รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Accurate true ความถูกต้อง
2 Accurate right ความถูกต้อง
3 Advise urge ให้คำแนะนำ
4 Ahead of before ไปข้างหน้าของ
5 Aim aim จุดมุ่งหมาย
6 Aim try จุดมุ่งหมาย
7 Alarm terrify เตือนภัย
8 Annoy bother รบกวน
9 At the same time during ในเวลาเดียวกัน
10 Before before ก่อนที่จะ
11 Beg urge วอน
12 Behind after เบื้องหลัง
13 Bestow give เปล่งออก
14 Big great ใหญ่
15 Blooper mistake ปล่อยไก่
16 Blunder error เผลอผิด
17 Blunder mistake เผลอผิด
18 Bother bother รำคาญ
19 Bring supply นำ
20 Bring fetch นำ
21 Bring together unify นำมารวมกัน
22 Career job อาชีพ
23 Catastrophe disaster แผ่นดินไหว
24 Commence begin เริ่ม
25 Comprehend understand เข้าใจ
26 Discover learn ค้นพบ
27 Diverse different มีความหลากหลาย
28 Effort effort ความพยายาม
29 Embrace hold อ้อมกอด
30 Endure bear อดทน
31 Endure bear อดทน
32 Error mistake ข้อผิดพลาด
33 Excuse pardon ข้อแก้ตัว
34 Expand -swell grow ขยาย - บวม
35 Far off remote ไกล
36 Faraway remote ห่างไกล
37 Fault mistake ข้อบกพร่อง
38 Finish stop เสร็จสิ้น
39 Finish end เสร็จสิ้น
40 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
41 Gather learn รวบรวม
42 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
43 Get take รับ
44 Get fetch รับ
45 Give the impression seem ทำให้เข้าใจ
46 Go and get fetch ไป และได้รับ
47 Grab take คว้า
48 Grasp hold มีความเข้าใจ
49 Immense great อันยิ่งใหญ่
50 Immense vast อันยิ่งใหญ่
51 Immense vast อันยิ่งใหญ่
52 Inaccessible remote ไม่สามารถเข้าถึง
53 Inaccuracy mistake ความไม่ถูกต้อง
54 Job work งาน
55 Job job งาน
56 Keep trying continue พยายาม
57 Loathe- dislike hate ไม่ชอบเกลียดชัง
58 Look like seem ดูเหมือน
59 Make illegal prohibit ทำผิดกฎหมาย
60 Mature old แก่ ๆ
61 Mature grow แก่ ๆ
62 Means method หมายความว่า
63 Mistake error ความผิดพลาด
64 Mistake mistake ความผิดพลาด
65 Muddle mistake ตั้งตัวไม่ติด
66 Not getting any younger old ไม่ได้รับน้องใด ๆ
67 Not taken vacant ไม่ได้ถ่าย
68 Offer give ข้อเสนอ
69 Often frequent มักจะ
70 Out of the way remote ออกไป
71 Over and over again often ซ้ำแล้วซ้ำอีก
72 Overlook omit มองข้าม
73 Ponder think ไตร่ตรอง
74 Power might พลังงาน
75 Power strength พลังงาน
76 Procure take จัดหา
77 Prohibit prohibit ห้ามไม่ให้
78 Provide supply ให้
79 Provide give ให้
80 Put back together mend ใส่กัน
81 Put off delay นำออก
82 Reach your peak peak ถึงจุดสูงสุดของคุณ
83 Reach your zenith peak ถึงคุณธ
84 Regularly often เป็นประจำ
85 Scheme method โครงร่าง
86 Start begin เริ่มต้น
87 Sympathetic kind เห็นอกเห็นใจ
88 Take note listen จด
89 Take place occur ใช้สถานที่
90 Throughout during ตลอด
91 Travel move ท่องเที่ยว
92 Unavailable busy ไม่พร้อมใช้งาน
93 Uncaring mean ใจจืดใจดำ
94 Understand learn ทำความเข้าใจ
95 Uproar uproar โกลาหล
96 Uproar noise โกลาหล
97 Utilize use ใช้ประโยชน์จาก
98 Work job ทำงาน
99 Yearn for want ถวิลหา
100 Yell- cry out call เยลล์ร้องไห้ออกมา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud