คำสนธิ

100 คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำสนธิ รวม 100 คำสนธิ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

คำสมาสแบบสมาส หรือ คำสมาสแบบธรรมดา คือ การนำคำบาลีหรือคำสันสกฤต มาชนกัน เช่น วิทยา+ศาสตร์, จินต+ภาพ ดูต่อได้ที่ คำสมาส

คำสมาสแบบสนธิ หรือที่นิยมเรียกกันว่า คำสนธิ คือ การนำคำบาลีหรือคำสันสกฤต มาเชื่อมกัน คำที่ได้จะมีเสียงกลมกลืนกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ธน+อาคาร = ธนาคาร, เมษ+อายน = เมษายน

คำสนธิเป็นคำสมาสหรือไม่?
คำตอบคือ ใช่ คำสนธิถือเป็นหนึ่งในคำสมาสไปโดยปริยาย


รวม 100 คำสนธิ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กตัญชลี
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กต + อัญชลี
 2. กรกฎาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กรกฎ + อาคม
 3. กรรมกร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กรรม + อากร
 4. กรินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กรี + อินทร์
 5. กันยายน
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กันย + อายน
 6. กาญจนามัย
 7. กินนร
 8. กุมภาพันธ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กุมภ + อาพันธ์
 9. กุศโลบาย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น กุศล + อุบาย
 10. ขีปนาวุธ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ขีปน + อาวุธ
 11. คงคาลัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คงคา + อาลัย
 12. คณาจารย์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คณ + อาจารย์
 13. คมนาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คมน + อาคม
 14. คุรุปกรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คุรุ + อุปกรณ์
 15. คุรูปกรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คุรุ + อุปกรณ์
 16. คุโรปกรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คุรุ + อุปกรณ์
 17. คเชนทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น คช + อินทร์
 18. จักขวาพาธ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น จักขุ + อาพาธ
 19. จิตรกร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น จิตร + อากร
 20. จินตนาการ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น จินต + อาการ
 21. จุฬาภรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น จุฬา + อาภรณ์
 22. จุฬาลงกรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น จุฬา + อลงกรณ์
 23. ชลาลัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ชล + อาลัย
 24. ดรุโณทยาน
 25. ทรัพยากร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ทรัพย + อากร
 26. ธนาคาร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ธน + อาคาร
 27. ธนาณัติ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ธน + อาณัติ
 28. ธันวาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ธนู + อาคม
 29. นครินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น นคร + อินทร์
 30. นภาลัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น นภา + อาลัย
 31. นเรศวร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น นร + อิศวร
 32. นโยบาย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น นย + อุบาย
 33. บดินทร์
 34. บรรณารักษ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น บรรณ + อารักษ์
 35. บุริโสดม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น บุริส + อุดม
 36. ปรมินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ปรม + อินทร์
 37. ปิโยรส
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ปิย + โอรส
 38. ผลานิสงส์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ผล +‎ อานิสงส์
 39. พนาลัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พนา + อาลัย
 40. พรหมชาติ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พฺรหฺมนฺ + ชาติ
 41. พฤษภาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พฤษภ + อาคม
 42. พลานามัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พล + อนามัย
 43. พันธนาการ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พันธนะ + อาการ
 44. พุทธานุภาพ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พุทธ + อานุภาพ
 45. พุทโธวาท
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น พุทธ + โอวาท
 46. มกราคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มกร + อาคม
 47. มหรรณพ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + อรรณพ
 48. มหัศจรรย์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + อัศจรรย์
 49. มหานิสงส์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + อานิสงส์
 50. มหิทธิ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + อิทธิ
 51. มหินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + อินทร์
 52. มัคคุเทศก์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มัคค + อุเทศก์
 53. มิจฉาชีพ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มิจฉา + อาชีพ
 54. มุนินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มุนี + อินทร์
 55. มโนภาพ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มนสฺ + ภาพ
 56. มโหสถ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + โอสถ
 57. มโหฬาร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น มหา + โอฬาร
 58. ยโสธร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ยสส + ธร
 59. รังสิโยภาส
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น รังสี + โอภาส
 60. ราชานุสรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราชา + อนุสรณ์
 61. ราชินยานุสรณ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราชินี + อนุสรณ์
 62. ราชินูปถัมภ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราชินี + อุปถัมภ์
 63. ราชูปถัมภ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราช + อุปถัมภ์
 64. ราชูปโภค
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราช + อุปโภค
 65. ราเมศวร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราม + อิศวร
 66. ราโชวาท
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ราช + โอวาท
 67. รโหฐาน
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น รหสฺ + ฐาน
 68. วราภรณ์
 69. วิทยาคม
 70. วิทยาลัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น วิทย + อาลัย
 71. วิเทโศบาย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น วิเทศ + อุบาย
 72. วโรดม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น วร + อุตดม
 73. ศิลปาชีพ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ศิลป + อาชีพ
 74. สมณาจารย์
 75. สมาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + อาคม
 76. สมิทธิ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + อิทธิ
 77. สมุทัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + อุทัย
 78. สังคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + คม
 79. สังสันทน์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + สนฺทน
 80. สัมผัส
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + ผัส
 81. สามัคยาจารย์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สามัคคี + อาจารย์
 82. สิงหาคม
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สิงห + อาคม
 83. สินธวานนท์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สินธุ + อานนท์
 84. สุริโยทัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สุริย + อุทัย
 85. สุโขทัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สุข + อุทัย
 86. สโมสร
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น สํ + โอสร
 87. หัตถาจารย์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น หัตถี + อาจารย์
 88. หัสดินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น หัสดี + อินทร์
 89. อนามัย
 90. อมรินทร์
 91. อัคโยภาส
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น อัคคี + โอภาส
 92. อัธยาศัย
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น อธิ + อาศัย
 93. อินทรธิบดี
 94. อุตรีสาน
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น อุตร + อีสาน
 95. อเนก
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น อน + เอก
 96. อเรนทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น อริ + อินทร์
 97. เตโชธาตุ
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น เตชสฺ + ธาตุ
 98. เทพารักษ์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น เทพ + อารักษ์
 99. เทศาภิบาล
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น เทศ + อภิบาล
 100. ไพรินทร์
  แยกคำสมาสแบบสนธิเป็น ไพรี + อินทร์

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำสนธิทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำสนธิ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน