สำนวนไทย

ชักใบให้เรือเสีย

สำนวนไทย

หมายถึงการพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ การสนทนาหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ต้องเขว ออกนอกเรื่อง นอกประเด็นไป

1