คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ป

(หน้า 1/3)

 • ปกติ

  ภาษาพม่า
  ပံုမွန္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ป่ง หมั่น

  999+
  views

 • ประวัติคนไข้

  ภาษาพม่า
  လူနာရဲ႕အခ်က္အလက္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  หลู่ หน่า หย่า สวิน

  999+
  views

 • ปลายปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ကုန္ပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด ก่ง ไบ

  723
  views

 • ปลายสัปดาห์

  ภาษาพม่า
  တစ္ပတ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ดบั้ด แย่ะ เด่า ซงไบ

  832
  views

 • ปลายเดือน

  ภาษาพม่า
  လကုန္ပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะ ก่ง ไบ

  999+
  views

 • ปลาหมึก

  ภาษาพม่า
  ေရပု၀ဲ
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ปยี๋ จี งา

  999+
  views

 • ปลาแห้ง

  ภาษาพม่า
  ငါးေျခာက္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  งเช่า

  999+
  views

 • ปวด

  ภาษาพม่า
  ကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ไก้ แต่

  999+
  views

 • ปวดขา

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္ကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เฉ่ เด้า ไก้แต่

  999+
  views

 • ปวดข้อ

  ภาษาพม่า
  အဆစ္ကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อซิด ไก้แต่

  999+
  views

 • ปวดท้อง

  ภาษาพม่า
  ဗိုက္နာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ใบ้ หน่า แด่

  999+
  views

 • ปวดฟัน

  ภาษาพม่า
  သြားနာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตัว ไก้แต่

  999+
  views

 • ปวดหลัง

  ภาษาพม่า
  ေက်ာနာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  จอ แต้ด แต่

  999+
  views

 • ปวดหัว

  ภาษาพม่า
  ေခါင္းကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา ไก้ แต่

  999+
  views

 • ปวดหู

  ภาษาพม่า
  နားကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  นา ไก้ แต่

  999+
  views

 • ปวดเอว

  ภาษาพม่า
  ခါးကိုက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  คา หน่า แด่

  999+
  views

 • ปอด

  ภาษาพม่า
  အဆုတ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อะซ่ก

  999+
  views

 • ปัจจุบัน

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ปิ้ด โส้ก ปั่น

  857
  views

 • ปั๊มน้ำมัน

  ภาษาพม่า
  ဓါတ္ဆီဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ดั้ด สี่ ไส่

  999+
  views

 • ปาก

  ภาษาพม่า
  ပါးစပ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  บะซั่ด

  999+
  views