สำนวนไทย

ยักท่า

หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ เป็นการเล่นแง่เพื่อดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.ยักท่า หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย