คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดของใช้ในครัว

(หน้า 1/1)

 • กระติกน้ำร้อน

  ภาษาพม่า
  ဓာတ္ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ตั้ด บู

  999+
  views

 • กระทะ

  ภาษาพม่า
  ဒန္အိုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  แด่โอ

  999+
  views

 • กระทะไฟฟ้า

  ภาษาพม่า
  လ်ွပ္စစ္အိုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ลยั่ด ซิ่ด แด่โอ

  999+
  views

 • กะละมัง

  ภาษาพม่า
  ဇလံု
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ซะหล่ง/ซลา

  999+
  views

 • กาน้ำ

  ภาษาพม่า
  ခရား
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  คะยา

  999+
  views

 • ขันน้ำ

  ภาษาพม่า
  ဖန္ခြက္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  พลา คแว่ด

  999+
  views

 • จาน

  ภาษาพม่า
  ပန္းကန္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  บะกั่น เปีย

  999+
  views

 • ช้อน

  ภาษาพม่า
  ဇြန္း
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ซน

  999+
  views

 • ตะกร้า

  ภาษาพม่า
  စေလာင္းဖံုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ซอย ชิน

  999+
  views

 • ตะเกียบ

  ภาษาพม่า
  တူ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ตู่

  999+
  views

 • ตู้ใส่กับข้าว

  ภาษาพม่า
  ေၾကာင္အိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  เจ่า เอ่งน์

  999+
  views

 • ถังน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရတိုင္ကီ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  เหย่ ไต่ กี่

  999+
  views

 • ถ้วย

  ภาษาพม่า
  ပန္းကန္လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  บะกั่น ลง

  999+
  views

 • เตา

  ภาษาพม่า
  မီးဖို
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  มี โบ่

  999+
  views

 • เตาแก๊ส

  ภาษาพม่า
  ဂက္စ္အိုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  แก๊ส มีโบ่

  999+
  views

 • แก้ว

  ภาษาพม่า
  ခြက္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ผั่น คแว่ด

  999+
  views

 • แก้วน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရခြက္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  เหย่ คแว่ด

  999+
  views

 • โต๊ะ

  ภาษาพม่า
  စားပြဲ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ซะ บแว

  999+
  views