กริยา 3 ช่อง - หมวด q

(หน้า 1/1)

 • Quack

  ช่อง 2
  quacked
  ช่อง 3
  quacked
  หมวด
  Regular Verb

  252
  views

 • Quadruple

  ช่อง 2
  quadrupled
  ช่อง 3
  quadrupled
  หมวด
  Regular Verb

  294
  views

 • Quadruplicate

  ช่อง 2
  quadruplicated
  ช่อง 3
  quadruplicated
  หมวด
  Regular Verb

  817
  views

 • Qualify

  ช่อง 2
  qualified
  ช่อง 3
  qualified
  หมวด
  Regular Verb

  489
  views

 • Quarrel

  ช่อง 2
  quarrelled
  ช่อง 3
  quarrelled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Quarrel out

  ช่อง 2
  quarrelled
  ช่อง 3
  quarrelled
  หมวด
  Regular Verb

  858
  views

 • Quarrel with

  ช่อง 2
  quarrelled
  ช่อง 3
  quarrelled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Quarter

  ช่อง 2
  quartered
  ช่อง 3
  quartered
  หมวด
  Regular Verb

  337
  views

 • Quaver

  ช่อง 2
  quavered
  ช่อง 3
  quavered
  หมวด
  Regular Verb

  247
  views

 • Quell

  ช่อง 2
  quelled
  ช่อง 3
  quelled
  หมวด
  Regular Verb

  263
  views

 • Quench

  ช่อง 2
  quenched
  ช่อง 3
  quenched
  หมวด
  Regular Verb

  227
  views

 • Question

  ช่อง 2
  questioned
  ช่อง 3
  questioned
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Quibble

  ช่อง 2
  quibbled
  ช่อง 3
  quibbled
  หมวด
  Regular Verb

  483
  views

 • Quicken

  ช่อง 2
  quickened
  ช่อง 3
  quickened
  หมวด
  Regular Verb

  375
  views

 • Quilt

  ช่อง 2
  quilted
  ช่อง 3
  quilted
  หมวด
  Regular Verb

  253
  views

 • Quintuple

  ช่อง 2
  quintupled
  ช่อง 3
  quintupled
  หมวด
  Regular Verb

  247
  views

 • Quit

  ช่อง 2
  quit
  ช่อง 3
  quit
  ความหมาย
  เลิก
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Quit on

  ช่อง 2
  quit
  ช่อง 3
  quit
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Quiver

  ช่อง 2
  quivered
  ช่อง 3
  quivered
  หมวด
  Regular Verb

  284
  views

 • Quote

  ช่อง 2
  quoted
  ช่อง 3
  quoted
  หมวด
  Regular Verb

  365
  views