ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Eat into"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Eat into

  กริยาช่อง 2 ate into

  กริยาช่อง 3 eaten into

  แปลว่า กินเข้า

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Eat into"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
check intochecked into
dig intodug into
fall intofell into
draw intodrew into
make intomade into
pay intopaid into
come intocame into
tear intotore into
run intoran into