คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดตัวเลข

(หน้า 1/3)

 • พัน

  ภาษาพม่า
  ေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  เถ่า

  999+
  views

 • ยี่สิบ

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นเส่

  999+
  views

 • ยี่สิบเอ็ด

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ဆယ္႔တစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นแซ่ดติ้ด

  999+
  views

 • ร้อย

  ภาษาพม่า
  ရာ
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  หย่า

  916
  views

 • ล้าน

  ภาษาพม่า
  သန္း
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตัน

  878
  views

 • ศูนย์

  ภาษาพม่า
  သုည
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ต่งย๊ะ

  999+
  views

 • สอง

  ภาษาพม่า
  နွစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นิ่ด

  999+
  views

 • สองพัน

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นะเถ่า

  905
  views

 • สองร้อย

  ภาษาพม่า
  နွစ္ရာ
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นะ หย่า

  849
  views

 • สองหมื่น

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ေသာင္း
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นเตา

  947
  views

 • สองแสนสี่หมื่นห้าพัน

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นเต็งน์ เลเตา งาเถ่า

  800
  views

 • สาม

  ภาษาพม่า
  သံုး
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตง

  999+
  views

 • สามสิบ

  ภาษาพม่า
  သံုးဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตงแส่

  999+
  views

 • สามสิบเอ็ด

  ภาษาพม่า
  သံုးဆယ္႔တစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตงแซ่ดติ้ด

  958
  views

 • สิบ

  ภาษาพม่า
  ဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  แส่

  839
  views

 • สิบ

  ภาษาพม่า
  တစ္ဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตเส่

  999+
  views

 • สิบสอง

  ภาษาพม่า
  တစ္ဆယ္႔နွစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  แซ่ดนิ้ด

  934
  views

 • สิบห้า

  ภาษาพม่า
  တစ္ဆယ္႔ငါး
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  แซ่ดงา

  948
  views

 • สิบเก้า

  ภาษาพม่า
  တစ္ဆယ္႔ကိုး
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  แซ่ดโก

  893
  views

 • สิบเอ็ด

  ภาษาพม่า
  တစ္ဆယ္႔တစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  แซ่ดติ้ด

  999+
  views