ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด g - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/1

 • Get

  กริยาช่อง 2 got

  กริยาช่อง 3 gotten

  แปลว่า ได้

 • Give

  กริยาช่อง 2 gave

  กริยาช่อง 3 given

  แปลว่า ให้

 • Go

  กริยาช่อง 2 went

  กริยาช่อง 3 gone

  แปลว่า ไป

 • grind

  กริยาช่อง 2 ground

  กริยาช่อง 3 ground

  แปลว่า บด

 • Grow

  กริยาช่อง 2 grew

  กริยาช่อง 3 grown

  แปลว่า เจริญงอกงาม

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write