ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. 2501

  อ่านว่า สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด

 3. กตัญญู

  อ่านว่า กะ-ตัน-ยู

 4. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

  หมวด เดือน

 5. กรณี

  อ่านว่า กะ-ระ-นี

 6. กรณียกิจ

  อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด

 7. กรมธรรม์

  อ่านว่า กรม-มะ-ทัน

 8. กรมวัง

  อ่านว่า กฺรม-มะ-วัง

 9. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 10. กรรมการ

  อ่านว่า กำ-มะ-กาน

 11. กรรมวิธี

  อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที

 12. กระจิริด

  อ่านว่า กระ-จิ-หริด

 13. กริยา

  อ่านว่า กฺริ-ยา

 14. กฤษณา

  อ่านว่า กฺริด-สะ-หฺนา

 15. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 16. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 17. กษัตริย์

  อ่านว่า กะ-สัด

 18. กอปร

  อ่านว่า กอบ

 19. กามวิตถาร

  อ่านว่า กาม-วิด-ถาน

 20. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 21. กำเนิด

  อ่านว่า กำ-เหฺนิด

 22. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 23. กิจกรรม

  อ่านว่า กิด-จะ-กำ

 24. กิตติศัพท์

  อ่านว่า กิด-ติ-สับ

 25. กุญชร

  อ่านว่า กุน-ชอน

 26. กุมภาพันธ์

  อ่านว่า กุม-พา-พัน

  หมวด เดือน

 27. กุลสตรี

  อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี

 28. เกษตรกร

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กอน

 29. เกษตรกรรม

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กำ

 30. เกียรติประวัติ

  อ่านว่า เกียด-ติ-ปฺระ-หฺวัด

 31. โกฏิ

  อ่านว่า โกด

 32. ขนม

  อ่านว่า ขะ-หฺนม

 33. ขมีขมัน

  อ่านว่า ขะ-หฺมี-ขะ-หฺมัน

 34. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 35. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 36. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 37. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 38. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 39. แขม

  อ่านว่า แขมฺ

 40. โขยกเขยก

  อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

 41. คณนา

  อ่านว่า คะ-นะ-นา

 42. คณิตศาสตร์

  อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

 43. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 44. ครอบครัว

  อ่านว่า คฺรอบ-คฺรัว

 45. คริสต์ศตวรรษ

  อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด

 46. ครุ

  อ่านว่า คฺรุ

 47. ครุฑา

  อ่านว่า ครุ-ทา

 48. คฤหาสน์

  อ่านว่า คะ-รึ-หาด

 49. ความทุกข์

  อ่านว่า คฺวาม-ทุก

 50. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 51. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 52. คุณธรรม

  อ่านว่า คุน-นะ-ทำ

 53. คุณภาพ

  อ่านว่า คุน-นะ-พาบ

 54. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 55. คุณวุฒิ

  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ

 56. โฆษณา

  อ่านว่า โคด-สะ-นา

 57. จรด

  อ่านว่า จะ-หฺรด

 58. จระเข้

  อ่านว่า จอ-ระ-เข้

 59. จักรยาน

  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

 60. จัณฑาล

  อ่านว่า จัน-ทาน

 61. จันทรุปราคา

  อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

 62. เจตคติ

  อ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ

 63. ฉกษัตริย์

  อ่านว่า ฉอ-กะ-สัด

 64. ฉศก

  อ่านว่า ฉอ-สก

 65. ชาติภูมิ

  อ่านว่า ชาด-พูม

 66. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 67. ไซร้

  อ่านว่า ไซ้

 68. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 69. ดาษดื่น

  อ่านว่า ดาด-ดื่น

 70. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 71. ตฤณ

  อ่านว่า ตฺริน

 72. ตลิ่ง

  อ่านว่า ตะ-หฺลิ่ง

 73. ตำรวจ

  อ่านว่า ตำ-หฺรวด

 74. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 75. ถนน

  อ่านว่า ถะ-หฺนน

 76. ถาวรวัตถุ

  อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

 77. แถง

  อ่านว่า ถะ-แหง

 78. ทรัพย์สิน

  อ่านว่า ซับ-สิน

 79. ทราย

  อ่านว่า ซาย

 80. ทรุดโทรม

  อ่านว่า ซุด-โซม

 81. ทฤษฎี

  อ่านว่า ทฺริด-สะ-ดี

 82. ทะนุถนอม

  อ่านว่า ทะ-นุ-ถะ-หฺนอม

 83. ทัณฑกรรม

  อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ

 84. ทัณฑสถาน

  อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน

 85. ทิฐิ

  อ่านว่า ทิด-ถิ

 86. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 87. โทรทัศน์

  อ่านว่า โท-ระ-ทัด

 88. ธนบัตร

  อ่านว่า ทะ-นะ-บัด

 89. ธรรมชาติ

  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

 90. ธรรมาสน์

  อ่านว่า ทำ-มาด

 91. นาฬิกา

  อ่านว่า นา-ริ-กา

 92. นิทรรศการ

  อ่านว่า นิ-ทัด-สะ-กาน

 93. บรมอัฐิ

  อ่านว่า บอ-รม-มะ-อัด-ถิ

 94. บริสุทธิ์

  อ่านว่า บอ-ริ-สุด

 95. บัณฑิต

  อ่านว่า บัน-ดิด

 96. บุรุษเพศ

  อ่านว่า บุ-หรุด-เพด

 97. ปกติ

  อ่านว่า ปะ-กะ-ติ

 98. ปฐมนิเทศ

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-นิ-เทด

 99. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 100. ปรกติ

  อ่านว่า ปรก-กะ-ติ

 101. ประพฤติ

  อ่านว่า ปฺระ-พฺรึด

 102. ประโยชน์

  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

 103. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 104. ปรัก

  อ่านว่า ปฺรัก

  หมายเหตุ เงิน

 105. ปรักหักพัง

  อ่านว่า ปะ-หฺรัก-หัก-พัง

 106. ปรัชญา

  อ่านว่า ปฺรัด-ยา

 107. ปรับปรุง

  อ่านว่า ปฺรับปฺรุง

 108. ปรากฏการณ์

  อ่านว่า ปฺรา-กด-กาน

 109. ปรารถนา

  อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา

 110. ปรารภ

  อ่านว่า ปฺรา-รบ

 111. ปราศรัย

  อ่านว่า ปฺรา-ไส

 112. ปฤจฉา

  อ่านว่า ปฺริด-ฉา

 113. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 114. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

 115. ผลีผลาม

  อ่านว่า ผฺลี-ผฺลาม

 116. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 117. พรหม

  อ่านว่า พฺรม

 118. พรหมา

  อ่านว่า พฺรม-มา

 119. พระธาตุหริภุญชัย

  อ่านว่า พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดลำพูน

 120. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 121. พราหมณ์

  อ่านว่า พฺราม

 122. พฤกษา

  อ่านว่า พฺรึก-สา

 123. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

  หมวด เดือน

 124. พฤหัสบดี

  อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

 125. พลขับ

  อ่านว่า พน-ละ-ขับ

 126. พลาสติก

  อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก

 127. พุทรา

  อ่านว่า พุด-ซา

 128. พุมเรียง

  อ่านว่า พุม-มะ-เรียง

  หมวด พืช

 129. เพลา

  อ่านว่า เพ-ลา

 130. เพลารถ

  อ่านว่า เพฺลา-รด

 131. ไพรสณฑ์

  อ่านว่า ไพฺร-สน

 132. ภรรยา

  อ่านว่า พัน-ยา

 133. ภาพยนตร์

  อ่านว่า พาบ-พะ-ยน

 134. ภูมิปัญญา

  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

 135. ภูมิลำเนา

  อ่านว่า พูม-ลำ-เนา

 136. มกราคม

  อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

  หมวด เดือน

 137. มณฑป

  อ่านว่า มน-ดบ

 138. มณฑล

  อ่านว่า มน-ทน

 139. มณโฑ

  อ่านว่า มน-โท

 140. มรรยาท

  อ่านว่า มัน-ยาด

 141. มัธยมศึกษา

  อ่านว่า มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา

 142. เมฆ

  อ่านว่า เมก

 143. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 144. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 145. แม่สรวย

