ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "iive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    iive

    กริยาช่อง 2 [Live] ไม่ใช่ iive ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

คำกริยา ที่คล้ายกับ "iive"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ieave[leave] ไม่ใช่ ieave ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iike[like] ไม่ใช่ iike ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iearn[learn] ไม่ใช่ iearn ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iet[[let]] ไม่ใช่ iet ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iisten[listen] ไม่ใช่ iisten ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iook[look] ไม่ใช่ iook ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
fiy[fly] ไม่ใช่ fiy ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iose[lose] ไม่ใช่ iose ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i
iove[love] ไม่ใช่ iove ต้องเป็นตัว l ไม่ใช่ i

คำกริยา หมวด "ไม่ระบุ" เหมือนกับ "iive"   ได้แก่