คำราชาศัพท์ - หมวด อ

(หน้า 1/1)

 • องค์

  ความหมาย
  ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูป
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  929
  views

 • อังคาด

  ความหมาย
  เลี้ยงพระ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  574
  views

 • อาพาธ

  ความหมาย
  ป่วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • อาสนะ

  ความหมาย
  ที่นั่ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • อุณหภูมิพระวรกาย

  ความหมาย
  อุณหภูมิของร่างกาย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • อุบาสก

  ความหมาย
  คนรู้จัก
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  926
  views

 • อุบาสิกา

  ความหมาย
  คนรู้จัก
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  775
  views

 • อ่างชำระพระหัตถ์

  ความหมาย
  อ่างล้างมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • อ่างสรง

  ความหมาย
  อ่างอาบน้ำ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • อ่างสรงพระพักตร์

  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • โอวาท

  ความหมาย
  คำสอน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  หม่อมเจ้า

  999+
  views