ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร P

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร P

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/23 มีดังรายการต่อไปนี้

pace

กริยาช่อง 2 paced

pacify

กริยาช่อง 2 pacified

pack

กริยาช่อง 2 packed

pack away

กริยาช่อง 2 packed

pack in

กริยาช่อง 2 packed

pack it in

กริยาช่อง 2 packed

pack off

กริยาช่อง 2 packed

pack out

กริยาช่อง 2 packed

pack up

กริยาช่อง 2 packed

pact

กริยาช่อง 2 pacted

pad

กริยาช่อง 2 paded

pad down

กริยาช่อง 2 paded

pad out

กริยาช่อง 2 paded

paddle

กริยาช่อง 2 paddled

padlock

กริยาช่อง 2 padlocked

pain

กริยาช่อง 2 pained

paint

กริยาช่อง 2 painted

pair

กริยาช่อง 2 paired

pair off

กริยาช่อง 2 paired

pair off with

กริยาช่อง 2 paired

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