รวมคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน หมวด ความหมาย
1 Advise urge ให้คำแนะนำ
2 Ahead of before ไปข้างหน้าของ
3 Aim try จุดมุ่งหมาย
4 Aim aim จุดมุ่งหมาย
5 Annoy bother รบกวน
6 Appear seem ปรากฏ
7 Appear arrive ปรากฏ
8 At the same time during ในเวลาเดียวกัน
9 Be in motion move สามารถในการเคลื่อนไหว
10 Before before ก่อนที่จะ
11 Beg urge วอน
12 Bestow give เปล่งออก
13 Blunder mistake เผลอผิด
14 Bring together unify นำมารวมกัน
15 Call for need เรียกร้องให้
16 Career job อาชีพ
17 Catastrophe disaster แผ่นดินไหว
18 Demonstrate show แสดงให้เห็นถึง
19 Discover find ค้นพบ
20 Discover learn ค้นพบ
21 Disturb bother รบกวน
22 Effort effort ความพยายาม
23 Embrace hold อ้อมกอด
24 Employment job การจ้างงาน
25 Endure bear อดทน
26 Endure bear อดทน
27 Error mistake ข้อผิดพลาด
28 Excuse pardon ข้อแก้ตัว
29 Expand -swell grow ขยาย - บวม
30 Fallacy error วิบัติ
31 Far off remote ไกล
32 Faraway remote ห่างไกล
33 Fault mistake ข้อบกพร่อง
34 Finish stop เสร็จสิ้น
35 Finish end เสร็จสิ้น
36 Foray raid โจมตี
37 Forgive and forget pardon ให้อภัย และลืม
38 Furnish supply เฟอร์
39 Gather learn รวบรวม
40 Genesis- beginning birth เริ่มต้นปฐมกาล
41 Get take รับ
42 Give the impression seem ทำให้เข้าใจ
43 Grab take คว้า
44 Grand great แกรนด์
45 Great large ดี
46 Immense great อันยิ่งใหญ่
47 Immense vast อันยิ่งใหญ่
48 In close proximity -in the neighborhood near ใกล้-ใกล้
49 In front of before ด้านหน้า
50 In the vicinity of near ในบริเวณของ
51 Initiation start การเริ่มต้น
52 Intention aim ความตั้งใจ
53 Job job งาน
54 Job work งาน
55 Live longer than outlive ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
56 Loathe- dislike hate ไม่ชอบเกลียดชัง
57 Look like seem ดูเหมือน
58 Make illegal prohibit ทำผิดกฎหมาย
59 Mistake error ความผิดพลาด
60 Nation people ประเทศ
61 Nation country ประเทศ
62 Not getting any younger old ไม่ได้รับน้องใด ๆ
63 Not taken vacant ไม่ได้ถ่าย
64 Occupation job อาชีพ
65 Often frequent มักจะ
66 Out of the way remote ออกไป
67 Over and over again often ซ้ำแล้วซ้ำอีก
68 Pandemonium uproar พวกผี
69 Previous to before ก่อนที่จะ
70 Prior to before ก่อนที่จะ
71 Provide supply ให้
72 Put back together mend ใส่กัน
73 Put pen to paper write ใส่ปากกากับกระดาษ
74 Reach your zenith peak ถึงคุณธ
75 Repair mend ซ่อมแซม
76 Repair fix ซ่อมแซม
77 Repair heal ซ่อมแซม
78 Reside dwell อยู่
79 Restrict prohibit จำกัด
80 Sincere honest ความจริงใจ
81 Start begin เริ่มต้น
82 Straightforward honest ตรงไปตรงมา
83 Surprise astonish แปลกใจ
84 Sympathetic kind เห็นอกเห็นใจ
85 Take note listen จด
86 Trade sell การค้า
87 Trade job การค้า
88 Travel move ท่องเที่ยว
89 Truthful honest เป็นความจริง
90 Unavailable busy ไม่พร้อมใช้งาน
91 Uncaring mean ใจจืดใจดำ
92 Understand learn ทำความเข้าใจ
93 Understand understand ทำความเข้าใจ
94 Unoccupied vacant ว่าง
95 Uproar noise โกลาหล
96 Velocity speed ความเร็ว
97 Very soon just เร็ว ๆ นี้
98 Wish for want ต้องการให้
99 Work job ทำงาน
100 Yearn for want ถวิลหา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud