ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

  หมวด เดือน

 3. กรณียกิจ

  อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด

 4. กรมธรรม์

  อ่านว่า กรม-มะ-ทัน

 5. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 6. กฤษณา

  อ่านว่า กฺริด-สะ-หฺนา

 7. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 8. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 9. กษัตริย์

  อ่านว่า กะ-สัด

 10. กอปร

  อ่านว่า กอบ

 11. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 12. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 13. กิจกรรม

  อ่านว่า กิด-จะ-กำ

 14. กุลสตรี

  อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี

 15. ขนม

  อ่านว่า ขะ-หฺนม

 16. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 17. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 18. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 19. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 20. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 21. แขม

  อ่านว่า แขมฺ

 22. คณิตศาสตร์

  อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

 23. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 24. ครุ

  อ่านว่า คฺรุ

 25. ความทุกข์

  อ่านว่า คฺวาม-ทุก

 26. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 27. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 28. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 29. คุณวุฒิ

  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ

 30. โฆษณา

  อ่านว่า โคด-สะ-นา

 31. จักรยาน

  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

 32. ฉกษัตริย์

  อ่านว่า ฉอ-กะ-สัด

 33. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 34. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 35. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 36. ตฤณ

  อ่านว่า ตฺริน

 37. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 38. ถนน

  อ่านว่า ถะ-หฺนน

 39. ทรุดโทรม

  อ่านว่า ซุด-โซม

 40. ทฤษฎี

  อ่านว่า ทฺริด-สะ-ดี

 41. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 42. โทรทัศน์

  อ่านว่า โท-ระ-ทัด

 43. ธรรมชาติ

  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

 44. นาฬิกา

  อ่านว่า นา-ริ-กา

 45. บัณฑิต

  อ่านว่า บัน-ดิด

 46. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 47. ประพฤติ

  อ่านว่า ปฺระ-พฺรึด

 48. ประโยชน์

  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

 49. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 50. ปรัก

  อ่านว่า ปฺรัก

  หมายเหตุ เงิน

 51. ปรัชญา

  อ่านว่า ปฺรัด-ยา

 52. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 53. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

 54. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 55. พรหมา

  อ่านว่า พฺรม-มา

 56. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 57. พราหมณ์

  อ่านว่า พฺราม

 58. พฤกษา

  อ่านว่า พฺรึก-สา

 59. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

  หมวด เดือน

 60. พฤหัสบดี

  อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

 61. พลขับ

  อ่านว่า พน-ละ-ขับ

 62. พลาสติก

  อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก

 63. เพลา

  อ่านว่า เพ-ลา

 64. เพลารถ

  อ่านว่า เพฺลา-รด

 65. ภาพยนตร์

  อ่านว่า พาบ-พะ-ยน

 66. ภูมิปัญญา

  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

 67. มกราคม

  อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

  หมวด เดือน

 68. มณโฑ

  อ่านว่า มน-โท

 69. มรรยาท

  อ่านว่า มัน-ยาด

 70. มัธยมศึกษา

  อ่านว่า มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา

 71. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 72. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 73. แม่สรวย

  อ่านว่า แม่-สวย

 74. ยุติ

  อ่านว่า ยุด-ติ

 75. รอมร่อ

  อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ

 76. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 77. ฤกษ์

  อ่านว่า เริก

 78. ฤทธิ์

  อ่านว่า ริด

 79. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 80. ศฤงคาร

  อ่านว่า สิง-คาน

 81. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 82. สมดุล

  อ่านว่า สะ-มะ-ดุน

 83. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 84. สรรเสริญ

  อ่านว่า สัน-เสิน

 85. สร้อย

  อ่านว่า ส้อย

 86. สระ

  อ่านว่า สะ

 87. สร้าง

  อ่านว่า ส้าง

 88. สร้างสรรค์

  อ่านว่า ส้าง-สัน

 89. สัตบุรุษ

  อ่านว่า สัด-บุ-หรุด

 90. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 91. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 92. สุจริต

  อ่านว่า สุด-จะ-หริด

 93. เสมา

  อ่านว่า เส-มา

 94. เสลา

  อ่านว่า เส-ลา

 95. แสดง

  อ่านว่า สะ-แดง

 96. แหน

  อ่านว่า แหน

  หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 97. องุ่น

  อ่านว่า อะ-หฺงุ่น

 98. อัศจรรย์

  อ่านว่า อัด-สะ-จัน

 99. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 100. อุบัติเหตุ

  อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download