ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. 2501

  อ่านว่า สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด

 3. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

 4. กรณียกิจ

  อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด

 5. กรมท่า

  อ่านว่า กฺรม-มะ-ท่า

 6. กรมธรรม์

  อ่านว่า กรม-มะ-ทัน

 7. กรมพระ

  อ่านว่า กฺรม-มะ-พฺระ

 8. กรมหมื่น

  อ่านว่า กฺรม-มะ-หฺมื่น

 9. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 10. กรรมการ

  อ่านว่า กำ-มะ-กาน

 11. กรรมวิธี

  อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที

 12. กรรมาธิการ

  อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน

 13. กระจิริด

  อ่านว่า กระ-จิ-หริด

 14. กฤษณา

  อ่านว่า กฺริด-สะ-หฺนา

 15. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 16. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 17. กษัตริย์

  อ่านว่า กะ-สัด

 18. กามวิตถาร

  อ่านว่า กาม-วิด-ถาน

 19. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 20. กาสาวพัสตร์

  อ่านว่า กา-สา -วะ -พัด

 21. กำเนิด

  อ่านว่า กำ-เหฺนิด

 22. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 23. กิจกรรม

  อ่านว่า กิด-จะ-กำ

 24. กิตติศัพท์

  อ่านว่า กิด-ติ-สับ

 25. กุนที

  อ่านว่า กุน-นะ-ที

 26. กุมภาพันธ์

  อ่านว่า กุม-พา-พัน

 27. กุลสตรี

  อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี

 28. กุศโลบาย

  อ่านว่า กุ-สะ-โล-บาย

 29. เกษตรกร

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กอน

 30. เกษตรกรรม

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กำ

 31. ขนม

  อ่านว่า ขะ-หฺนม

 32. ขมีขมัน

  อ่านว่า ขะ-หฺมี-ขะ-หฺมัน

 33. ขยับเขยื้อน

  อ่านว่า ขะ-หยับ-ขะ-เยื่อน

 34. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 35. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 36. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 37. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 38. ขัณฑสกร

  อ่านว่า ขัน-ทด-สะ-กอน

 39. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 40. เขจร

  อ่านว่า เข-จอน

 41. เข้าสมาธิ

  อ่านว่า เข้า-สะ-มา-ทิ

 42. แขม

  อ่านว่า แขมฺ

 43. คณนา

  อ่านว่า คะ-นะ-นา

 44. คณิตศาสตร์

  อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

 45. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 46. คริสต์ศตวรรษ

  อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด

 47. ครุ

  อ่านว่า คฺรุ

 48. ครุฑา

  อ่านว่า ครุ-ทา

 49. ครุภัณฑ์

  อ่านว่า คะ รุ-พัน

 50. คฤหาสน์

  อ่านว่า คะ-รึ-หาด

 51. คลาย

  อ่านว่า คฺลาย

 52. ความทุกข์

  อ่านว่า คฺวาม-ทุก

 53. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 54. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 55. คุณธรรม

