รวมอักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ ในภาษาไทย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ประเทศไทยของเรามีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ ชื่อย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก เช่น ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รพ. = โรงพยาบาล ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาษาไทยของเรามีการย่อคำ หรือที่เรียกว่า รัสพจน์ ตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ ชื่อย่อ หรือคำสั้น ๆ เยอะมาก หลายครั้งทำให้สับสนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ๆ ในทางกลับกันบางคำย่อเราใช้กันจนชินจนลืมไปว่าคำเต็มคืออะไรไปแล้วก็มี เอาล่ะ ปัญหาการไม่รู้คำย่อ หรือ คำเต็มของคำย่อจะหมดไป เพราะเราได้รวบรวมคำย่อแบบแยกหมวดหมู่ให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชื่อย่อ ตำแหน่ง ชื่อองค์กร ชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

 

จะมีคำไหนบ้าง ไปดูกันเลย...

อักษรย่อ

อักษรย่อ คำย่อ คืออะไร

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยมากจะเป็นพยัญชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรนั้น ๆ นิยมนำอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

อักษรย่อ = คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม

 

อักษรย่อ คำย่อทั่ว ๆ ไป

ร.พ. = โรงพยาบาล

ขรก = ข้าราชการ

กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่

ปชส. = ประชาสัมพันธ์

ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้

โทร. = โทรศัพท์

ร. = รัชกาล

ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต

กม. = กฎหมาย

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา

พรก. = พระราชกำหนด

รธน. = รัฐธรรมนูญ

นร. = นักเรียน

นศ = นักศึกษา

จนท. = เจ้าหน้าที่

มร. = มิสเตอร์ (นาย)

สต. = สตางค์

บ. = บาท

ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 

อักษรย่อ ชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่าง ๆ

ตำแหน่ง-อาจารย์

อ. = อาจารย์

รศ. = รองศาสตราจารย์

ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศจ. = ศาสตราจารย์

ดร. = ด็อกเตอร์

ผอ. = ผู้อำนวยการ

ไปรษณีย์

ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข

รัฐฯ = รัฐบาล

ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

 

การแพทย์

น.พ. = นายแพทย์

พ.ญ. = แพทย์หญิง

ท.พ. = ทันตแพทย์

ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

 

การศึกษา

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

วค. = วิทยาลัยครู

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

การเมือง

ครม. = คณะรัฐมนตรี

รมว. = รัฐมนตรีว่าการ

ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด

รมต. = รัฐมนตรี

คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

มท. = กระทรวงมหาดไทย

 

บริษัท หน่วยงาน สถานบันต่าง ๆ

ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ

นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

กปน. = การประปานครหลวง

ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ทหาร ตำรวจ ยศต่าง ๆ

ตร. = ตำรวจ

ก.ตร. = กรมตำรวจ

สน. = สถานีตำรวจนครบาล

สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร

ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน

สวญ. = สารวัตรใหญ่

สวส. = สารวัตรสืบสวน

ท.ส. = นายทหารคนสนิท

บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ร.ด. = รักษาดินแดง

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ

ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สวป. = สารวัตรปราบปราม

ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม

อส. = อาสาสมัคร

อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ

 

อื่นๆ…

จีบา = สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อตก. = องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร.พ.ช. = สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ร.ส.พ. = องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อ.ส.ม.ท. = องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.ส.ท. = องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อสร. = องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

อย. = คณะกรรมการอาหารและยา

อสค. = องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย

สมช. = สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สวช. = สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ผกค. = ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

  

อักษรย่อ คำย่อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำย่อ/อักษรย่อย่อมาจาก
 
ก.กรัม, คำกริยา
ก.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, กรกฎาคม
ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ต.คณะกรรมการตุลาการ
ก.ต.ง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
ก.ป.ส.คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ก.พ.กุมภาพันธ์
ก.พ.ด.กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ก.ม.กฎหมาย, คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย.กันยายน
ก.ร.คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ก.ศ.ว.คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ก.ส.ท.กรมการขนส่งทางบก
ก.ส.อ.คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก
กก.กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
กคช.การเคหะแห่งชาติ
กทท.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทธ.กรมทรัพยากรธรณี
กทพ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม.กรุงเทพมหานคร
กทอ.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน.กรมการค้าภายใน
กนข.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว
กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบว.คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กปจ.คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปช.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน.การประปานครหลวง
กปภ.การประปาส่วนภูมิภาค
กปร.คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส.กรมประชาสัมพันธ์
กปอ.คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ, คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กพร.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กฟน.การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม.กิโลเมตร
กรป.กลางกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรล.คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กล.กิโลลิตร
กศ.ด.การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต
กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กษ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ม.เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กส.บ.เกษตรศาสตรบัณฑิต
กสช.โครงการสร้างงานในชนบท
กสท.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กสส.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กห.กระทรวงกลาโหม
กอ.ปค.กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 
ข.ท.ร.ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขจก.ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร.กรมการขนส่งทหารเรือ
ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
 
ค.คำคุณศัพท์
ค.ด.ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.พ.ส.โครงการพัฒนาการการศึกษา
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ร.น.คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ.คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค.ศ.คริสต์ศักราช
คค.กระทรวงคมนาคม
คจก.โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ต.ง.)
คปอส.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
คมช.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ครม.คณะรัฐมนตรี (เดิมใช้ ค.ร.ม.)
คสช.โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
คอท.โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส.คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คอส.โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม
 
จ.จังหวัด, วันจันทร์
จ.ต.จ่าตรี
จ.ท.จ่าโท
จ.ป.ร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ม.จดหมาย
จ.ศ.จุลศักราช
จ.ส.ต.จ่าสิบตรี
จ.ส.ท.จ่าสิบโท
จ.ส.อ.จ่าสิบเอก
จ.อ.จ่าเอก
จ.อ.ร.คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
จนท.เจ้าหน้าที่
จยย.จักรยานยนต์
 
ฉ.ฉบับ
 
ช.ชาย
ช.ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ.เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ชม.ชั่วโมง
 
ซ.เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย
ซ.ต.พ.ซึ่งต้องพิสูจน์
ซก.เซนติกรัม
ซม.เซนติเมตร
 
ฌกส.ฌาปนกิจสงเคราะห์
 
ญ.หญิง
 
ด.ช.เด็กชาย
ด.ญ.เด็กหญิง
ด.ต.นายดาบตำรวจ
ด.ศ.ร.การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน
ดคก.เดคากรัม
ดร.ดอกเตอร์ (Dr.Doctor : ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก, ดุษฎีบัณฑิต)
ดล.เดซิลิตร
 
ต.ตำบล
ต.ก.ต้นกล
ต.ค.ตุลาคม
ต.ร.ต้นเรือ
ต.ศ.ร.การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ต.ห.ต้นหน
ตชด.ตำรวจตระเวนชายแดน (เดิมใช้ ต.ช.ด.)
ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง (เดิมใช้ ต.ม.)
ตร.ตำรวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร)
ตร.ม.ตารางเมตร, ตารางไมล์
ตร.ว.ตารางวา
 
ถ.ถนน
ถ.พ.ความถ่วงจำเพาะ
 
ท.บ.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทกท.ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบ., ท.ทบ.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ.เทคนิคการแพทย์
ทนพญ.เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ.กองทัพบก
ทพ.ทันตแพทย์ (เดิมใช้ ท.พ.)
ทพญ.ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทม.ทบวงมหาวิทยาลัย
ทร.กองทัพเรือ
ทรท.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, พรรคไทยรักไทย
ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส.นายทหารคนสนิท
ทสปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ.กองทัพอากาศ
ทอท.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ท.อ.ท.)
ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
โทร.โทรศัพท์
 
ธ.ธนาคาร
ธ.ค.ธันวาคม
ธ.บ.ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เดิมใช้ ธ.ก.ส.)
ธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
น.คำนาม, ทิศเหนือ, นาฬิกา, นิ้ว,นาง
น.ช.นักโทษชาย
น.ญ.นักโทษหญิง
น.ต.นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
น.น.น้ำหนัก
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท.เนติบัณฑิตไทย
น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต
น.ศ.นักศึกษา
น.ส.นางสาว
น.ส.3, น.ส.3 ก.หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.สพ.นายสัตวแพทย์ (เป็นคำนำหน้านาม ตาม พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง เท่านั้น)
น.อ.นาวาเอก, นาวาอากาศเอก
นคป.หน่วยคุ้มครองประชาชน
นจอ.นักเรียนจ่าอากาศ
นนร.นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายร้อย
นปก.กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (พ.ศ. 2550)
นปข.หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นพ.นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
นพค.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
นร.นักเรียน
นร.สำนักนายกรัฐมนตรี
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศท.นักศึกษาวิชาทหาร
นสพ.หนังสือพิมพ์ (เดิมใช้ น.ส.พ.)
 
