สำนวนไทย

ได้น้ำได้เนื้อ

หมายถึง ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้นได้น้ำได้เนื้อ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย