สำนวนไทย

นอกคอก

สำนวนไทย

หมายถึงประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

1