สำนวนไทย

กินนอกกินใน

สำนวนไทย

หมายถึงเอากําไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กําหนด

1