  อ่านว่า คุน-นะ-ทำ

 56. คุณภาพ

  อ่านว่า คุน-นะ-พาบ

 57. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 58. คุณวุฒิ

  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ

 59. โฆษณา

  อ่านว่า โคด-สะ-นา

 60. จตุโลกบาล

  อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน

 61. จรด

  อ่านว่า จะ-หฺรด

 62. จักรยาน

  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

 63. จักรราศี

  อ่านว่า จัก-กะ รา-สี

 64. จักราช

  อ่านว่า จัก-กะ-หราด

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ อำเภอหนึ่งใน จ.นครราชสีมา

 65. จัณฑาล

  อ่านว่า จัน-ทาน

 66. จันทรคราส

  อ่านว่า จัน-ทะ-ระ คาด

 67. จันทรุปราคา

  อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

 68. จุติ

  อ่านว่า จุด-ติ

 69. ฉกษัตริย์

  อ่านว่า ฉอ-กะ-สัด

 70. ฉศก

  อ่านว่า ฉอ-สก

 71. ชาติภูมิ

  อ่านว่า ชาด-พูม

 72. ชุกชี

  อ่านว่า ชุก-กะ-ชี

 73. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 74. ไซร้

  อ่านว่า ไซ้

 75. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 76. ฐานันดรศักดิ์

  อ่านว่า ถา-นัน-ดอน-ระ-สัก

 77. ดาษดื่น

  อ่านว่า ดาด-ดื่น

 78. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 79. ตฤณ

  อ่านว่า ตฺริน

 80. ตลิ่ง

  อ่านว่า ตะ-หฺลิ่ง

 81. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 82. ถนน

  อ่านว่า ถะ-หฺนน

 83. ถาวรวัตถุ

  อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

 84. แถง

  อ่านว่า ถะ-แหง

 85. ทรามวัย

  อ่านว่า ซาม-วัย

 86. ทรุดโทรม

  อ่านว่า ซุด-โซม

 87. ทฤษฎี

  อ่านว่า ทฺริด-สะ-ดี

 88. ทัณฑกรรม

  อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ

 89. ทัณฑสถาน

  อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน

 90. ทิฐิ

  อ่านว่า ทิด-ถิ

 91. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 92. โทรทัศน์

  อ่านว่า โท-ระ-ทัด

 93. ธรรมชาติ

  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

 94. ธรรมาสน์

  อ่านว่า ทำ-มาด

 95. นิทรรศการ

  อ่านว่า นิ-ทัด-สะ-กาน

 96. บรมอัฐิ

  อ่านว่า บอ-รม-มะ-อัด-ถิ

 97. บรรพชา

  อ่านว่า บัน-พะ-ชา

 98. บรรษัท

  อ่านว่า บัน-สัด

 99. บราลี

  อ่านว่า บะ-รา-ลี

 100. บริสุทธิ์

  อ่านว่า บอ-ริ-สุด

 101. บัณฑิต

  อ่านว่า บัน-ดิด

 102. บาทบงสุ์

  อ่านว่า บาด-ทะ บง

 103. บำราบ

  อ่านว่า บำ-หราบ

 104. บำราศ

  อ่านว่า บำ-ราด

 105. บุตร

  อ่านว่า บุด

 106. บุรุษเพศ

  อ่านว่า บุ-หรุด-เพด

 107. ปฐมนิเทศ

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-นิ-เทด

 108. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 109. ประพฤติ

  อ่านว่า ปฺระ-พฺรึด

 110. ประโยชน์

  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

 111. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 112. ปรัก

  อ่านว่า ปฺรัก

  หมายเหตุ เงิน

 113. ปรักหักพัง

  อ่านว่า ปะ-หฺรัก-หัก-พัง

 114. ปรัชญา

  อ่านว่า ปฺรัด-ยา

 115. ปรับปรุง

  อ่านว่า ปฺรับปฺรุง

 116. ปรากฏการณ์

  อ่านว่า ปฺรา-กด-กาน

 117. ปรารภ

  อ่านว่า ปฺรา-รบ

 118. ปฤจฉา

  อ่านว่า ปฺริด-ฉา

 119. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 120. ปุณฑริก

  อ่านว่า ปุน-ดะ-ริก

 121. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

 122. พยักพเยิด

  อ่านว่า พะ-ยัก-พะ-เยิด

 123. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 124. พรหมา

  อ่านว่า พฺรม-มา

 125. พระธาตุหริภุญชัย

  อ่านว่า พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดลำพูน

 126. พระปฐมเจดีย์

  อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดนครปฐม

 127. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 128. พราหมณ์

