รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กาญจนามัย
6 กาญจนามัย 
7 กินนร
8 กินนรี
9 กุมภาพันธ์
10 กุศโลบาย
11 ขีปนาวุธ
12 คมนาคม
13 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
14 จินตนาการ
15 จุลินทรีย์
16 จุฬาลงกรณ์
17 ชลาลัย
18 ชโลทร
19 ดรุโณทยาน
20 ดรุโณทยาน 
21 ทรัพยากร
22 ธนาณัติ
23 ธันวาคม
24 นครินทร์
25 นเรศวร
26 นเรศวร 
27 นโยบาย
28 นโยบาย 
29 บดินทร์
30 บรรณารักษ์
31 บุริโสดม บุริส + อุดม
32 ปรมินทร์
33 ปรเมนทร์
34 ผลานิสงส์
35 พฤษภาคม
36 พลานามัย
37 พันธนาการ
38 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
39 พุทธานุภาพ
40 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
41 พุทโธวาท
42 ภยาคติ
43 มกราคม
44 มกราคม 
45 มหรรณพ มหา + อรรณพ
46 มหรรณพ มหา + อรรณพ
47 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
48 มหานิสงส์
49 มัคคุเทศก์
50 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
51 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
52 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
53 มโหสถ มหา + โอสถ
54 มโหฬาร มหา + โอฬาร
55 ยโสธร
56 รังสิโยภาส
57 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
58 รัฏฐาภิบาล
59 ราชานุสรณ์
60 ราชินยานุสรณ์
61 ราชูปถัมภ์ชโลทร
62 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
63 ราโชวาท
64 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
65 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
66 วิทยาการ
67 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
68 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
69 วิเทโศบาย
70 วโรดม
71 วโรดม 
72 ศิลปาชีพ
73 ศิษยานุศิษย์
74 สงสาร 
75 สมาคม สํ + อาคม
76 สมาคม สํ + อาคม
77 สมุทัย สํ + ยุทัย
78 สมุทัย สํ + อุทัย
79 สังคม สํ + คม
80 สังคม
81 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
82 สัมผัส
83 สามัคยาจารย์
84 สิงหาคม
85 สินธวาณัติ
86 สินธวานนท์
87 สุรางค์
88 สุริโยทัย
89 สุโขทัย
90 สุโขทัย 
91 สโมสร สํ + โอสร
92 หัตถาจารย์
93 หัตถาจารย์ 
94 อนามัย
95 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
96 อินทรธิบดี
97 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
98 อเนก อน + เอก
99 เทพารักษ์
100 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud