ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "สังหรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สังหรณ์

    คำพื้น สํ + หรณ์

    คำสนธิ

คำสนธิ ที่คล้ายกับ "สังหรณ์"   ได้แก่

คำสนธิคำพื้น
สมาคมสํ + อาคม
สัณฐานสํ + ฐาน
สันธานสํ + ธาน
สัมพันธ์สํ + พนฺธ
สันนิบาตสํ + นิบาต
สมุทัยสํ + อุทัย
สมาจารสํ + อาจาร
สังกรสํ + กร