ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฉ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฉลาดแกมโกง

หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต

ฉ้อราษฎร์บังหลวง

หมายถึง ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สำนวนไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