ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Read out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Read out

  กริยาช่อง 2 read out

  กริยาช่อง 3 read out

  แปลว่า อ่านออกเสียง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Read out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
readread
read offread off
read up onread up on
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
cancel outcancelled out
beat outbeat out