คำราชาศัพท์ - หมวด ต

(หน้า 1/1)

 • ตกลูก

  ความหมาย
  ออกลูก (สำหรับสัตว์)
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ตรัส

  ความหมาย
  พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ตลับพระมณฑปเล็ก

  ความหมาย
  ตลับยอดมณฑป
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ตั่ง

  ความหมาย
  ที่นั่งไม่มีพนัก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ตุ้มพระกรรณ

  ความหมาย
  ต่างหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • ต่อมพระเนตร

  ความหมาย
  ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ต้นจะเกรง

  ความหมาย
  ต้นเหงือกปลาหมอ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ

  ความหมาย
  ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา

  ความหมาย
  ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ต้นพระหนุ

  ความหมาย
  ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ต้นหนามรอบข้อ

  ความหมาย
  ต้นพุงดอ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้นอเนกคุณ

  ความหมาย
  ต้นตำแย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้องพระราชอาญา

  ความหมาย
  ต้องโทษ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • โต๊ะข้างพระที่

  ความหมาย
  โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • โต๊ะทรงพระอักษร

  ความหมาย
  โต๊ะเขียนหนังสือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • โต๊ะเสวย

  ความหมาย
  โต๊ะรับประทานอาหาร
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์

  999+
  views

 • ใต้ฝ่าละอองพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระบรมราชินี, พระบรมราชนนี, พระบรมโอสรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี

  999+
  views

 • ไตรจีวร

  ความหมาย
  เครื่องนุ่งห่ม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views