ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด m - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/10

 • magnetize

  กริยาช่อง 2 magnetized

  กริยาช่อง 3 magnetized

 • magnify

  กริยาช่อง 2 magnified

  กริยาช่อง 3 magnified

 • maintain

  กริยาช่อง 2 maintained

  กริยาช่อง 3 maintained

 • Make

  กริยาช่อง 2 made

  กริยาช่อง 3 made

  แปลว่า ทำ, สร้าง

 • Make after

  กริยาช่อง 2 made after

  กริยาช่อง 3 made after

  แปลว่า ทำหลังจาก

 • Make away with

  กริยาช่อง 2 made away with

  กริยาช่อง 3 made away with

  แปลว่า ไปด้วย

 • Make do with

  กริยาช่อง 2 made do with

  กริยาช่อง 3 made do with

  แปลว่า แก้ขัด

 • Make for

  กริยาช่อง 2 made for

  กริยาช่อง 3 made for

  แปลว่า ทำให้

 • Make into

  กริยาช่อง 2 made into

  กริยาช่อง 3 made into

  แปลว่า เข้า

 • Make it

  กริยาช่อง 2 made it

  กริยาช่อง 3 made it

  แปลว่า ทำมัน

 • Make it up to

  กริยาช่อง 2 made it up to

  กริยาช่อง 3 made it up to

  แปลว่า ทำมันได้ถึง

 • Make of

  กริยาช่อง 2 made of

  กริยาช่อง 3 made of

  แปลว่า ทำจาก

 • Make off

  กริยาช่อง 2 made off

  กริยาช่อง 3 made off

  แปลว่า ปิด

 • Make off with

  กริยาช่อง 2 made off with

  กริยาช่อง 3 made off with

  แปลว่า ปิดด้วย

 • Make out

  กริยาช่อง 2 made out

  กริยาช่อง 3 made out

  แปลว่า ออกไป

 • Make over

  กริยาช่อง 2 made over

  กริยาช่อง 3 made over

  แปลว่า ให้มากกว่า

 • Make towards

  กริยาช่อง 2 made towards

  กริยาช่อง 3 made towards

  แปลว่า ทำไป

 • Make up

  กริยาช่อง 2 made up

  กริยาช่อง 3 made up

  แปลว่า แต่งหน้า

 • Make up for

  กริยาช่อง 2 made up for

  กริยาช่อง 3 made up for

  แปลว่า แต่งหน้าเพื่อ

 • Make up to

  กริยาช่อง 2 made up to

  กริยาช่อง 3 made up to

  แปลว่า แต่งหน้าด้วย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write