ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำสนธิ คือ การเชื่อมคำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยคำบาลีและสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป

รวมตัวอย่างของ คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กตัญชลี

  คำพื้น กต + อัญชลี

 2. กรกฎาคม
 3. กรินทร์
 4. กันยายน
 5. กาญจนามัย
 6. กินนร
 7. กินนรี
 8. กุมภาพันธ์
 9. กุศโลบาย
 10. ขีปนาวุธ
 11. คงคาลัย

  คำพื้น คงคา + อาลัย

 12. คเชนทร์

  คำพื้น คช + อินทร์

 13. คณาจารย์
 14. คมนาคม
 15. คุรุปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 16. คุรูปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 17. คุโรปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 18. จักขวาพาธ
 19. จินตนาการ
 20. จุลินทรีย์
 21. จุฬาภรณ์
 22. จุฬาลงกรณ์
 23. ชลาลัย
 24. ชโลทร
 25. ดรุโณทยาน
 26. เตโชธาตุ

  คำพื้น เตชสฺ + ธาตุ

 27. ทรัพยากร
 28. เทพารักษ์
 29. เทศาภิบาล

  คำพื้น เทศ + อภิบาล

 30. ธนาณัติ
 31. ธันวาคม
 32. นครินทร์
 33. นภาลัย
 34. นโยบาย
 35. นเรศวร
 36. บดินทร์
 37. บรรณารักษ์
 38. บุริโสดม

  คำพื้น บุริส + อุดม

 39. ปรมินทร์
 40. ปิโยรส

  คำพื้น ปิย + โอรส

  สมาสแบบสนธิ

 41. ผลานิสงส์
 42. พนาลัย
 43. พรหมชาติ

  คำพื้น พฺรหฺมนฺ + ชาติ

 44. พฤษภาคม
 45. พลานามัย
 46. พันธนาการ
 47. พุทธานุภาพ
 48. พุทโธวาท
 49. ไพรินทร์
 50. มโนภาพ

  คำพื้น มนสฺ + ภาพ

 51. มหรรณพ

  คำพื้น มหา + อรรณพ

 52. มหัศจรรย์

  คำพื้น มหา + อัศจรรย์

 53. มหานิสงส์
 54. มหิทธิ

  คำพื้น มหา + อิทธิ

 55. มโหสถ

  คำพื้น มหา + โอสถ

 56. มโหฬาร

  คำพื้น มหา + โอฬาร

 57. มัคคุเทศก์
 58. มิจฉาชีพ
 59. มุนินทร์

  คำพื้น มุนี + อินทร์

 60. ยโสธร
 61. รโหฐาน

  คำพื้น รหสฺ + ฐาน

 62. รังสิโยภาส
 63. รัฏฐาภิบาล
 64. ราชานุสรณ์
 65. ราชินทร์เคหาภิบาล
 66. ราชินยานุสรณ์
 67. ราชินูปถัมภ์
 68. ราชูปถัมภ์
 69. ราโชวาท
 70. ราเมศวร
 71. วราภรณ์
 72. วโรดม
 73. วิทยาคม
 74. วิเทโศบาย
 75. ศิลปาชีพ
 76. ศิษยานุศิษย์
 77. สมณาจารย์
 78. สมาคม

  คำพื้น สํ + อาคม

 79. สมิทธิ

  คำพื้น สํ + อิทธิ

 80. สมุทัย

  คำพื้น สํ + ยุทัย

 81. สโมสร

  คำพื้น สํ + โอสร

 82. สังสันทน์

  คำพื้น สํ + สนฺทน

 83. สัมผัส
 84. สามัคยาจารย์
 85. สิงหาคม
 86. สินธวาณัติ
 87. สินธวานนท์
 88. สุโขทัย
 89. สุริโยทัย
 90. หัตถาจารย์
 91. หัสดินทร์
 92. อนามัย
 93. อเนก

  คำพื้น อน + เอก

 94. อมรินทร์
 95. อรินทร์

  คำพื้น อริ + อินทร์

 96. อเรนทร์

  คำพื้น อริ + อินทร์

 97. อัคโยภาส

  คำพื้น อัคคี + โอภาส

 98. อัธยาศัย

  คำพื้น อธิ + อาศัย

 99. อินทรธิบดี
 100. อุตรีสาน

  คำพื้น อุตร + อีสาน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำสนธิ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย
Download