จรกาหน้าหนู

สำนวนไทย

หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้

1

จรกาหน้าหนู