รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กาญจนามัย
6 กาญจนามัย 
7 กินนร
8 กินนรี
9 กุมภาพันธ์
10 กุศโลบาย
11 ขีปนาวุธ
12 คมนาคม
13 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
14 จักขวาพาธ
15 จินตนาการ
16 จุลินทรีย์
17 จุฬาลงกรณ์
18 ชลาลัย
19 ชโลทร
20 ดรุโณทยาน
21 ดรุโณทยาน 
22 ทรัพยากร
23 ธนาณัติ
24 ธันวาคม
25 นครินทร์
26 นเรศวร
27 นเรศวร 
28 นโยบาย
29 นโยบาย 
30 บดินทร์
31 บรรณารักษ์
32 บุริโสดม บุริส + อุดม
33 ปรมินทร์
34 ปรเมนทร์
35 ผลานิสงส์
36 พฤษภาคม
37 พลานามัย
38 พันธนาการ
39 พุทธานุภาพ
40 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
41 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
42 พุทโธวาท
43 ภยาคติ
44 มกราคม
45 มกราคม 
46 มหรรณพ มหา + อรรณพ
47 มหรรณพ มหา + อรรณพ
48 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
49 มหานิสงส์
50 มัคคุเทศก์
51 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
52 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
53 มโหสถ มหา + โอสถ
54 มโหฬาร มหา + โอฬาร
55 ยโสธร
56 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
57 รังสิโยภาส
58 รัฏฐาภิบาล
59 ราชานุสรณ์
60 ราชินทร์เคหาภิบาล
61 ราชินยานุสรณ์
62 ราชูปถัมภ์ชโลทร
63 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
64 ราโชวาท
65 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
66 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
67 วิทยาคม
68 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
69 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
70 วิเทโศบาย
71 วโรดม
72 วโรดม 
73 ศิลปาชีพ
74 ศิษยานุศิษย์
75 สมาคม สํ + อาคม
76 สมาคม สํ + อาคม
77 สมุทัย สํ + อุทัย
78 สมุทัย สํ + ยุทัย
79 สังคม
80 สังคม สํ + คม
81 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
82 สัมผัส
83 สามัคยาจารย์
84 สิงหาคม
85 สินธวาณัติ
86 สินธวานนท์
87 สุริโยทัย
88 สุโขทัย
89 สุโขทัย 
90 สโมสร สํ + โอสร
91 หัตถาจารย์
92 หัตถาจารย์ 
93 หัสดาภรณ์
94 อนามัย
95 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
96 อินทรธิบดี
97 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
98 อเนก อน + เอก
99 เทพารักษ์
100 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud