คำไวพจน์ หมวด จ

จำนวนทั้งหมด 93 คำ - หน้า 2/4

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด จ
 1. จังมัง
 2. จังไร
 3. จัญไร
 4. จัณฑี
 5. จัด
 6. จัดจ้า
 7. จัตุพักตร์
 8. จันทรเศขร
 9. จันทร์
 10. จันท์
 11. จั้ก ๆ
 12. จั้งมั่ง
 13. จากไป
 14. จาบัล
 15. จาบัลย์
 16. จามีกร
 17. จารุ
 18. จำบัง
 19. จำรด
 20. จำรูญ
 21. จำวัด
 22. จิตต
 23. จิตต-
 24. จิตตวิสุทธิ