  อ่านว่า แม่-สวย

 146. ยุติ

  อ่านว่า ยุด-ติ

 147. รอมร่อ

  อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ

 148. รังสฤษฏ์

  อ่านว่า รัง-สะ-หริด

 149. รากษส

  อ่านว่า ราก-สด

 150. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 151. รูปภาพ

  อ่านว่า รูบ-พาบ

 152. ฤกษ์

  อ่านว่า เริก

 153. ฤทธา

  อ่านว่า ริด-ทา

 154. ฤทธิ์

  อ่านว่า ริด

 155. ฤทัย

  อ่านว่า รึ-ไท

 156. ฤาษี

  อ่านว่า รือ-สี

 157. วรรณคดี

  อ่านว่า วัน-นะ-คะ-ดี

 158. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 159. ศตวรรษ

  อ่านว่า สะ-ตะ-วัด

 160. ศฤงคาร

  อ่านว่า สิง-คาน

 161. ศาสตราจารย์

  อ่านว่า สาด-ตฺรา-จาน

 162. เศรษฐกิจ

  อ่านว่า เสด-ถะ-กิด

 163. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 164. สตรี

  อ่านว่า สะ-ตฺรี

 165. สมดุล

  อ่านว่า สะ-มะ-ดุน

 166. สมรรถนะ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-นะ

 167. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 168. สมาธิ

  อ่านว่า สะ-มา-ทิ

 169. สมานฉันท์

  อ่านว่า สะ-มา-นะ-ฉัน

 170. สรรพคุณ

  อ่านว่า สับ-พะ-คุน

 171. สรรพสามิต

  อ่านว่า สับ-พะ-สา-มิด

 172. สรรเสริญ

  อ่านว่า สัน-เสิน

 173. สรวล

  อ่านว่า สวน

 174. สร้อย

  อ่านว่า ส้อย

 175. สระ

  อ่านว่า สะ

 176. สร้าง

  อ่านว่า ส้าง

 177. สร้างสรรค์

  อ่านว่า ส้าง-สัน

 178. สัญลักษณ์

  อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก

 179. สัตบุรุษ

  อ่านว่า สัด-บุ-หรุด

 180. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 181. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 182. สุจริต

  อ่านว่า สุด-จะ-หริด

 183. สุนทรียภาพ

  อ่านว่า สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ

 184. เสมา

  อ่านว่า เส-มา

 185. เสลา

  อ่านว่า เส-ลา

 186. เสวก

  อ่านว่า เส-วก

 187. เสสรวล

  อ่านว่า เส-สวน

 188. แสดง

  อ่านว่า สะ-แดง

 189. หัตถกรรม

  อ่านว่า หัด-ถะ-กำ

 190. แหน

  อ่านว่า แหน

  หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 191. องุ่น

  อ่านว่า อะ-หฺงุ่น

 192. อร่อย

  อ่านว่า อะ-หฺร่อย

 193. อสนีบาต

  อ่านว่า อะ-สะ-นี-บาด

 194. อัชฌาสัย

  อ่านว่า อัด-ชา-ไส

 195. อัปราชัย

  อ่านว่า อับ-ปะ-รา-ไช

 196. อัศจรรย์

  อ่านว่า อัด-สะ-จัน

 197. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 198. อุตส่าห์

  อ่านว่า อุด-ส่า

 199. อุบัติเหตุ

  อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด

 200. เอร็ดอร่อย

  อ่านว่า อะ-เหฺร็ด-อะ-หฺร่อย

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download