ภาษาอีสาน - หมวด อ

(หน้า 1/2)

 • อกรรมกิริยา

  แปลว่า
  กิริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรับ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน (ส.).
  คำอ่าน
  อะ - กำ - กิ - ริ - ยา

  999+
  views

 • อกุศลกรรม

  แปลว่า
  ความชั่วร้าย โทษ บาป (ป. อกุสลกมฺม).
  คำอ่าน
  อะ - กุ - สน - ละ - กำ

  793
  views

 • อกุศลกรรมบถ

  แปลว่า
  ทางแห่งความชั่ว ทางบาป มี ๑๐ อย่าง คือ เกิดแต่กาย เรียก กายทุจริต ๓ ได้แก่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เกิดแต่วาจา เรียก วจีทุจริต ๔ ได้แก่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เกิดแต่ใจ เรียก มโนทุจริต ๓ ได้แก่โลภอยากได้ของคนอื่น ปองร้ายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม เรียก อกุศลกรรมบถ (ป. ส.).
  คำอ่าน
  อะ - กุ - สน - ละ - กำ - มะ - บด

  999+
  views

 • อนันตริยกรรม

  แปลว่า
  กรรมที่มีโทษหนักที่สุด ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตกนรกหมกไหม้หาระหว่างมิได้ อนันตริยกรรมมี ๕ อย่าง คือ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำสงฆ์ให้แตกจากกัน ทำโลหิตุบาท (ป.).
  คำอ่าน
  อะ - นัน - ตะ - ริ - ยะ - กำ

  999+
  views

 • อนิจกรรม

  แปลว่า
  ความตาย พระยาพานทองตายใช้ว่า ถึงอนิจกรรม.
  คำอ่าน
  อะ - นิด - จะ - กำ

  999+
  views

 • อนุกรรมการ

  แปลว่า
  กรรมการน้อย กรรมการใหญ่เรียกกรรมการ ในกรณีที่จำต้องมีกรรมการสองระดับ ระดับแรกเรียก กรรมการ ระดับสอง เรียก อนุกรรมการ.
  คำอ่าน
  อะ - นุ - กำ - มะ - กาน

  651
  views

 • อสัญกรรม

  แปลว่า
  ความตาย ข้าราชการชั้นเจ้าพระยาตาย ใช้ว่า ถึงแก่อสัญกรรม (ราชา).
  คำอ่าน
  อะ - สัน - ยะ - กไ

  999+
  views

 • อสุภกรรมฐาน

  แปลว่า
  กรรมฐานที่ยึดเอาซากศพเป็นอารมณ์ เพื่อพิจารณาให้เห็นความไม่งาม ความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเป็นอารมณ์ (ป.).
  คำอ่าน
  อะ - สุ - พะ - กำ - มะ - ถาน

  802
  views

 • ออกกรรม

  แปลว่า
  การที่ภิกษุต้องอาบัติหนักแล้วไม่เข้ากรรม เรียก ออกกรรม จะร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ ต้องเข้ากรรมเสียก่อน การเข้ากรรมคือ เข้าปริวาส คือการอยู่ในขอบเขตจำกัด ปกปิดอาบัติไว้กี่วันต้องอยู่ปริวาสให้ครบเท่ากับวันที่ปกปิดไว้ เมื่ออยู่ปริวาสครบแล้ว ต้องเข้ามานัตอีก ๖ วัน ต่อจากนั้นพระสงฆ์จะสวดอัพภาน คือสวดรับรองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ร่วมอุโบสถร่วมสังฆกรรมกับพระสงฆ์ได้ ธรรมเนียมอีสานมีประเพณีเข้ากรรมอยู่ด้วย เป็นประเพณีที่ต้องทำในระหว่างเดือนอ้าย เรียก ประเพณีเข้ากรรม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่ทำผิดพระพุทธบัญญัติมีโอกาสแก้ตัวได้.
  คำอ่าน
  ออก - กำ

  999+
  views

 • ออกกรรม (ญ)

  แปลว่า
  การที่หญิงอยู่ไฟครบกำหนดแล้วออก เรียก ออกกรรม หญิงสาวอีสานที่มีลูกครบกำหนด เมื่อออกลูกแล้วต้องอยู่ไฟ สำหรับท้องสาวอยู่ไฟครบสิบห้าวัน ท้องคนต่อไปอยู่สิบวันหรือเจ็ดวันก็ได้ เมื่อครบกำหนดแล้วก็ทำพิธีออกจากไฟ เรียก ออกกรรม.
  คำอ่าน
  ออก - กำ

  980
  views

 • อัตวินิบาตกรรม

  แปลว่า
  การฆ่าตัวตาย.
  คำอ่าน
  อัด - วิ - นิ - บาด - กำ

  558
  views

 • อาชญากรรม

  แปลว่า
  การกระทำความผิดทางอาญา (ส.).
  คำอ่าน
  อาด - ชะ - ยา - กำ

  683
  views

 • อาพิล

  แปลว่า
  ขุ่นมัว เศร้าหมอง อาวิล (ป. ส. อาวิล).
  คำอ่าน
  อาพิล

  391
  views

 • อาว

  แปลว่า
  น้องชายของพ่อ เรียก อาว อย่างว่า ขอให้อาได้เห็นหน้าอาวยามน้อย (สังข์) เขาพี่น้องเนืองสู้ช่อยอาว (ฮุ่ง). อาว แปลว่า น้องชายของพ่อ ส่วนน้องสาวของพ่อ เรียกว่า อา เหมือนในภาษาไทยกลาง
  คำอ่าน
  อาว

  999+
  views

 • อีจู้

  แปลว่า
  เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล้ายแจกัน มีไส้ในสำหรับใส่เหยื่อทำจากไม้ไผ่สานมีรูปร่างสวยงาม ใช้สำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะ กู้อีจู้, สุ่มดักปลาไหล, ตุ้มใส่ปลาไหล, ไซดักปลาไหล, ลัน ก็เรียก
  คำอ่าน
  อี-จู้

  999+
  views

 • อีหลี

  แปลว่า
  จริงๆ
  คำอ่าน
  อี - หลี

  999+
  views

 • อีเกิ้ง

  แปลว่า
  ดวงจันทร์
  คำอ่าน
  อี-เกิ้ง

  999+
  views

 • อีแปะ

  แปลว่า
  ชื่อเงินตราโบราณชนิดหนึ่ง เรียก เงินอีแปะ.
  คำอ่าน
  อีแปะ

  488
  views

 • อีโตน

  แปลว่า
  (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.
  คำอ่าน
  อี-โตน

  965
  views

 • อึ่งเป๊าะ

  แปลว่า
  ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นอึ่งเป๊าะ.
  คำอ่าน
  อึ่งเป๊าะ

  233
  views