ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว

ดูเนื้อหาของทั้ง 32 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว

ภาษาอังกฤษ junction box

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การอัดกระแสไฟฟ้าประจุเข้าแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ charging

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ความจุของกระแสไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่คิดเป็นจำนวนแอมแปร์

ภาษาอังกฤษ battery capacity

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) สวิทช์ควบคุมกระแสไฟจุดเชื้อเพลิงและให้แสงสว่างโคมไฟด้วย เป็นสวิทช์ที่ใช้ในรถยนต์

ภาษาอังกฤษ combination switch

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ขดคอย์ลถ่วงกระแสไฟฟ้าซึ่งติดอยู่กับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Galvanometer

ภาษาอังกฤษ damping coil

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครืองตรวจสอบสายไฟหรือเครื่องประกอบที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการดำเนินงาน

ภาษาอังกฤษ testing set

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ความถี่ของคลื่นกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ในการส่งสัญญาณทางวิทยุ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าความถี่ของเสียง ในระหว่าง 40,000 กับ 30,000,000 ต่อวินาที

ภาษาอังกฤษ radio-frequency

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การพันคอยล์มีดข้าวต้มไดนาโมแบบขนานไปตามรูปทรงกระบอกของแกนมีดข้าวต้ม หรือตามยาวของทรงกระบอก

ภาษาอังกฤษ barrel winding

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ละอองที่เกิดขึ้นมาจับตรงขั้วบวกของหม้อเก็บกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ anion

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ขดลวดคอยล์สำหรับใช้ในการเพิ่มความถี่และโวลทสูงของกระแสไฟ

ภาษาอังกฤษ Tesla coil

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การต่อสายไฟสามสายของวงจรเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และอาจจะต่อเป็นรูปอักษร Y หรือที่เรียกว่าแบบ "star"

ภาษาอังกฤษ star connection

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องวัดความเสียดทานหรือความฝืดของกระแสสไฟตรงที่ผ่านหม้อพักกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ capacitive reactance

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การต่อสายชนิดควั่นแน่นโดยใช้ปลายสายไฟดส้นควั่น พันเส้นใหญ่หลาย ๆ รอบ และปลายเส้นใหญ่จะงอทับแนวที่พันไว้

ภาษาอังกฤษ fixture splice

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ท่อที่ใช้เป็นท่อทางผ่านของแก๊สและสายไฟรวมกันในท่อเดียวเดียวปัจจุบันนิยมใช้กันมาก

ภาษาอังกฤษ combination fixure

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องถ่ายพลังความร้อนมาเป็นพลังงานขับหมุน เช่นเครื่องไอน้ำ ฯลฯ เครื่องจักรที่ใช้ความร้อน

ภาษาอังกฤษ heat engine

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ละอองที่จับอยู่บนปลายขั้วบวกหรือขั้วลบของหม้อแบตเตอรี่

ภาษาอังกฤษ cation

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องลดกำลังกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมากเกินไปเป็นเครื่องกลไกที่จะกระทำหน้าที่ทันที ในขณะที่กำลังของกระแสไฟฟ้าเกิดท่วมท้นขึ้น

ภาษาอังกฤษ overload relay

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การกระตุ้นให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าผ่านไปตสมขดลวด ที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน

ภาษาอังกฤษ field excitation

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การต่อวงจรกระแสไฟในระบบสามสายหรือที่นิยมเรียกว่า three phrse system ซึ่งการต่อที่ขั้วปลานสายไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายอักษรเด็ลทะ ของกรีก

ภาษาอังกฤษ delta connection

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) สวิทชไฟซึ่งมีคอนแท็คเรียงเป็นวงกลมระยะห่างกันพอสมควร คานสวิทชจะปิดเปิดโดยการเคลื่อนไปบนคอนแท็คดังกล่าว ปกติเรียกทับศัพท์ว่า ไดแอ็ลสวิทช

ภาษาอังกฤษ dial switch

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การสึกหรอเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโลหะที่มีความชื้นและอยู่ใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ electrolytic corrosion

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

( ไฟฟ้า ) หม้อแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้ายกเคลื่อนที่ไปที่อื่นได้ เป็นหม้อที่บรรจุลงในหีบมีหูหิ้ว ป้องกันการกระฉอกกระเด็นของน้ำกรดภายในหม้อ

ภาษาอังกฤษ portable accumulator

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ตู้ที่บรรจุวัตถุที่มีความฝืดต้านทานกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ resistance box

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษารูปคลื่นของกระแสฟ้าโดยใช้จอหรือภาพถ่าย

ภาษาอังกฤษ oscillograph

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) หม้อแปลงไฟที่ป้องกันความร้อนจัดในตัวโดยอาศัยอากาศพัดเวียนไปรอบตัว

ภาษาอังกฤษ air-blast transformer

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การปลดปล่อยกระแสไฟจากหม้อแบตเตอรี่มีจำนวนสูงมาก

ภาษาอังกฤษ hight discharge

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) พลังเหนี่ยวนำกระแสไฟในวงจรตกหรือล้าหลังความดัน

ภาษาอังกฤษ lagging current

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องต้านทานกระแสไฟซึ่งแทรกอยู่ในวงจรของโคมไฟ คือ โคมไฟสูงหน้ารถ

ภาษาอังกฤษ dimming resistor

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) สายไฟต่อระหว่างสองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อสายไฟขนาน โดยปล่อยกระแสไฟผ่านเท่า ๆ กัน

ภาษาอังกฤษ equalizer wire

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องกระดิ่งสัญญานขะโมยขึ้นบ้านซึ่งอาจจัติดตั้งไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านส่วนมากไว้ใต้พื้นกระดิ่งจะสัญญานขึ้น ในขณะที่มีผู้เหยียบพื้น

ภาษาอังกฤษ burglar alarm

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) การทำให้เกิดการดึงดูดเคลื่อนไหวจากวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ demagnetization

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) ลวดฟิวซ์ตะกั่วเป็นลวดตะกั่วที่ใช้ทำฟิวซ์ต่อวงจรกระแสไฟ เมื่อขาดหรือละลายแล้วจะเปลี่ยนได้

ภาษาอังกฤษ renewable fuse

พจนานุกรมไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว หมายถึง:

 1. น. พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่.

 ภาพประกอบ

 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว แปลว่า junction box
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การอัดกระแสไฟฟ้าประจุเข้าแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การอัดกระแสไฟฟ้าประจุเข้าแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมกระแสไฟฟ้า แปลว่า charging
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ความจุของกระแสไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่คิดเป็นจำนวนแอมแปร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ความจุของกระแสไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่คิดเป็นจำนวนแอมแปร์ แปลว่า battery capacity
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) สวิทช์ควบคุมกระแสไฟจุดเชื้อเพลิงและให้แสงสว่างโคมไฟด้วย เป็นสวิทช์ที่ใช้ในรถยนต์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) สวิทช์ควบคุมกระแสไฟจุดเชื้อเพลิงและให้แสงสว่างโคมไฟด้วย เป็นสวิทช์ที่ใช้ในรถยนต์ แปลว่า combination switch
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ขดคอย์ลถ่วงกระแสไฟฟ้าซึ่งติดอยู่กับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Galvanometer คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ขดคอย์ลถ่วงกระแสไฟฟ้าซึ่งติดอยู่กับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Galvanometer แปลว่า damping coil
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครืองตรวจสอบสายไฟหรือเครื่องประกอบที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการดำเนินงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครืองตรวจสอบสายไฟหรือเครื่องประกอบที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการดำเนินงาน แปลว่า testing set
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ความถี่ของคลื่นกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ในการส่งสัญญาณทางวิทยุ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าความถี่ของเสียง ในระหว่าง 40,000 กับ 30,000,000 ต่อวินาที คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ความถี่ของคลื่นกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ในการส่งสัญญาณทางวิทยุ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าความถี่ของเสียง ในระหว่าง 40,000 กับ 30,000,000 ต่อวินาที แปลว่า radio-frequency
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การพันคอยล์มีดข้าวต้มไดนาโมแบบขนานไปตามรูปทรงกระบอกของแกนมีดข้าวต้ม หรือตามยาวของทรงกระบอก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การพันคอยล์มีดข้าวต้มไดนาโมแบบขนานไปตามรูปทรงกระบอกของแกนมีดข้าวต้ม หรือตามยาวของทรงกระบอก แปลว่า barrel winding
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ละอองที่เกิดขึ้นมาจับตรงขั้วบวกของหม้อเก็บกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ละอองที่เกิดขึ้นมาจับตรงขั้วบวกของหม้อเก็บกระแสไฟฟ้า แปลว่า anion
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ขดลวดคอยล์สำหรับใช้ในการเพิ่มความถี่และโวลทสูงของกระแสไฟ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ขดลวดคอยล์สำหรับใช้ในการเพิ่มความถี่และโวลทสูงของกระแสไฟ แปลว่า Tesla coil
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การต่อสายไฟสามสายของวงจรเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และอาจจะต่อเป็นรูปอักษร Y หรือที่เรียกว่าแบบ "star" คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การต่อสายไฟสามสายของวงจรเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และอาจจะต่อเป็นรูปอักษร Y หรือที่เรียกว่าแบบ "star" แปลว่า star connection
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องวัดความเสียดทานหรือความฝืดของกระแสสไฟตรงที่ผ่านหม้อพักกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องวัดความเสียดทานหรือความฝืดของกระแสสไฟตรงที่ผ่านหม้อพักกระแสไฟฟ้า แปลว่า capacitive reactance
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การต่อสายชนิดควั่นแน่นโดยใช้ปลายสายไฟดส้นควั่น พันเส้นใหญ่หลาย ๆ รอบ และปลายเส้นใหญ่จะงอทับแนวที่พันไว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การต่อสายชนิดควั่นแน่นโดยใช้ปลายสายไฟดส้นควั่น พันเส้นใหญ่หลาย ๆ รอบ และปลายเส้นใหญ่จะงอทับแนวที่พันไว้ แปลว่า fixture splice
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ท่อที่ใช้เป็นท่อทางผ่านของแก๊สและสายไฟรวมกันในท่อเดียวเดียวปัจจุบันนิยมใช้กันมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ท่อที่ใช้เป็นท่อทางผ่านของแก๊สและสายไฟรวมกันในท่อเดียวเดียวปัจจุบันนิยมใช้กันมาก แปลว่า combination fixure
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องถ่ายพลังความร้อนมาเป็นพลังงานขับหมุน เช่นเครื่องไอน้ำ ฯลฯ เครื่องจักรที่ใช้ความร้อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องถ่ายพลังความร้อนมาเป็นพลังงานขับหมุน เช่นเครื่องไอน้ำ ฯลฯ เครื่องจักรที่ใช้ความร้อน แปลว่า heat engine
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ละอองที่จับอยู่บนปลายขั้วบวกหรือขั้วลบของหม้อแบตเตอรี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ละอองที่จับอยู่บนปลายขั้วบวกหรือขั้วลบของหม้อแบตเตอรี่ แปลว่า cation
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องลดกำลังกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมากเกินไปเป็นเครื่องกลไกที่จะกระทำหน้าที่ทันที ในขณะที่กำลังของกระแสไฟฟ้าเกิดท่วมท้นขึ้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องลดกำลังกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมากเกินไปเป็นเครื่องกลไกที่จะกระทำหน้าที่ทันที ในขณะที่กำลังของกระแสไฟฟ้าเกิดท่วมท้นขึ้น แปลว่า overload relay
