ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด p - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/23

 • pace

  กริยาช่อง 2 paced

  กริยาช่อง 3 paced

 • pacify

  กริยาช่อง 2 pacified

  กริยาช่อง 3 pacified

 • pack

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack away

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack in

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack it in

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack off

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack out

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pack up

  กริยาช่อง 2 packed

  กริยาช่อง 3 packed

 • pact

  กริยาช่อง 2 pacted

  กริยาช่อง 3 pacted

 • pad

  กริยาช่อง 2 paded

  กริยาช่อง 3 paded

 • pad down

  กริยาช่อง 2 paded

  กริยาช่อง 3 paded

 • pad out

  กริยาช่อง 2 paded

  กริยาช่อง 3 paded

 • paddle

  กริยาช่อง 2 paddled

  กริยาช่อง 3 paddled

 • padlock

  กริยาช่อง 2 padlocked

  กริยาช่อง 3 padlocked

 • pain

  กริยาช่อง 2 pained

  กริยาช่อง 3 pained

 • paint

  กริยาช่อง 2 painted

  กริยาช่อง 3 painted

  แปลว่า วาดภาพ ระบายสี

 • pair

  กริยาช่อง 2 paired

  กริยาช่อง 3 paired

 • pair off

  กริยาช่อง 2 paired

  กริยาช่อง 3 paired

 • pair off with

  กริยาช่อง 2 paired

  กริยาช่อง 3 paired

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write