ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "มโนธรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มโนธรรม

    คำพื้น มนสฺ + ธรรม

    คำสนธิ

คำสนธิ ที่คล้ายกับ "มโนธรรม"   ได้แก่

คำสนธิคำพื้น
มโนภาพมนสฺ + ภาพ
มโนภาวมนสฺ + ภาว