บ.บริษัท, บาท, บ้าน, คำบุพบท
บ.ก.บรรณาธิการ
บ.ด.ท.บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
บ/ชบัญชี
บก.กองบัญชาการ
บก.จร.กองบังคับการตำรวจจราจร
บขส.บริษัท ขนส่ง จำกัด
บงล.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บช.บัญชี, แผนกบัญชี
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บบส.บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บศอ.กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
 
ป.ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล, ประถมศึกษา, ปลัดอำเภอ, เปรียญ
ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ป.ธ.เปรียญธรรม
ป.ป.ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ป.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (เดิมใช้ ปปป.)
ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พย.ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ป.ม.ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
ป.ล.ปัจฉิมลิขิต
ปค.กรมการปกครอง
ปชส.กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ป.ณ., ป.ท. - ไปรษณีย์โทรเลข)
ปณก.ไปรษณีย์กลาง, ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค.ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน
ปณจ.ที่ทำการไปรษณีย์นำจ่าย
ปณช.ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณศ.ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ
ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปธ.ประธาน
ปธน.ประธานาธิบดี
ปป.เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล
ปรส.องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท.ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปส.กรมประชาสงเคราะห์
ปอ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 
ผ.แผนก
ผกก.ผู้กำกับการ
ผกค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก.ผู้จัดการ
ผช.ผู้ช่วย
ผญบ.ผู้ใหญ่บ้าน
ผต.มท.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผบ.ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผว.กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผอ.ผู้อำนวยการ
ผอ.ปจ.ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
 
พ.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล, วันพุธ
พ.ก.ง.บริการพัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ.พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พ.ค.พฤษภาคม
พ.จ.ต.พันจ่าตรี
พ.จ.ท.พันจ่าโท
พ.จ.อ.พันจ่าเอก
พ.ต.พันตรี
พ.ต.ต.พันตำรวจตรี
พ.ต.ท.พันตำรวจโท
พ.ต.อ.พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษพันตำรวจเอกพิเศษ
พ.ท.พันโท
พ.ป.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พ.ม.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พ.ย.พฤศจิกายน
พ.ร.ก.พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ.พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
พ.ศ.พุทธศักราช
พ.อ.พันเอก, ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
พ.อ.ต.พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.พันจ่าอากาศโท
พ.อ.พิเศษพันเอกพิเศษ
พ.อ.อ.พันจ่าอากาศเอก
พกส.พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร.พนักงานขับรถ (เดิมใช้ พ.ข.ร.)
พคก.พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ.พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พญ.แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
พณ.บ.พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พท.พื้นที่
พปส.สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พย.นางพยาบาล
พยช.พยาบาลชาย
พรร.พนักงานรักษารถ (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
พฤ.วันพฤหัสบดี
พล.ต.พลตรี
พล.ต.ต.พลตำรวจตรี
พล.ต.ท.พลตำรวจโท
พล.ต.อ.พลตำรวจเอก
พล.ท.พลโท
พล.ร.ท.พลเรือโท
พล.ร.อ.พลเรือตรี
พล.ร.อ.พลเรือเอก
พล.อ.พลเอก
พล.อ.ต.พลอากาศเอก
พล.อ.ท.พลอากาศโท
พล.อ.อ.พลอากาศเอก
พลฯพลทหาร
พว.สำนักพระราชวัง
พสวท.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
 
ฟ.ฟาเรนไฮต์
 
ภ.ภาพยนตร์, ภาค
ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.91แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.พ.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภก.เภสัชกร
ภกญ.เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
 
ม.มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน
ม.ค.มกราคม
ม.จ.หม่อมเจ้า
ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
ม.ล.หม่อมหลวง
ม.ศ.มหาศักราช
มก.มิลลิกรัม
มท.กระทรวงมหาดไทย
มท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มพด.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มม.มิลลิเมตร
มร.นาย (Mr.Mister)
มล.มิลลิลิตร
มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
มิ.ย.มิถุนายน
มี.ค.มีนาคม
เม.ย.เมษายน
 
ยธ.กรมโยธาธิการ
ยศ.ทบ.กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ.กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
ร.รัชกาล
ร.ง.โรงงาน
ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ร.ต.ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต.ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท.ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ.ร้อยตำรวจเอก
ร.ท.ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
ร.น.แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อในยศทหารเรือ)
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.พ.โรงพิมพ์
ร.ฟ.ล.รถไฟหลวง
ร.ย.ล.รถยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท.ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ร.โรงเรียน
ร.ล.เรือรบหลวง
ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก
ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.อ.ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
รธน.รัฐธรรมนูญ
รบ.ราชบัณฑิตยสถาน
รปภ.รักษาความปลอดภัย
รพ.โรงพยาบาล
รพช.สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท. รถไฟไทย)
รฟม.องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
รมต.รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมน.รักษาความมั่นคงภายใน
รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รร.โรงแรม
รร.จอ.โรงเรียนจ่าอากาศ
รศ.รองศาสตราจารย์
รสก.รัฐวิสาหกิจ
รสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
 
