คำศัพท์ไทย-พม่า

ผัก

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าအရြက္

อ่านว่าอะย่วย

1

หมวดกับข้าวและอาหาร ›

ภาษาพม่าအရြက္

อ่านว่าฮิน ยแว่ด

1