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การกระตุ้นให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าผ่านไปตสมขดลวด ที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การกระตุ้นให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าผ่านไปตสมขดลวด ที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน แปลว่า field excitation
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การต่อวงจรกระแสไฟในระบบสามสายหรือที่นิยมเรียกว่า three phrse system ซึ่งการต่อที่ขั้วปลานสายไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายอักษรเด็ลทะ ของกรีก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การต่อวงจรกระแสไฟในระบบสามสายหรือที่นิยมเรียกว่า three phrse system ซึ่งการต่อที่ขั้วปลานสายไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายอักษรเด็ลทะ ของกรีก แปลว่า delta connection
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) สวิทชไฟซึ่งมีคอนแท็คเรียงเป็นวงกลมระยะห่างกันพอสมควร คานสวิทชจะปิดเปิดโดยการเคลื่อนไปบนคอนแท็คดังกล่าว ปกติเรียกทับศัพท์ว่า ไดแอ็ลสวิทช คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) สวิทชไฟซึ่งมีคอนแท็คเรียงเป็นวงกลมระยะห่างกันพอสมควร คานสวิทชจะปิดเปิดโดยการเคลื่อนไปบนคอนแท็คดังกล่าว ปกติเรียกทับศัพท์ว่า ไดแอ็ลสวิทช แปลว่า dial switch
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การสึกหรอเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโลหะที่มีความชื้นและอยู่ใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การสึกหรอเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโลหะที่มีความชื้นและอยู่ใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้า แปลว่า electrolytic corrosion
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ( ไฟฟ้า ) หม้อแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้ายกเคลื่อนที่ไปที่อื่นได้ เป็นหม้อที่บรรจุลงในหีบมีหูหิ้ว ป้องกันการกระฉอกกระเด็นของน้ำกรดภายในหม้อ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ไฟฟ้า ) หม้อแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้ายกเคลื่อนที่ไปที่อื่นได้ เป็นหม้อที่บรรจุลงในหีบมีหูหิ้ว ป้องกันการกระฉอกกระเด็นของน้ำกรดภายในหม้อ แปลว่า portable accumulator
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ตู้ที่บรรจุวัตถุที่มีความฝืดต้านทานกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ตู้ที่บรรจุวัตถุที่มีความฝืดต้านทานกระแสไฟฟ้า แปลว่า resistance box
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษารูปคลื่นของกระแสฟ้าโดยใช้จอหรือภาพถ่าย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษารูปคลื่นของกระแสฟ้าโดยใช้จอหรือภาพถ่าย แปลว่า oscillograph
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) หม้อแปลงไฟที่ป้องกันความร้อนจัดในตัวโดยอาศัยอากาศพัดเวียนไปรอบตัว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) หม้อแปลงไฟที่ป้องกันความร้อนจัดในตัวโดยอาศัยอากาศพัดเวียนไปรอบตัว แปลว่า air-blast transformer
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การปลดปล่อยกระแสไฟจากหม้อแบตเตอรี่มีจำนวนสูงมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การปลดปล่อยกระแสไฟจากหม้อแบตเตอรี่มีจำนวนสูงมาก แปลว่า hight discharge
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) พลังเหนี่ยวนำกระแสไฟในวงจรตกหรือล้าหลังความดัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) พลังเหนี่ยวนำกระแสไฟในวงจรตกหรือล้าหลังความดัน แปลว่า lagging current
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องต้านทานกระแสไฟซึ่งแทรกอยู่ในวงจรของโคมไฟ คือ โคมไฟสูงหน้ารถ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องต้านทานกระแสไฟซึ่งแทรกอยู่ในวงจรของโคมไฟ คือ โคมไฟสูงหน้ารถ แปลว่า dimming resistor
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) สายไฟต่อระหว่างสองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อสายไฟขนาน โดยปล่อยกระแสไฟผ่านเท่า ๆ กัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) สายไฟต่อระหว่างสองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อสายไฟขนาน โดยปล่อยกระแสไฟผ่านเท่า ๆ กัน แปลว่า equalizer wire
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องกระดิ่งสัญญานขะโมยขึ้นบ้านซึ่งอาจจัติดตั้งไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านส่วนมากไว้ใต้พื้นกระดิ่งจะสัญญานขึ้น ในขณะที่มีผู้เหยียบพื้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องกระดิ่งสัญญานขะโมยขึ้นบ้านซึ่งอาจจัติดตั้งไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านส่วนมากไว้ใต้พื้นกระดิ่งจะสัญญานขึ้น ในขณะที่มีผู้เหยียบพื้น แปลว่า burglar alarm
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) การทำให้เกิดการดึงดูดเคลื่อนไหวจากวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) การทำให้เกิดการดึงดูดเคลื่อนไหวจากวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก แปลว่า demagnetization
 • (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) ลวดฟิวซ์ตะกั่วเป็นลวดตะกั่วที่ใช้ทำฟิวซ์ต่อวงจรกระแสไฟ เมื่อขาดหรือละลายแล้วจะเปลี่ยนได้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) ลวดฟิวซ์ตะกั่วเป็นลวดตะกั่วที่ใช้ทำฟิวซ์ต่อวงจรกระแสไฟ เมื่อขาดหรือละลายแล้วจะเปลี่ยนได้ แปลว่า renewable fuse

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

Box Box Annealing box wood hot box J juice Junction junction board steam box switch box tool box window box

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"