กริยา 3 ช่อง

send out

คำกริยา

Irregular Verb ›

กริยาช่อง 2sent out

กริยาช่อง 3sent out

แปลว่าส่งออกไป

1