohibit ห้าม
42 Forced entry raid บังคับรายการ
43 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
44 Gather learn รวบรวม
45 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
46 Give the impression seem ทำให้เข้าใจ
47 Grand great แกรนด์
48 Grasp understand มีความเข้าใจ
49 Immense great อันยิ่งใหญ่
50 Immense vast อันยิ่งใหญ่
51 Immense vast อันยิ่งใหญ่
52 In close proximity -in the neighborhood near ใกล้-ใกล้
53 In front of before ด้านหน้า
54 In the vicinity of near ในบริเวณของ
55 Inaccuracy mistake ความไม่ถูกต้อง
56 Inhabitants people ผู้อยู่อาศัย
57 Initiation start การเริ่มต้น
58 Know understand ทราบ
59 Learner novice ผู้เรียน
60 Live longer than outlive ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
61 Loathe- dislike hate ไม่ชอบเกลียดชัง
62 Look like seem ดูเหมือน
63 Make illegal prohibit ทำผิดกฎหมาย
64 Mistake error ความผิดพลาด
65 Nation people ประเทศ
66 Nation country ประเทศ
67 Not getting any younger old ไม่ได้รับน้องใด ๆ
68 Not taken vacant ไม่ได้ถ่าย
69 Occupation work อาชีพ
70 Occupation job อาชีพ
71 Often frequent มักจะ
72 Operate use ทำงาน
73 Out of the way remote ออกไป
74 Over and over again often ซ้ำแล้วซ้ำอีก
75 Overweight fat ภาวะน้ำหนักเกิน
76 Pandemonium uproar พวกผี
77 Previous to before ก่อนที่จะ
78 Prior to before ก่อนที่จะ
79 Put back together mend ใส่กัน
80 Put pen to paper write ใส่ปากกากับกระดาษ
81 Ransack raid ปล้นสะดม
82 Reach your zenith peak ถึงคุณธ
83 Repair heal ซ่อมแซม
84 Repair fix ซ่อมแซม
85 Repair mend ซ่อมแซม
86 Restrict prohibit จำกัด
87 Scheme- suggestion idea แนะนำโครงการ
88 Start begin เริ่มต้น
89 Straightforward honest ตรงไปตรงมา
90 Surprise astonish แปลกใจ
91 Sympathetic kind เห็นอกเห็นใจ
92 Trade job การค้า
93 Uncaring mean ใจจืดใจดำ
94 Understand learn ทำความเข้าใจ
95 Understand understand ทำความเข้าใจ
96 Unoccupied vacant ว่าง
97 Wish for want ต้องการให้
98 Work job ทำงาน
99 Yearn for want ถวิลหา
100 Yell- cry out call เยลล์ร้องไห้ออกมา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud