ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deal with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deal with

  กริยาช่อง 2 dealt

  กริยาช่อง 3 dealt

  แปลว่า จัดการกับ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "deal with"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dealdealt
deal indealt
meet withmet with
play withplayed with
stick withstuck with
finish withfinished with
sit withsat with
run withran with
ring withrang with