  อ่านว่า พฺราม

 129. พฤกษา

  อ่านว่า พฺรึก-สา

 130. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

 131. พฤหัสบดี

  อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

 132. พลขับ

  อ่านว่า พน-ละ-ขับ

 133. พลาสติก

  อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก

 134. พัฒนา

  อ่านว่า พัด-ทะ-นา

 135. พุมเรียง

  อ่านว่า พุม-มะ-เรียง

  หมวด พืช

 136. เพลา

  อ่านว่า เพ-ลา

 137. เพลารถ

  อ่านว่า เพฺลา-รด

 138. ภาพยนตร์

  อ่านว่า พาบ-พะ-ยน

 139. ภูมิปัญญา

  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

 140. ภูมิลำเนา

  อ่านว่า พูม-ลำ-เนา

 141. มกราคม

  อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

 142. มณฑล

  อ่านว่า มน-ทน

 143. มณโฑ

  อ่านว่า มน-โท

 144. มรรยาท

  อ่านว่า มัน-ยาด

 145. มฤตยู

  อ่านว่า มะ-รึด-ตะ-ยู

 146. มัธยมศึกษา

  อ่านว่า มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา

 147. เมยวดี

  อ่านว่า เมย-วะ-ดี

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ อำเภอเมยวดี [เมย-วะ-ดี] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

 148. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 149. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 150. แม่สรวย

  อ่านว่า แม่-สวย

 151. ยุติ

  อ่านว่า ยุด-ติ

 152. รอมร่อ

  อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ

 153. รังสฤษฏ์

  อ่านว่า รัง-สะ-หริด

 154. รากษส

  อ่านว่า ราก-สด

 155. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 156. รูปภาพ

  อ่านว่า รูบ-พาบ

 157. ฤกษ์

  อ่านว่า เริก

 158. ฤทธา

  อ่านว่า ริด-ทา

 159. ฤทธิ์

  อ่านว่า ริด

 160. ฤทัย

  อ่านว่า รึ-ไท

 161. วรรณคดี

  อ่านว่า วัน-นะ-คะ-ดี

 162. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 163. วุฒิ

  อ่านว่า วุด-ทิ

 164. ศตวรรษ

  อ่านว่า สะ-ตะ-วัด

 165. ศฤงคาร

  อ่านว่า สิง-คาน

 166. ศาสตราจารย์

  อ่านว่า สาด-ตฺรา-จาน

 167. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 168. สตรี

  อ่านว่า สะ-ตฺรี

 169. สตางค์

  อ่านว่า สะ-ตาง

 170. สมดุล

  อ่านว่า สะ-มะ-ดุน

 171. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 172. สมานฉันท์

  อ่านว่า สะ-มา-นะ-ฉัน

 173. สรรพคุณ

  อ่านว่า สับ-พะ-คุน

 174. สรรเสริญ

  อ่านว่า สัน-เสิน

 175. สร้อย

  อ่านว่า ส้อย

 176. สระ

  อ่านว่า สะ

 177. สร้าง

  อ่านว่า ส้าง

 178. สร้างสรรค์

  อ่านว่า ส้าง-สัน

 179. สัตบุรุษ

  อ่านว่า สัด-บุ-หรุด

 180. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 181. สัปปุรุษ

  อ่านว่า สับ-ปุ-หรุด

 182. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 183. สุจริต

  อ่านว่า สุด-จะ-หริด

 184. สุนทรียภาพ

  อ่านว่า สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ

 185. เสมา

  อ่านว่า เส-มา

 186. เสลา

  อ่านว่า เส-ลา

 187. เสสรวล

  อ่านว่า เส-สวน

 188. แหน

  อ่านว่า แหน

  หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 189. แห่แหน

  อ่านว่า แห่-แหนฺ

 190. องุ่น

  อ่านว่า อะ-หฺงุ่น

 191. อมฤต

  อ่านว่า อะ-มะ-ริด

 192. อรหันต์

  อ่านว่า อะ-ระ-หัน

 193. อสนีบาต

  อ่านว่า อะ-สะ-นี-บาด

 194. อักษรศาสตร์

  อ่านว่า อัก-สอ-ระ-สาด

 195. อัปราชัย

  อ่านว่า อับ-ปะ-รา-ไช

 196. อัศจรรย์

  อ่านว่า อัด-สะ-จัน

 197. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 198. อุทกภัย

  อ่านว่า อุ-ทก-กะ-ไพ

 199. อุบัติเหตุ

  อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด

 200. เอร็ดอร่อย

  อ่านว่า อะ-เหฺร็ด-อะ-หฺร่อย

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download