ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

 3. กรณียกิจ

  อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด

 4. กรมธรรม์

  อ่านว่า กรม-มะ-ทัน

 5. กรมหมื่น

  อ่านว่า กฺรม-มะ-หฺมื่น

 6. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 7. กรรมวิธี

  อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที

 8. กระจิริด

  อ่านว่า กระ-จิ-หริด

 9. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 10. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 11. กามวิตถาร

  อ่านว่า กาม-วิด-ถาน

 12. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 13. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 14. กุนที

  อ่านว่า กุน-นะ-ที

 15. กุมภาพันธ์

  อ่านว่า กุม-พา-พัน

 16. กุลสตรี

  อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี

 17. ขนม

  อ่านว่า ขะ-หฺนม

 18. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 19. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 20. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 21. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 22. ขัณฑสกร

  อ่านว่า ขัน-ทด-สะ-กอน

 23. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 24. เข้าสมาธิ

  อ่านว่า เข้า-สะ-มา-ทิ

 25. แขม

  อ่านว่า แขมฺ

 26. คณนา

  อ่านว่า คะ-นะ-นา

 27. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 28. คริสต์ศตวรรษ

  อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด

 29. คลาย

  อ่านว่า คฺลาย

 30. ความทุกข์

  อ่านว่า คฺวาม-ทุก

 31. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 32. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 33. คุณภาพ

  อ่านว่า คุน-นะ-พาบ

 34. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 35. คุณวุฒิ

  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ

 36. จรด

  อ่านว่า จะ-หฺรด

 37. จักรยาน

  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

 38. จักรราศี

  อ่านว่า จัก-กะ รา-สี

 39. จักราช

  อ่านว่า จัก-กะ-หราด

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ อำเภอหนึ่งใน จ.นครราชสีมา

 40. จันทรุปราคา

  อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

 41. ฉกษัตริย์

  อ่านว่า ฉอ-กะ-สัด

 42. ฉศก

  อ่านว่า ฉอ-สก

 43. ชาติภูมิ

  อ่านว่า ชาด-พูม

 44. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 45. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 46. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 47. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 48. ถาวรวัตถุ

  อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

 49. แถง

  อ่านว่า ถะ-แหง

 50. ทัณฑกรรม

  อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ

 51. ทัณฑสถาน

  อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน

 52. ทิฐิ

  อ่านว่า ทิด-ถิ

 53. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 54. ธรรมชาติ

  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

 55. ธรรมาสน์

  อ่านว่า ทำ-มาด

 56. บรมอัฐิ

  อ่านว่า บอ-รม-มะ-อัด-ถิ

 57. บรรษัท

  อ่านว่า บัน-สัด

 58. บราลี

  อ่านว่า บะ-รา-ลี

 59. บุรุษเพศ

  อ่านว่า บุ-หรุด-เพด

 60. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 61. ประโยชน์

  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

 62. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 63. ปรัก

  อ่านว่า ปฺรัก

  หมายเหตุ เงิน

 64. ปรัชญา

  อ่านว่า ปฺรัด-ยา

 65. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 66. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

 67. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 68. พรหมา

  อ่านว่า พฺรม-มา

 69. พระธาตุหริภุญชัย

  อ่านว่า พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดลำพูน

 70. พระปฐมเจดีย์

  อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี

  หมวด สถานที่

  หมายเหตุ จังหวัดนครปฐม

 71. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 72. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

 73. พลขับ

  อ่านว่า พน-ละ-ขับ

 74. พุมเรียง

  อ่านว่า พุม-มะ-เรียง

  หมวด พืช

 75. เพลา

  อ่านว่า เพ-ลา

 76. เพลารถ

  อ่านว่า เพฺลา-รด

 77. ภูมิปัญญา

  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

 78. มณโฑ

  อ่านว่า มน-โท

 79. มรรยาท

  อ่านว่า มัน-ยาด

 80. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 81. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 82. แม่สรวย

  อ่านว่า แม่-สวย

 83. ยุติ

  อ่านว่า ยุด-ติ

 84. รอมร่อ

  อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ

 85. รังสฤษฏ์

  อ่านว่า รัง-สะ-หริด

 86. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 87. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 88. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 89. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 90. สร้อย

  อ่านว่า ส้อย

 91. สร้างสรรค์

  อ่านว่า ส้าง-สัน

 92. สัตบุรุษ

  อ่านว่า สัด-บุ-หรุด

 93. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 94. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 95. สุจริต

  อ่านว่า สุด-จะ-หริด

 96. เสมา

  อ่านว่า เส-มา

 97. เสลา

  อ่านว่า เส-ลา

 98. แหน

  อ่านว่า แหน

  หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 99. อัปราชัย

  อ่านว่า อับ-ปะ-รา-ไช

 100. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download