ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. 101

  อ่านว่า ร้อย-เอ็ด

 3. 11

  อ่านว่า สิบเอ็ด

 4. 2501

  อ่านว่า สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด

 5. กก

  อ่านว่า กก

 6. กตเวทิตา

  อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา

 7. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

 8. กรณียกิจ

  อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด

 9. กรมขุน

  อ่านว่า กฺรม-มะ-ขุน

 10. กรมคลัง

  อ่านว่า กฺรม-มะ-คฺลัง

 11. กรมท่า

  อ่านว่า กฺรม-มะ-ท่า

 12. กรมธรรม์

  อ่านว่า กรม-มะ-ทัน

 13. กรมนา

  อ่านว่า กฺรม-มะ-นา

 14. กรมพระ

  อ่านว่า กฺรม-มะ-พฺระ

 15. กรมวัง

  อ่านว่า กฺรม-มะ-วัง

 16. กรมเวียง

  อ่านว่า กฺรม-มะ-เวียง

 17. กรมหมื่น

  อ่านว่า กฺรม-มะ-หฺมื่น

 18. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 19. กรรมวิธี

  อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที

 20. กรรมาธิการ

  อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน

 21. กรวิก

  อ่านว่า กะ-ระ-วิก

 22. กระจิริด

  อ่านว่า กระ-จิ-หริด

 23. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 24. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 25. กามวิตถาร

  อ่านว่า กาม-วิด-ถาน

 26. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 27. กาสาวพัสตร์

  อ่านว่า กา-สา -วะ -พัด

 28. กาฬปักษ์

  อ่านว่า กา-ละ-ปัก

 29. กำเนิด

  อ่านว่า กำ-เหฺนิด

 30. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 31. กุนที

  อ่านว่า กุน-นะ-ที

 32. กุลธิดา

  อ่านว่า กุน-ละ-ทิ-ดา

 33. กุลสตรี

  อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี

 34. กุศโลบาย

  อ่านว่า กุ-สะ-โล-บาย

 35. เกษตรกรรม

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กำ

 36. ขมุกขมัว

  อ่านว่า ขะ-หฺมุก-ขะ-หฺมัว

 37. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 38. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 39. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 40. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 41. ขะเย้อแขย่ง

  อ่านว่า ขะ-เย้อ-ขะ-แหย่ง

 42. ขัณฑสกร

  อ่านว่า ขัน-ทด-สะ-กอน

 43. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 44. เขมา

  อ่านว่า เข-มา

 45. เข้าสมาธิ

  อ่านว่า เข้า-สะ-มา-ทิ

 46. แขม

  อ่านว่า แขมฺ

 47. คณนา

  อ่านว่า คะ-นะ-นา

 48. คนธรรพ์

  อ่านว่า คน-ทัน

 49. คมนาการ

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน

 50. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 51. ครรภธาตุ

  อ่านว่า คับ-พะ-ทาด

 52. ครหา

  อ่านว่า คะ-ระ-หา

 53. คริสต์ศตวรรษ

  อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด

 54. ครุภัณฑ์

  อ่านว่า คะ รุ-พัน

 55. คลาย

  อ่านว่า คฺลาย

 56. คหกรรมศาสตร์

  อ่านว่า คะ-หะ-กำ-มะ-สาด

 57. คัมภีร์

  อ่านว่า คำ-พี

 58. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 59. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 60. คุณธรรม

