ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ จำแนกเป็น 5 ประเภท คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระสงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง 5. สุภาพชนทั่วไป

รวมตัวอย่างของ คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กระบือ

  แปลว่า ควาย

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 2. กระเป๋าทรง

  แปลว่า กระเป๋าถือ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 3. ข้าวเสวย

  แปลว่า ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 4. คิลานเภสัช

  แปลว่า ยารักษาโรค

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 5. เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร

  แปลว่า ของกิน

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 6. เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง

  แปลว่า พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 7. ฉลองพระเนตร

  แปลว่า แว่นตา

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 8. ถวายความเคารพ

  แปลว่า ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ

  หมวดหมู่ กริยา

 9. ถวายบังคม

  แปลว่า ไหว้

  หมวดหมู่ กริยา

 10. ทรงถาม, ตรัสถาม

  แปลว่า ถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

 11. ทรงทักทาย

  แปลว่า ทักทาย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

  ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

 12. ทรงพระเกษมสำราญ

  แปลว่า สุขสบาย

  หมวดหมู่ กริยา

 13. ทรงพระปรมาภิไธย

  แปลว่า ลงลายมือชื่อ

  หมวดหมู่ กริยา

 14. ทรงพระราชนิพนธ์

  แปลว่า แต่งหนังสือ

  หมวดหมู่ กริยา

 15. ทรงพระสรวล

  แปลว่า หัวเราะ

  หมวดหมู่ กริยา

 16. ทรงพระอักษร

  แปลว่า เรียน เขียน อ่าน

  หมวดหมู่ กริยา

 17. ทรงห่วงใย

  แปลว่า ห่วงใย

  หมวดหมู่ กริยา

 18. ทรงอวยพร

  แปลว่า อวยพร

  หมวดหมู่ กริยา

 19. ทอดพระเนตร

  แปลว่า ดู

  หมวดหมู่ กริยา

 20. ธารพระกร

  แปลว่า ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 21. นารีจำศีล

  แปลว่า กล้วยบวชชี

  หมวดหมู่ อาหาร

 22. นิมนต์

  แปลว่า เชิญ

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 23. บรรทม

  แปลว่า นอน

  หมวดหมู่ กริยา

 24. ปลาใบไม้

  แปลว่า ปลาสลิด

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 25. ปลามัจฉะ

  แปลว่า ปลาร้า

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 26. ปลายาว

  แปลว่า ปลาไหล

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 27. พระกร

  แปลว่า ปลายแขน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

  ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ

 28. พระกรรณ

  แปลว่า หู ใบหู

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 29. พระกระยาเสวย, พระกระยา

  แปลว่า ข้าว

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 30. พระกลด

  แปลว่า ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 31. พระกุณฑล

  แปลว่า ต่างหู

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 32. พระเกศา , พระเกศ, พระศก

  แปลว่า เส้นผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 33. พระขนิษฐา

  แปลว่า น้องสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 34. พระเขนย

  แปลว่า หมอนหนุน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 35. พระฉาย

  แปลว่า กระจกส่อง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 36. พระชนกหรือพระราชบิดา

  แปลว่า พ่อ

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 37. พระชานุ

  แปลว่า เข่า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 38. พระชามาดา

  แปลว่า ลูกเขย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 39. พระเชษฐภคินี

  แปลว่า พี่สาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 40. พระเชษฐา

  แปลว่า พี่ชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 41. พระดำริ

  แปลว่า ความคิด

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระราชวงศ์

 42. พระที่นั่ง

  แปลว่า ก้น ที่นั่งทับ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 43. พระแท่นบรรทม

  แปลว่า เตียงนอน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 44. พระธำมรงค์

  แปลว่า แหวน

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 45. พระนขา , พระกรชะ

  แปลว่า เล็บ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 46. พระนลาฏ

  แปลว่า หน้าผาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 47. พระนาภี

  แปลว่า สะดือ ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 48. พระนาสิก , พระนาสา

  แปลว่า จมูก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 49. พระบรมราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 50. พระบรมราชโองการ

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 51. พระบรมราโชวาท

  แปลว่า คำสอน

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 52. พระบัญชา

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสูง, สมเด็จพระสังฆราช, กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

 53. พระบาท

  แปลว่า เท้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 54. พระปราง

  แปลว่า แก้ม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 55. พระปั้นเหน่ง

  แปลว่า หัวเข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 56. พระปัปผาสะ

  แปลว่า ปอด

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 57. พระปิตุลา

  แปลว่า ลุงหรืออาชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 58. พระพาหา

  แปลว่า แขน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

  ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก

 59. พระเพลา

  แปลว่า ขา ตัก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 60. พระภาติยะ

  แปลว่า หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 61. พระมาตุลา

  แปลว่า ลุงหรือน้าชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 62. พระมาลา

  แปลว่า หมวก

 63. พระเมตตา

  แปลว่า เมตตา

 64. พระยอด

  แปลว่า ฝี, หัวฝี

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 65. พระราชดำรัสสั่ง

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระยุพราช

 66. พระราชทาน

  แปลว่า ให้

  หมวดหมู่ กริยา

 67. พระราชนัดดา

  แปลว่า หลานชายหรือหลานสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 68. พระราชบัญชา

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 69. พระราชบัณฑูร

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 70. พระราชปฏิสันถาร

  แปลว่า คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ

 71. พระราชปนัดดา

  แปลว่า เหลน

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 72. พระราชปุจฉา

  แปลว่า คำถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช,สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 73. พระราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น

 74. พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 75. พระราชอาสน์, พระเก้าอี้

  แปลว่า ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 76. พระราชโองการ

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป

 77. พระโลมา

  แปลว่า ขน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 78. พระศรี

  แปลว่า หมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 79. พระเศียร

  แปลว่า หัว, ศีรษะ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 80. พระสลา

  แปลว่า หมาก

 81. พระสุณิสา

  แปลว่า ลูกสะใภ้

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 82. พระสุธารส

  แปลว่า น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 83. พระเสโท

  แปลว่า เหงื่อ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 84. พระแสง

  แปลว่า ศัสตราวุธ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 85. พระโสณี

  แปลว่า ตะโพก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 86. พระหนุ

  แปลว่า คาง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 87. พระหัตถ์

  แปลว่า มือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 88. พระอนุชา

  แปลว่า น้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 89. พระอังสา

  แปลว่า บ่า ไหล่

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 90. พระอัยกา

  แปลว่า ปู่หรือตา

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 91. พระอุทร

  แปลว่า ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 92. พระอู่, พระอังรึง

  แปลว่า เปล

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 93. พระโอษฐ์

  แปลว่า ปาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 94. พานหมากเสวย

  แปลว่า พานหมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 95. รัดพระองค์

  แปลว่า เข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 96. ลิขิต

  แปลว่า จดหมาย

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 97. ลูกไม้

  แปลว่า ผลไม้

  หมวดหมู่ อาหาร

 98. สนพระทัย

  แปลว่า สนใจ

 99. สนพระราชหฤทัย

  แปลว่า สนใจ

 100. เสด็จประพาส

  แปลว่า ไปเที่ยว

  หมวดหมู่ กริยา

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
Download