คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
1กระบือควายคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
2กระเป๋าทรงกระเป๋าถือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
3ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
4ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
5ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
6เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
7เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
8เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
9ฉลองพระเนตรแว่นตาคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
10ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
11ต้นอเนกคุณต้นตำแยคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
12ทรงถาม, ตรัสถามถามคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ พระราชวงศ์
13ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
14ทรงพระเกษมสำราญสุขสบายคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
15ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
16ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
17ทรงพระสรวลหัวเราะคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
18ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
19ทอดพระเนตรดูคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
20เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
21ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
22นารีจำศีลกล้วยบวชชีคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
23ปลาใบไม้ปลาสลิดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
24ปลามัจฉะปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
25ปลายาวปลาไหลคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
26พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
27พระกรรณหู ใบหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
28พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
29พระกระยาหารข้าวคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
30พระกรามฟันกรามคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
31พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
32พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
33พระขนิษฐาน้องสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
34พระเขนยหมอนหนุนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
35พระฉายกระจกส่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
36พระชงฆ์แข้งคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
37พระชานุเข่าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
38พระชามาดาลูกเขยคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
39พระเชษฐภคินีพี่สาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
40พระเชษฐาพี่ชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
41พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
42พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
43พระแท่นบรรทมเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
44พระนขา , พระกรชะเล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
45พระนลาฏหน้าผากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
46พระนาภีสะดือ ท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
47พระนาสิก , พระนาสาจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
48พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
49พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
50พระบรมราชโองการคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
51พระบรมราโชวาทคำสอนคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
52พระบาทเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
53พระปรางแก้มคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
55พระปัปผาสะปอดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
56พระปิตุลาลุงหรืออาชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
57พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
58พระเพลาขา ตักคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
59พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
60พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
61พระมาตุลาลุงหรือน้าชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
62พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
63พระยอดฝี, หัวฝีคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
64พระราชดำรัสสั่งคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระยุพราช
65พระราชทานให้คำราชาศัพท์ หมวดกริยา
66พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
67พระราชบัญชาคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
68พระราชบัณฑูรคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
69พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
70พระราชปนัดดาเหลนคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
71พระราชปุจฉาคำถามคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
72พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
73พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
74พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
75พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
76พระโลมาขนคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
77พระศรีหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
78พระเศียรหัว ศีรษะคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79พระสสุระพ่อสามีคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
80พระสุณิสาลูกสะใภ้คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
81พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
82พระเสโทเหงื่อคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
83พระแสงศัสตราวุธคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
84พระโสณีตะโพกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
85พระหนุคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
86พระหัตถ์มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
87พระอนุชาน้องชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
88พระอังสาบ่า ไหล่คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89พระอัยกาปู่หรือตาคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
90พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
91พระอุทรท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
92พระอุระ , พระทรวงอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
93พระอู่, พระอังรึงเปลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
94พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
95พานหมากเสวยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
96รัดพระองค์เข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
97ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
98เสด็จประพาสไปเที่ยวคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
99เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
100เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