รวมภาษาอีสาน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# ภาษาอีสาน แปลว่า คำอ่าน
1 กรรม 1.)การ, การงาน, การกระทำ, กิจ... กรรม
2 กระติบข้าว ก่องใส่ข้าวเหนียวสุก กระ - ติบ - ข้าว
3 กลับเฮียน กลับบ้าน กลับ - เฮียน
4 กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ กะ - ซาง , กะ - ตาม - ซาง , กะ...
5 กะด้อกะเดี่ย อะไรจะขนาดนั้น,มากมาย , มากเกิ... กะ - ด้อ - กะ - เดี้ย
6 กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม กิ้งก่า กะ - ปอม
7 กะโป๋ กะลามะพร้าว กะ - โป๋
8 กินข้าวงาย รับประทานอาหารมื้อเช้า กิน - ข้าว - งาย
9 กินข้าวสวย รับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ... กิน - ข้าว - สวย
10 กินข้าวแลง รับประทานอาหารมื้อเย็น หรือมื้... กิน - ข้าว - แลง
11 กึ่ม เป็นคำด่า เสียดสี ประมาณว่าโง่... กึ่ม
12 ขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณมากๆนะ ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ
13 ขาเลาะ คนที่ชอบเที่ยวเตร่ไปเรื่อย ส่ว... ขา-เลาะ
14 ขี่แข่ว ขี้ฟัน ขี่ - แข่ว
15 ขี้กะตู่,เขียดกะตู่,ขี้คันคาก,ขี่คั่นคาก คางคก ขี้ - กะ - ตู่ , เขียด - กะ -...
16 ขี้ค้าน,ขี้คร้าน ขี้เกียจ ขี้ - ค้าน
17 ขี้ดื้อขี้มึน ซุกซน ขี้ - ดื้อ - ขี้ - มึน
18 ขี้ตั๋ว ขี้โกหก โกหก พุดปด พุดเท็จ พูด... ขี้ - ตั๋ว
19 ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย ขีเหร่,ดูไม่ดี ไม่น่าดู มีความ... ขี้ - ล่าย
20 ขี้เกี้ยม จิ้งจก ขี้ - เกี้ยม
21 ขี้เดียด ขยะแขยง,รังเกียจ ,ไม่ชอบ ขี้ - เดียด
22 ขี้โผ่น,ขี้โผ่ พุง,ท้อง ขี้ - โผ่น
23 ข้าวต้มแดก เป็นขนมหวาน คล้ายกับข้าวต้มมัด... เข่า-ต้ม-แดก
24 ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าว - ปุ้น
25 คนไค คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก ค... คน-ไค
26 ควย (ควาย) ควาย ควย
27 คัก สุดยอด , ดีที่สุด ,ได้ดั่งใจ... คัก
28 คักขนาด ดีมากๆ,เยี่ยมมากๆ,ดีสุดๆ,สุดยอ... คัก - ขะ - หนาด
29 คักน้อ ดูดี แบบเว่อๆ, เหมือนชมว่าดีแบ... คัก - น้อ
30 คักอีหลี สะใจจริง คัก - อี - หลี
31 คันจ้อง ร่ม สิ่งที่ใช้ป้องกันแดดหรือฝน คัน - จ้อง
32 คันแข่ว หมั่นไส้,หงุดหงิดเนื่องจากทำอะ... คัน - แข่ว
33 คำคิง สัมผัส,แตะตามเนื้อดูว่าตัวร้อน... คำ - คิง
34 คำแพง ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาด... คำ - แพง
35 คิดฮอด, คึดฮอด คิดถึง คิด - ฮอด , คึด - ฮอด
36 คึด คิด คึด
37 ค่อย,ข่อย,ข้อย ตัวเราเอง ค่อย
38 ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า ฉันรักเธอ ข่อย - ฮัก - เจ้า
39 ค้ำคูณ ดี, เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก... ค่ำ-คู้น
40 ค้ำคูณ เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก้าวห... ค่ำ-คูน
41 งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า สวยจริงสวยจัง สุดจะพรรณา งาม-โพด-งาม-เหลือ - งาม-แท้-งา...
42 จอบเบิ่ง แอบดู จอบ - เบิ่ง
43 จัก (ไม่รู้) ไม่รู้จัก จัก
44 จักว่าหยังเป็นหยัง ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จัก - ว่า - หยัง - เป็น - หยัง
45 จักเทื่อ สักครั้ง จัก - เทื่อ
46 จักแหล่ว ไม่รู้สิ จัก - แหล่ว
47 จื้น แฉะ จื้น
48 ซัง เกลียด ซัง
49 ดาก ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไ... ดาก
50 ดาง ตาข่ายที่สานด้วยปอ ป่าน เรียก... ดาง
51 ตลาด ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง) ตะ - หลาด
52 ตาฮัก ตาแพง น่ารัก น่าเอ็นดู ตา - ฮัก ตา - แพง
53 ตำบักหุ่ง ส้มตำ ตำ-บัก-ฮุง
54 ตำอิด,ตำก่อ แต่ก่อน , ตอนแรก , เริ่มต้น ,... ตำ - อิด , ตำ - ก่อ
55 ตื่น 1.)ตกใจ 2.)ฟื้นจากหลับ เรียก... ตื่น
56 ถิ่ม ทิ้ง ถิ่ม
57 ท้าว คำแทนใช้นำหน้าเรียกคน ท้าว
58 บัก คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่าก... บัก
59 บักนัด สับปะรด บัก - นัด
60 บักสีดา ฝรั่ง (ผลไม้) บัก-สี-ดา
61 บักเขียบ น้อยหน่า (ผลไม้) บัก-เขียบ
62 บุญผลา บุพเพสันนิวาส,พรหมลิขิต บุน - ผะ - หลา
63 บ่หัวซา ไม่ถือสา, ไม่ใส่ใจ บ่ - หัว - ซา
64 บ่เป็นหยัง ไม่เป็นรัย บ่อ - เป็น - หยัง
65 ผักอีเลิด ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์... ผั๋ก-อี-เลิด
66 ผู้ฮ้าย ขี้เหร่, ไม่สวย, ไม่หล่อ, หน้า... ผู้-ฮ่าย
67 พอกะเทิน ไม่มากไม่น้อย ครึ่งๆกลางๆ พอ - กะ - เทิน
68 มัก รัก,ชอบ มัก
69 มักหลาย ชอบมาก มัก - หลาย
70 มื้ออื่น พรุ่งนี้ มื้อ - อื่น
71 ย่าง เดิน ย่าง
72 ย่างสาก เดินผ่าน เดินไปใกล้ๆ ในระยะสาย... ย่าง - สาก
73 ย่าน กลัว ย่าน
74 สวอย หมดเรี่ยวแรง สิ้นกำลัง สะ-หวอย
75 สะออน เป็นภาษาพูด (ควมเว้า) ของชาวอี... สะ-ออน
76 สายแนน คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภ... สาย-แนน
77 สำมะแจ๋ ลักษณะการพูดมากและไม่เป็นความจ... สำ-มะ-แจ๋, สำ-มะ-แจ๋ะ
78 สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตา... สิบ - สิ - ฮ่าง ซาว - สิ - ฮ่า...
79 สูน โกรธ สูน
80 หนหวย รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กั... หน-หวย
81 หนานผัก แปลงผัก, แปลงปลูกผัก หนาน-ผั๋ก
82 หน้าถั่งดังคม หน้าตาคมขำ, หน้าตาดี หน่า-ทัง-ดัง-ค้ม
83 หมากแงว คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือ... หมาก-แง่ว
84 หมาน โชคดี,รวย ได้มาก หมาน
85 หลูโตน (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในคว... หลู - โตน
86 อีหลี จริงๆ อี - หลี
87 ฮิ เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกม... ฮิ
88 เคียว แรด,ร่าน,ดอกทอง ,คนคึกคะนองเรี... เคียว
89 เบิ๊ด , เบิด ,เหมิด หมด เบิ๊ด
90 เพิ่น คนอื่น, เขา (คนที่กำลังถูกพูดถ... เพิน
91 เมิดคำสิเว้า ไม่มีอะไรจะพูด/พูดไม่ออก เมิด-คำ-สิ-เว้า
92 เมือบ้าน กลับบ้าน เมือ-บ้าน
93 เสื้อหมากกะแล่ง เสื้อคอกระเช้า เสื่อ - หมาก - กะ - แหล่ง
94 แมงกินูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้ว... แมง-กิ-นูน
95 แมงจินูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้วงท... แมง-จิ-นูน
96 แมงอีนูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้ว... แมง-อี-นูน
97 แฮกเสี่ยว ผูกมิตร การผูกมิตร เรียก แฮกเส... แฮก - เสี่ยว
98 โอ้นโต้น ลักษณะของสิ่งที่ห้อยลงมา, โตงเ... โอ้น-โต้น
99 ไคแน พอจะดีหน่อย, ค่อยยังชั่ว แคนไ... ไค-แน
100 ไผ ใคร ไผ

เมนูแนะนำ

Vocab cloud