ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ตรวจปัสสาวะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ตรวจปัสสาวะ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ตรวจေဆးစစ္သည္
กระเพาะปัสสาวะဆီးအိမ္
ตรวจสุขภาพက်န္းမာေရးစစ္သည္
ตรวจเสล็ดေဆးစစ္ျပီးျပီ
ตรวจอุจจระခ်ီးစစ္သည္