ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ต

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ตกลูก

คำสามัญ ออกลูก (สำหรับสัตว์)

ตรัส

คำสามัญ พูดด้วย

ตลับพระมณฑปเล็ก

คำสามัญ ตลับยอดมณฑป

ตั่ง

คำสามัญ ที่นั่งไม่มีพนัก

ตุ้มพระกรรณ

คำสามัญ ต่างหู

ต่อมพระเนตร

คำสามัญ ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา

ต้นจะเกรง

คำสามัญ ต้นเหงือกปลาหมอ

ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ

คำสามัญ ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง

ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา

คำสามัญ ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

ต้นพระหนุ

คำสามัญ ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร

ต้นหนามรอบข้อ

คำสามัญ ต้นพุงดอ

ต้นอเนกคุณ

คำสามัญ ต้นตำแย

ต้นเครื่อง

คำสามัญ เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน

ต้องพระราชอาญา

คำสามัญ ต้องโทษ

โต๊ะข้างพระที่

คำสามัญ โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน

โต๊ะทรงพระอักษร

คำสามัญ โต๊ะเขียนหนังสือ

โต๊ะเสวย

คำสามัญ โต๊ะรับประทานอาหาร

โต๊ะเสวยพระกระยาหาร

คำสามัญ โต๊ะอาหาร

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม