ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "jaw away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jaw away

  กริยาช่อง 2 jawed

  กริยาช่อง 3 jawed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "jaw away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
jawjawed
eat awayate away
drop awaydropped away
wash awaywashed away
clear awaycleared away
hide awayhid away
scare awayscared away
blow awayblew away
drive awaydrove away