ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "be down on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be down on

  กริยาช่อง 2 were down on

  กริยาช่อง 3 been down on

  แปลว่า จะลง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "be down on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
rain down onrained down on
cut down oncut down on
bear down onbore down on
look down onlooked down on
come down oncame down on
be downwere down
be onwere on
be down withwere down with
be in onwere in on