ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ จำแนกเป็น 5 ประเภท คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระสงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง 5. สุภาพชนทั่วไป

รวมตัวอย่างของ คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กระบือ

  แปลว่า ควาย

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 2. กระเป๋าทรง

  แปลว่า กระเป๋าถือ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 3. ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา

  แปลว่า ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 4. ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์

  แปลว่า ข้อมือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 5. ข้าวเสวย

  แปลว่า ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 6. คิลานเภสัช

  แปลว่า ยารักษาโรค

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 7. เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร

  แปลว่า ของกิน

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 8. เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง

  แปลว่า พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 9. ฉลองพระเนตร

  แปลว่า แว่นตา

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 10. ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา

  แปลว่า ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 11. ต้นอเนกคุณ

  แปลว่า ต้นตำแย

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 12. ถวายความเคารพ

  แปลว่า ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ

  หมวดหมู่ กริยา

 13. ถวายบังคม

  แปลว่า ไหว้

  หมวดหมู่ กริยา

 14. ทรงถาม, ตรัสถาม

  แปลว่า ถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

 15. ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

  แปลว่า ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์

 16. ทรงพระเกษมสำราญ

  แปลว่า สุขสบาย

  หมวดหมู่ กริยา

 17. ทรงพระปรมาภิไธย

  แปลว่า ลงลายมือชื่อ

  หมวดหมู่ กริยา

 18. ทรงพระราชนิพนธ์

  แปลว่า แต่งหนังสือ

  หมวดหมู่ กริยา

 19. ทรงพระสรวล

  แปลว่า หัวเราะ

  หมวดหมู่ กริยา

 20. ทรงพระอักษร

  แปลว่า เรียน เขียน อ่าน

  หมวดหมู่ กริยา

 21. ทรงห่วงใย

  แปลว่า ห่วงใย

  หมวดหมู่ กริยา

 22. ทอดพระเนตร

  แปลว่า ดู

  หมวดหมู่ กริยา

 23. เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง

  แปลว่า ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 24. ธารพระกร

  แปลว่า ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 25. นารีจำศีล

  แปลว่า กล้วยบวชชี

  หมวดหมู่ อาหาร

 26. ปลาใบไม้

  แปลว่า ปลาสลิด

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 27. ปลามัจฉะ

  แปลว่า ปลาร้า

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 28. ปลายาว

  แปลว่า ปลาไหล

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 29. พระกร

  แปลว่า ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 30. พระกรรณ

  แปลว่า หู ใบหู

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 31. พระกระยาเสวย, พระกระยา

  แปลว่า ข้าว

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 32. พระกระยาหาร

  แปลว่า ข้าว

  หมวดหมู่ อาหาร

 33. พระกลด

  แปลว่า ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 34. พระกุณฑล

  แปลว่า ต่างหู

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 35. พระเกศา , พระเกศ, พระศก

  แปลว่า เส้นผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 36. พระขนิษฐา

  แปลว่า น้องสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 37. พระเขนย

  แปลว่า หมอนหนุน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 38. พระฉาย

  แปลว่า กระจกส่อง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 39. พระชงฆ์

  แปลว่า แข้ง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 40. พระชานุ

  แปลว่า เข่า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 41. พระชามาดา

  แปลว่า ลูกเขย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 42. พระเชษฐภคินี

  แปลว่า พี่สาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 43. พระเชษฐา

  แปลว่า พี่ชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 44. พระตรา

  แปลว่า ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 45. พระที่นั่ง

  แปลว่า ก้น ที่นั่งทับ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 46. พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ

  แปลว่า เก้าอี้นั่ง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 47. พระแท่นบรรทม

  แปลว่า เตียงนอน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 48. พระนขา , พระกรชะ

  แปลว่า เล็บ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 49. พระนลาฏ

  แปลว่า หน้าผาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 50. พระนาภี

  แปลว่า สะดือ ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 51. พระนาสิก , พระนาสา

  แปลว่า จมูก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 52. พระบรมราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 53. พระบรมราชโองการ

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 54. พระบรมราโชวาท

  แปลว่า คำสอน

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 55. พระบาท

  แปลว่า เท้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 56. พระปราง

  แปลว่า แก้ม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 57. พระปั้นเหน่ง

  แปลว่า หัวเข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 58. พระปัปผาสะ

  แปลว่า ปอด

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 59. พระปิตุลา

  แปลว่า ลุงหรืออาชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 60. พระพาหา , พระพาหุ

  แปลว่า แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 61. พระเพลา

  แปลว่า ขา ตัก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 62. พระภาติยะ

  แปลว่า หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 63. พระมาตุลา

  แปลว่า ลุงหรือน้าชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 64. พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)

  แปลว่า ตับ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 65. พระยอด

  แปลว่า ฝี, หัวฝี

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 66. พระราชดำรัสสั่ง

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระยุพราช

 67. พระราชทาน

  แปลว่า ให้

  หมวดหมู่ กริยา

 68. พระราชนัดดา

  แปลว่า หลานชายหรือหลานสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 69. พระราชบัญชา

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 70. พระราชบัณฑูร

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 71. พระราชปฏิสันถาร

  แปลว่า คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ

 72. พระราชปนัดดา

  แปลว่า เหลน

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 73. พระราชปุจฉา

  แปลว่า คำถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช,สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 74. พระราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น

 75. พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 76. พระราชหัตถเลขา

  แปลว่า เขียนจดหมาย

  หมวดหมู่ กริยา

 77. พระราชอาสน์, พระเก้าอี้

  แปลว่า ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 78. พระโลมา

  แปลว่า ขน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 79. พระศรี

  แปลว่า หมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 80. พระเศียร

  แปลว่า หัว ศีรษะ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 81. พระสลา

  แปลว่า หมาก

 82. พระสสุระ

  แปลว่า พ่อสามี

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 83. พระสุณิสา

  แปลว่า ลูกสะใภ้

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 84. พระสุธารส

  แปลว่า น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 85. พระเสโท

  แปลว่า เหงื่อ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 86. พระแสง

  แปลว่า ศัสตราวุธ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 87. พระโสณี

  แปลว่า ตะโพก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 88. พระหนุ

  แปลว่า คาง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 89. พระหัตถ์

  แปลว่า มือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 90. พระอนุชา

  แปลว่า น้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 91. พระอังสา

  แปลว่า บ่า ไหล่

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 92. พระอัยกา

  แปลว่า ปู่หรือตา

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 93. พระอุทร

  แปลว่า ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 94. พระอู่, พระอังรึง

  แปลว่า เปล

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 95. พระโอษฐ์

  แปลว่า ปาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 96. พานหมากเสวย

  แปลว่า พานหมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 97. รัดพระองค์

  แปลว่า เข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 98. เสด็จประพาส

  แปลว่า ไปเที่ยว

  หมวดหมู่ กริยา

 99. เสด็จพระราชดำเนิน

  แปลว่า เดินทางไปที่ไกล ๆ

  หมวดหมู่ กริยา

 100. เสด็จลง…

  แปลว่า เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

  หมวดหมู่ กริยา

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
Download