  อ่านว่า คุน-นะ-ทำ

 61. คุณภาพ

  อ่านว่า คุน-นะ-พาบ

 62. คุณลักษณะ

  อ่านว่า คุน-นะ-ลัก-สะ-หนะ

 63. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 64. คุณวุฒิ

  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ

 65. คุณสมบัติ

  อ่านว่า คุน-นะ-สม-บัด

 66. โฆษณา

  อ่านว่า โคด-สะ-นา

 67. จตุโลกบาล

  อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน

 68. จรด

  อ่านว่า จะ-หรด

 69. จักจั่น

  อ่านว่า จัก-กะ จั่น

 70. จักรราศี

  อ่านว่า จัก-กะ รา-สี

 71. จักรวรรดิราชาวาส

  อ่านว่า จัก-กระ-หวัด-ดิ-รา-ชา-วาด

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ กรุงเทพฯ

 72. จักราช

  อ่านว่า จัก-กะ-หราด

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ อำเภอหนึ่งใน จ.นครราชสีมา

 73. จัตุสดมภ์

  อ่านว่า จัด-ตุ-สะ-ดม

 74. จันทรคติ

  อ่านว่า จัน-ทระ-คะ-ติ

 75. จันทรคราส

  อ่านว่า จัน-ทะ-ระ คาด

 76. จันทรุปราคา

  อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

 77. จิตกาธาน

  อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน

 78. จิตนิยม

  อ่านว่า จิด-ตะ นิ-ยม

 79. จิตวิสัย

  อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-ไส

 80. จุติ

  อ่านว่า จุด-ติ

 81. จุนสี

  อ่านว่า จุน -นะ -สี

 82. ฉกษัตริย์

  อ่านว่า ฉ้อ-กะ -สัด

 83. ฉวาง

  อ่านว่า ฉะ-หวาง

 84. ฉศก

  อ่านว่า ฉอ-สก

 85. เฉลิมพระชนมพรรษา

  อ่านว่า ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-พัน-สา

 86. ชันษา

  อ่านว่า ชัน-สา

 87. ชาติภูมิ

  อ่านว่า ชาด-พูม

 88. ชุกชี

  อ่านว่า ชุก-กะ-ชี

 89. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 90. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 91. ฐานันดรศักดิ์

  อ่านว่า ถา-นัน-ดอน-ระ-สัก

 92. ดาษดา

  อ่านว่า ดาด-สะ-ดา

 93. ดาษดื่น

  อ่านว่า ดาด-ดื่น

 94. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 95. ดูกร

  อ่านว่า ดู-กะ-ระ

 96. เดียรดาษ

  อ่านว่า เดีย-ระ-ดาด

 97. ตรีโกณมิติ

  อ่านว่า ตรี-โกน-มิ-ติ

 98. ตลิ่ง

  อ่านว่า ตะ-หฺลิ่ง

 99. ตานีนรสโมสร

  อ่านว่า ตา-นี-นะ-ระ-สะ-โม-สอน

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ ปัตตานี

 100. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 101. ถาวรวัตถุ

  อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

 102. แถง

  อ่านว่า ถะ-แหง

 103. ทัณฑกรรม

  อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ

 104. ทัณฑสถาน

  อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน

 105. ทิฐิ

  อ่านว่า ทิด-ถิ

 106. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 107. ธรรมาสน์

  อ่านว่า ทำ-มาด

 108. ธารกำนัล

  อ่านว่า ทา-ระ-กำ-นัน

 109. นพศูล

  อ่านว่า นบ-พะ-สูน

 110. นาฏกรรม

  อ่านว่า นาด-ตะ-กำ

 111. นาฏดนตรี

  อ่านว่า นา-ตะ-ดน-ตรี

 112. นาฏศิลป์

  อ่านว่า นาด-ตะ-สิน

 113. นามสมญา

  อ่านว่า นาม-สม-ยา

 114. นิคหิต

  อ่านว่า นิก-คะ-หิด

 115. บทมาลย์

  อ่านว่า บท-ทะ-มาน

 116. บรมอัฐิ

  อ่านว่า บอ-รม-มะ-อัด-ถิ

 117. บรรณารักษ์ศาสตร์

  อ่านว่า บัน-นา-รัก-สะ-สาด

 118. บรรพชา

  อ่านว่า บัน-พะ-ชา

 119. บรรษัท

  อ่านว่า บัน-สัด

 120. บราลี

  อ่านว่า บะ-รา-ลี

 121. บัตรพลี

  อ่านว่า บัด-พะ -ลี

 122. บาทบงสุ์

  อ่านว่า บาด-ทะ บง

 123. บาปกรรม

  อ่านว่า บาบ-กำ

 124. บำราบ

  อ่านว่า บำ-หราบ

 125. บำราศ

  อ่านว่า บำ-ราด

 126. บุรุษเพศ

  อ่านว่า บุ-หรุด-เพด

 127. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 128. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด

