ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall over"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall over

  กริยาช่อง 2 fell over

  กริยาช่อง 3 fallen over

  แปลว่า ตก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall over"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spill overspilt over / spilled over
throw overthrew over
start overstarted over
stay overstayed over
talk overtalked over
wash overwashed over
push overpushed over
do overdid over
change overchanged over