ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด q - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/2

 • quack

  กริยาช่อง 2 quacked

  กริยาช่อง 3 quacked

 • quadruple

  กริยาช่อง 2 quadrupled

  กริยาช่อง 3 quadrupled

 • quadruplicate

  กริยาช่อง 2 quadruplicated

  กริยาช่อง 3 quadruplicated

 • qualify

  กริยาช่อง 2 qualified

  กริยาช่อง 3 qualified

 • quarrel

  กริยาช่อง 2 quarrelled

  กริยาช่อง 3 quarrelled

 • quarrel out

  กริยาช่อง 2 quarrelled

  กริยาช่อง 3 quarrelled

 • quarrel with

  กริยาช่อง 2 quarrelled

  กริยาช่อง 3 quarrelled

 • quarter

  กริยาช่อง 2 quartered

  กริยาช่อง 3 quartered

 • quaver

  กริยาช่อง 2 quavered

  กริยาช่อง 3 quavered

 • quell

  กริยาช่อง 2 quelled

  กริยาช่อง 3 quelled

 • quench

  กริยาช่อง 2 quenched

  กริยาช่อง 3 quenched

 • question

  กริยาช่อง 2 questioned

  กริยาช่อง 3 questioned

 • quibble

  กริยาช่อง 2 quibbled

  กริยาช่อง 3 quibbled

 • quicken

  กริยาช่อง 2 quickened

  กริยาช่อง 3 quickened

 • quilt

  กริยาช่อง 2 quilted

  กริยาช่อง 3 quilted

 • quintuple

  กริยาช่อง 2 quintupled

  กริยาช่อง 3 quintupled

 • quit

  กริยาช่อง 2 quit

  กริยาช่อง 3 quit

  แปลว่า เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก

 • quit

  กริยาช่อง 2 quit

  กริยาช่อง 3 quit

  แปลว่า ออกจาก

 • quit on

  กริยาช่อง 2 quit on

  กริยาช่อง 3 quit on

  แปลว่า เลิกเมื่อ

 • quiver

  กริยาช่อง 2 quivered

  กริยาช่อง 3 quivered

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write