คำราชาศัพท์ - หมวด ร

(หน้า 1/1)

 • รัดพระองค์

  ความหมาย
  เข็มขัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • รับสั่ง

  ความหมาย
  คำสั่ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  หม่อมเจ้า

  999+
  views

 • รับสั่ง, ตรัส

  ความหมาย
  พูด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระราชวงศ์

  999+
  views

 • รากดิน

  ความหมาย
  ไส้เดือน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ราวผ้าซับพระพักตร์

  ความหมาย
  ราวพาดผ้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • รูป

  ความหมาย
  ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  954
  views

 • โรคกลาก

  ความหมาย
  ขี้กลาก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • โรคเกลื้อน

  ความหมาย
  ขี้เกลื้อน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  694
  views

 • โรคเรื้อน

  ความหมาย
  ขี้เรื้อน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  677
  views

 • ไรพระทนต์

  ความหมาย
  ไรฟัน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศก

  ความหมาย
  ไรผม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views