ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. 1001

  อ่านว่า พัน-เอ็ด

 2. กรกฎาคม

  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

  หมวด เดือน

 3. กรมหลวง

  อ่านว่า กรม-มะ-หลวง

 4. กฤษณา

  อ่านว่า กฺริด-สะ-หฺนา

 5. กลวิธี

  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที

 6. กลอุบาย

  อ่านว่า กน-อุ-บาย

 7. กอปร

  อ่านว่า กอบ

 8. กาลสมัย

  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

 9. กำสรด

  อ่านว่า กำ-สด

 10. เกษตรกรรม

  อ่านว่า กะ-เสด-ตฺระ-กำ

 11. โกฏิ

  อ่านว่า โกด

 12. ขนม

  อ่านว่า ขะ-หฺนม

 13. ขรุขระ

  อ่านว่า ขฺรุ-ขฺระ

 14. ขวนขวาย

  อ่านว่า ขฺวน-ขฺวาย

 15. ขะมักเขม้น

  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

 16. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

 17. ขัดสมาธิ

  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 18. โขยกเขยก

  อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

 19. คณิตศาสตร์

  อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

 20. คมนาคม

  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

 21. ครุ

  อ่านว่า คฺรุ

 22. ครุฑา

  อ่านว่า ครุ-ทา

 23. ความทุกข์

  อ่านว่า คฺวาม-ทุก

 24. คุณค่า

  อ่านว่า คุน-ค่า

 25. คุณโทษ

  อ่านว่า คุน-โทด

 26. คุณวิเศษ

  อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

 27. โฆษณา

  อ่านว่า โคด-สะ-นา

 28. จระเข้

  อ่านว่า จอ-ระ-เข้

 29. จักรยาน

  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

 30. ซอมซ่อ

  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

 31. ไซร้

  อ่านว่า ไซ้

 32. ญาติวงศ์

  อ่านว่า ยาด-ติ-วง

 33. ดุลยพินิจ

  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

 34. ตฤณ

  อ่านว่า ตฺริน

 35. ตุ๊กตา

  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

 36. ถนน

  อ่านว่า ถะ-หฺนน

 37. ทรุดโทรม

  อ่านว่า ซุด-โซม

 38. ทฤษฎี

  อ่านว่า ทฺริด-สะ-ดี

 39. ทูลเกล้าฯ

  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม

 40. โทรทัศน์

  อ่านว่า โท-ระ-ทัด

 41. ธรรมชาติ

  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

 42. นาฬิกา

  อ่านว่า นา-ลิ-กา

  หมวด คำนาม

 43. บัณฑิต

  อ่านว่า บัน-ดิด

 44. ปฐมวัย

  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

 45. ประพฤติ

  อ่านว่า ปฺระ-พฺรึด

 46. ประโยชน์

  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

 47. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 48. ปรัก

  อ่านว่า ปฺรัก

  หมายเหตุ เงิน

 49. ปรักหักพัง

  อ่านว่า ปะ-หฺรัก-หัก-พัง

 50. ปรัชญา

  อ่านว่า ปฺรัด-ยา

 51. ปรารถนา

  อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา

 52. ปรารภ

  อ่านว่า ปฺรา-รบ

 53. ปราศรัย

  อ่านว่า ปฺรา-ไส

 54. ปักเป้า

  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

  หมวด สัตว์

  หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 55. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

 56. ผลีผลาม

  อ่านว่า ผฺลี-ผฺลาม

 57. พยาธิ

  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ

  หมวด โรคภัย

  หมายเหตุ ความป่วยไข้

 58. พรหมา

  อ่านว่า พฺรม-มา

 59. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 60. พราหมณ์

  อ่านว่า พฺราม

 61. พฤกษา

  อ่านว่า พฺรึก-สา

 62. พฤษภาคม

  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

  หมวด เดือน

 63. พฤหัสบดี

  อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

 64. พลาสติก

  อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก

 65. เพลา

  อ่านว่า เพ-ลา

 66. เพลารถ

  อ่านว่า เพฺลา-รด

 67. ภาพยนตร์

  อ่านว่า พาบ-พะ-ยน

 68. ภูมิปัญญา

  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

 69. มกราคม

  อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

  หมวด เดือน

 70. มณโฑ

  อ่านว่า มน-โท

 71. มรรยาท

  อ่านว่า มัน-ยาด

 72. มัธยมศึกษา

  อ่านว่า มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา

 73. เมรุ

  อ่านว่า เมน

 74. เมรุมาศ

  อ่านว่า เม-รุ-มาด

 75. ราชศัตรู

  อ่านว่า ราด-สัด-ตู

 76. รูปภาพ

  อ่านว่า รูบ-พาบ

 77. ฤกษ์

  อ่านว่า เริก

 78. วันอาสาฬหบูชา

  อ่านว่า วัน-อา-สาน-หะ-บู-ชา

 79. วิตถาร

  อ่านว่า วิด-ถาน

 80. ศฤงคาร

  อ่านว่า สิง-คาน

 81. เศรษฐกิจ

  อ่านว่า เสด-ถะ-กิด

 82. เศร้าโศก

  อ่านว่า เส้า-โสก

  หมวด ความรู้สึก

 83. สมดุล

  อ่านว่า สะ-มะ-ดุน

 84. สมรรถภาพ

  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ

 85. สรรเสริญ

  อ่านว่า สัน-เสิน

 86. สรวล

  อ่านว่า สวน

 87. สร้อย

  อ่านว่า ส้อย

 88. สระ

  อ่านว่า สะ

 89. สร้าง

  อ่านว่า ส้าง

 90. สร้างสรรค์

  อ่านว่า ส้าง-สัน

 91. สัปดาห์

  อ่านว่า สับ-ดา

 92. สัมปรายภพ

  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 93. เสมา

  อ่านว่า เส-มา

 94. เสลา

  อ่านว่า เส-ลา

 95. เสสรวล

  อ่านว่า เส-สวน

 96. แสดง

  อ่านว่า สะ-แดง

 97. แหน

  อ่านว่า แหน

  หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 98. องุ่น

  อ่านว่า อะ-หฺงุ่น

 99. อัศจรรย์

  อ่านว่า อัด-สะ-จัน

 100. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อ่านว่า ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
Download