รวมคำสนธิ 100 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กาญจนามัย
6 กาญจนามัย 
7 กินนร
8 กินนรี
9 กุศโลบาย
10 ขีปนาวุธ
11 คงคาลัย คงคา + อาลัย
12 คณาจารย์
13 คมนาคม
14 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
15 คเชนทร์ คช + อินทร์
16 จักขวาพาธ
17 จินตนาการ
18 จุลินทรีย์
19 จุฬาภรณ์
20 จุฬาลงกรณ์
21 ชลาลัย
22 ชโลทร
23 ดรุโณทยาน
24 ดรุโณทยาน 
25 ทรัพยากร
26 ทันตานามัย
27 ธนาณัติ
28 ธันวาคม
29 นครินทร์
30 นเรศวร
31 นเรศวร 
32 นโยบาย
33 นโยบาย 
34 บดินทร์
35 บรรณารักษ์
36 บุริโสดม บุริส + อุดม
37 ปรมินทร์
38 ปรเมนทร์
39 ผลานิสงส์
40 พนาลัย
41 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
42 พลานามัย
43 พันธนาการ
44 ภยาคติ
45 มกราคม
46 มกราคม 
47 มหรรณพ มหา + อรรณพ
48 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
49 มหานิสงส์
50 มหิทธิ มหา + อิทธิ
51 มัคคุเทศก์
52 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
53 มิจฉาชีพ
54 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
55 มโหสถ มหา + โอสถ
56 รัฏฐาภิบาล
57 ราชานุสรณ์
58 ราชินทร์เคหาภิบาล
59 ราชินยานุสรณ์
60 ราชูปถัมภ์ชโลทร
61 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
62 ราโชวาท
63 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
64 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
65 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
66 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
67 วิเทโศบาย
68 วโรดม
69 วโรดม 
70 ศิลปาชีพ
71 ศิษยานุศิษย์
72 สงสาร 
73 สมณาจารย์
74 สมาคม สํ + อาคม
75 สมาคม สํ + อาคม
76 สมุทัย สํ + ยุทัย
77 สมุทัย สํ + อุทัย
78 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
79 สัณฐาน สํ + ฐาน
80 สัมผัส
81 สามัคยาจารย์
82 สิงหาคม
83 สินธวาณัติ
84 สินธวานนท์
85 สุรางค์
86 สุริโยทัย
87 สุโขทัย
88 สุโขทัย 
89 สโมสร สํ + โอสร
90 หัตถาจารย์
91 หัตถาจารย์ 
92 หิมาลัย
93 อนามัย
94 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
95 อินทรธิบดี
96 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
97 อเนก อน + เอก
98 เทพารักษ์
99 โภไคศวรรย์
100 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud