ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กระมล"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กระมล"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กมลดอกบัว
กมลาศดอกบัว
อุบลดอกบัว
กมเลศดอกบัว
บัวดอกบัว
โกมลดอกบัว
ปทุมาคำไวพจน์ ดอกบัว
นิโลตบลคำไวพจน์ ดอกบัว

คำศัพท์ หมวด "ดอกบัว" เหมือนกับ "กระมล"   ได้แก่