 129. ประสบการณ์

  อ่านว่า ประ-สบ-กาน

 130. ปรัก

  อ่านว่า ปรัก

  หมายเหตุ เงิน

 131. ปรัชญา

  อ่านว่า ปรัด-ยา

 132. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 133. ปุณฑริก

  อ่านว่า ปุน-ดะ-ริก

 134. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 135. พระธาตุหริภุญชัย

  อ่านว่า พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดลำพูน

 136. พระบรมราชินี

  อ่านว่า พระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี

 137. พระปฐมเจดีย์

  อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดนครปฐม

 138. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

 139. พลขับ

  อ่านว่า พน-ละ-ขับ

 140. พลร่ม

  อ่านว่า พน-ร่ม

 141. พิษฐาน

  อ่านว่า พิด-สะ-ถาน

 142. พุมเรียง

  อ่านว่า พุม-มะ-เรียง

  หมวด พืช

 143. แพร่งสรรพศาสตร์

  อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด

 144. มกร

  อ่านว่า มะ-กะ-ระ

  หมวด เทพนิยาย

  หมายเหตุ ตัวสำรอก

 145. มณฑป

  อ่านว่า มน-ดบ

 146. มาติกา

  อ่านว่า มาด-ติ-กา

 147. มิคสัญญี

  อ่านว่า มิก-คะ-สัน-ยี

 148. มูลค่า

  อ่านว่า มูน-ละ-ค่า

 149. เมยวดี

  อ่านว่า เมย-วะ-ดี

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ อำเภอเมยวดี [เมย-วะ-ดี] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

 150. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 151. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 152. แม่จริม

  อ่านว่า แม่-จะ-ริม

 153. แม่สรวย

  อ่านว่า แม่-สวย

 154. ยุติ

  อ่านว่า ยุด-ติ

 155. รอมร่อ

  อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ

 156. รังสฤษฏ์

  อ่านว่า รัง-สะ-หริด

 157. รัสสระ

  อ่านว่า รัด-สะ-สะ-หระ

 158. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 159. ลลนา

  อ่านว่า ลน-ละ-นา

 160. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 161. วุฒิ

  อ่านว่า วุด-ทิ

 162. ศตวรรษ

  อ่านว่า สะ-ตะ-วัด

 163. ศัลยแพทย์

  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด

 164. ศาสตราจารย์

  อ่านว่า สาด-ตรา-จาน

 165. ศีรษะ

  อ่านว่า สี-สะ

  หมวด อวัยวะ

 166. ศีลธรรมอันดีงาม

  อ่านว่า สีน-ละ-ทำ-อัน-ดี-งาม

 167. เศรณี

  อ่านว่า เส-นี

 168. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 169. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 170. สมศักย์

  อ่านว่า สะ-มะ-สัก

 171. สมุฏฐาน

  อ่านว่า สะ-หมุด-ถาน

 172. สรภัญญะ

  อ่านว่า สะ-ระ-พัน-ยะ

 173. สรั่ง

  อ่านว่า สะ-หรั่ง

 174. สลา

  อ่านว่า สะ-หลา

 175. สลากภัต

  อ่านว่า สะ-หลาก-กะ-พัด

 176. สวรรคต

  อ่านว่า สะ-หวัน-คด

 177. สัตบุรุษ

  อ่านว่า สัด-บุ-หรุด

 178. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 179. สัปปุรุษ

  อ่านว่า สับ-ปุ-หรุด

 180. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 181. สุคติ

  อ่านว่า สุก-คะ-ติ

 182. สุจริต

  อ่านว่า สุด-จะ-หริด

 183. เสลภูมิ

  อ่านว่า เส-ละ-พูม

  หมวด สถานที่

 184. แสมสาร

  อ่านว่า สะ-แหฺม-สาน

  หมวด สถานที่

 185. โสน

  อ่านว่า สะ-โหฺน

 186. โสมนัสราชวรวิหาร

  อ่านว่า โสม-มะ-นัด-ราด-ชะ-วอ-ระ-วิ-หาน

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ กรุงเทพฯ

 187. หิตประโยชน์

  อ่านว่า หิ-ตะ-ประ-โหยด

 188. อนุสติ

  อ่านว่า อะ-นุด-สะ-ติ

 189. อมรินทราราม

  อ่านว่า อะ-มะ-ริน-ทะ-รา-ราม

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ กรุงเทพฯ

 190. อรหันต์

  อ่านว่า อะ-ระ-หัน

 191. อรุณราชวราราม

  อ่านว่า อะ-รุน-ราด-วะ-รา-ราม

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ กรุงเทพฯ

 192. อสนีบาต

  อ่านว่า อะ-สะ-นี-บาด

 193. อัครชายา

  อ่านว่า อัก-คระ-ชา-ยา

 194. อัปราชัย

  อ่านว่า อับ-ปะ-รา-ไช

 195. อาชญากร

  อ่านว่า อาด-ยา-กอน

 196. อาสาฬหบูชา

  อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา

 197. อิสตรี

  อ่านว่า อิด-สัด-ตรี

 198. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 199. อุตริ

  อ่านว่า อุด-ตะ-หริ

 200. โอสถกรรม

  อ่านว่า โอ-สด-ถะ-กำ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download