ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฉ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฉ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฉลาดแกมโกง

หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต

ฉ้อราษฎร์บังหลวง

หมายถึง ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม