คำศัพท์ไทย-พม่า

เท่าไหร่

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าဘယ္ေလာက္လည္း

อ่านว่าบ่าล่อวเหล่

1