คำไวพจน์ ควาย

จำนวนทั้งหมด 3 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ ควาย
  1. กระบือ
  2. กาสร
  3. มหิงสา