ล.ลิตร
ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
ลบ.ซม.ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลส.ชบ.ลูกเสือชาวบ้าน
 
ว.วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์
ว.ช.วัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป., ว/ด/ปวัน เดือน ปี
ว.ทพ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
ว.ป.ถ.วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
วค., ว.ค.วิทยาลัยครู
วช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วท.วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
วว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วอศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 
ศ.ศาสตราจารย์, วันศุกร์
ศ.บ.ศิลปบัณฑิต
ศ.ป.ก.ศูนย์ปฏิบัติการ
ศก.กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศชช.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศธ.กระทรวงศึกษาธิการ
ศนท.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศบอ.ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศปช.ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศส.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ.ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอพป.ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 
ส.วันเสาร์, คำสรรพนาม
ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ก.ศ.ท.สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ค.สิงหาคม
ส.ค.1หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค.ร.สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
ส.ค.ส.ส่งความสุขปีใหม่
ส.ต.สตางค์
ส.ต.ต.สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท.สิบตำรวจโท
ส.ต.อ.สิบตำรวจเอก
ส.ทร.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
ส.ป.ส.ท.สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ส.ป.อ.สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส.ร.สรั่งเรือ
ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
ส.ว.ท.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ส.ว.ส.ท.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ส.ท.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ส.ห.สารวัตรทหาร
สกท.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคส.สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สจ.สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
สจร.สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สช.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สทก.ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร.สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
สธ.กระทรวงสาธารณสุข
สน.สถานีตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาล
สนข.สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
สนง.สำนักงาน
สนญ.สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
สนท.สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.)
สนนท.สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปก.4-01เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินแบบ 4-01
สปจ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปรส.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ.สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
สผ.สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพ.สัตวแพทย์ เดิมใช้สำหรับนำหน้านาม บุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ของโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยเป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันโรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สพ.ญ.สัตวแพทย์หญิง
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.- แผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สพช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สภ.สถานีตำรวจภูธร
สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
สวคท.สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ.สารวัตรใหญ่
สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวป.สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวล.สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สวส.สารวัตรสอบสวน
สศช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สส.บ.สังคมศาสตรบัณฑิต
สสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัน.คำสันธาน
เสธ.เสนาธิการ
 
ห.ร.ม.ตัวหารร่วมมาก
หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน.หัวหน้า
 
อ.อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน
อ.ก.ค.อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ.อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อ.ช.พ.องค์การเชื้อเพลิง
อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ
อ.บ.อักษรศาสตรบัณฑิต
อ.ส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อ.ส.ท.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย.องค์การสวนยาง
อ.อ.ป.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อก.กระทรวงอุตสาหกรรม, อัยการ
อจ., อ.จ.อาจารย์
อจญ.อาจารย์ใหญ่
อชก.เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
อต.กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
อพช.องค์กรพัฒนาเอกชน
อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อส.รด.อาสารักษาดินแดน
อสกท.องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อสม.อาสาสมัครสาธารณสุข
อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อา.วันอาทิตย์
 
ฮ.เฮลิคอปเตอร์, ภาษาฮินดี
ฮก.เฮกโตกรัม
ฮ.จ.เฮลิคอปเตอร์โจมตี
ฮ.ท.เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
ฮ.ฝ.เฮลิคอปเตอร์ฝึก
ฮม.เฮกโตเมตร
ฮล.เฮกโตลิตร
ฮ.ล.เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
ฮ.ศ.ฮิจเราะห์ศักราช

 

ยังไม่หมดเท่านี้ สามารถ ค้นหา คำย่อ อักษรย่อ แบบรายคำได้ ที่ลิงก์เลย

[English] หากกำลังหา คำย่อ อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ก็ทำการกดเข้าไปดูต่อ ที่นี่ ได้เลย

*ประกาศมีคนแอบอ้าง Logo ของ web เรา

รูปภาพ Logo ของอักษรย่อใช้มาตั้งแต่ปี 2017-2018 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Logo นี้เมื่อปี 2019
รูปภาพ Logo ของอักษรย่อใช้มาตั้งแต่ปี 2017-2018ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Logo นี้เมื่อปี 2019

Download PDF อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย

สำหรับใครที่อยากได้อักษรย่อ ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รวมอักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ ในภาษาไทย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน"