ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "eke out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  eke out

  กริยาช่อง 2 eked

  กริยาช่อง 3 eked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "eke out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ekeeked
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
walk outwalked out
cancel outcancelled out
beat outbeat out
blow outblew out