ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พริกกะเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พริกกะเกลือ

    หมายถึง กับข้าวชนิดหนึ่งเอามะพร้าวตําจนมีนํ้ามันออกมา ใส่เกลือกับนํ้าตาล มีรสหวานเค็ม, เครื่องจิ้มผลไม้เปรี้ยวเป็นต้น ทำด้วยพริก เกลือ และน้ำตาล.

    สำนวนไทย